Hotărârea nr. 429/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei de 172.925 mp teren situat în Oradea în zona de evazări a drumului de centură a municipiului – zona Calea Aradului, identificat cu nr. top 4680/1 din teritoriul cadastral Oradea, nr. top 1562/84, 1563/1, 1564/35 şi 1486/40 din teritoriul cadastral Sântandrei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 172.925 mp teren situat în Oradea în zona de evazări a drumului de centură a municipiului - zona Calea Aradului, identificat cu nr. top 4680/1 din teritoriul cadastral Oradea, nr. top 1562/84, 1563/1, 1564/35 și 1486/40 din teritoriul cadastral Sântandrei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51630 din 28.06.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 172.925 mp teren situat în Oradea în zona de evazări a drumului de centură a municipiului - zona Calea Aradului, identificat cu nr. top 4680/1 din teritoriul cadastral Oradea, nr. top 1562/84, 1563/1, 1564/35 și 1486/40 din teritoriul cadastral Sântandrei,

Conform Planului de situație întocmit de ing. Buzlea Calin Sorin s-a identificat Suprafața de 172.925 mp teren situat în Oradea în zona de evazări a drumului de centură a municipiului - zona Calea Aradului se individualizează prin cota de 57.142/1.218.420 mp. din nr. topo 4680/1 înscris în CF 14690 Oradea, cota de 22.907/69.280 mp. din nr. topo 1486/40 înscris în CF 10143 Sântandrei, cota de 182/182 mp. din nr. topo 1563/1, cota de 14.178/17.007 mp. din nr. topo 1564/35 și cota de 3.432/23.877 mp. din nr. topo 1562/84înscriseînCF1666 Sântandrei,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. e) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitatea Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADE A

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a cotei de 57.142 / 1.218.420 mp. din nr. topo 4680/1 înscris în CF 14690 Oradea.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a cotei de 22.907/69.280 mp. din nr. topo 1486/40 înscris în CF 10143 Sântandrei.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a cotei de182/182 mp. din nr. topo 1563/1, cotei de 14.178/17.007 mp din nr. topo 1564/35 și a cotei de 3.432/23.877 mp. din nr. topo 1562/84 înscrise în CF 1666 Sântandrei.

Art.4. Se aprobă completarea Inventarului domeniului public a Municipiului Oradea, cu o nouă poziție cu următorul conținut:

”Imobil cu suprafața totală de 172.925 mp. situat în Oradea str. Clujului, reprezentând teren cu destinația de evazare drum de centură a municipiului - zona Calea Aradului”.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   P.M.O. - Serviciul Evidentă Patrimoniu, Delegări de Gestiune

  • -   P.M.O. - Comisia de aplicare a Legii 18/1991

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Financiar Contabil

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 429

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.