Hotărârea nr. 428/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Doinei colţ cu Menumorut reprezentând suprafaţa de 1351 mp teren reprezentând spaţiu verde - proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Doinei colț cu Menumorut reprezentând suprafața de 1351 mp teren reprezentând spațiu verde - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51523 din 27.06.2011, prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 1351 mp, situat în Oradea, Str. Doinei colț cu Menumorut și aprobarea înscrierii la CF a proprietății publice a municipiului Oradea,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de domnul topograf Jurcuț Ioan imobilul în suprafață de 1351 mp teren, constituit din nr.topo.1512/2,înscris în CF 4841 Oradea, nr. topo. 1513/2 înscris în CF 505 Oradea, nr.topo.1513/3 înscris în CF 5550 Oradea, nr. topo. 1514 înscris în CF 1887 Oradea, nr. topo.1899/12 conform adeverinței eliberată de OCPI Bihor nr.32065/25.05.2011, și nr. topo. 1900/7 conform adeverinței eliberată de OCPI Bihor nr.32446/27.05.2011,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicat, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru: suprafața de 1.441 mp. teren identificat cu nr. topo 7736/3, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 32065/25.05.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea; pentru suprafața de 12.447 mp. teren identificat cu nr. topo 1900/7, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 32446/27.05.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Art.2. Se probă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de identificat la art.1, reprezentând teren în suprafață de 1351 mp, aflat în proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația de spațiu verde.

1351 mp.

''NJopo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații

1512/2

4841 Oradea

129

129

1513/2

505 Oradea

204

204

1513/3

5550 Oradea

91,76

25

Municipiul Oradea -

1514

1887 Oradea

419

192

1899/12

Adeverința de suprafață

nr.32065/25.05.2011

1441

716

proprietar asupra terenului

1900/7

Adeverința de suprafață

nr.32446/27.05.2011

12447

85

Total

1351

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea capitolul Spații verzi.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune - Primăria Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune - Primăria Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea ;

  • ■   Serviciul Terenuri ;

  • ■   Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 428

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.