Hotărârea nr. 424/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 2857 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir”, situată în Oradea, Str. D. Cantemir, nr.32

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 2857 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir”, situată în Oradea, Str. D.

Cantemir, nr.32

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51530 din data de 27.04.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a terenului în suprafață de 2857 mp și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a imobilului reprezentând Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir’, situată în Oradea, Str. D. Cantemir, nr.6 aflată în proprietatea publică a municipiului Oradea,

În evidențele contabile ale Administrației Imobiliare Oradea, corpul de clădire a Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir’ Oradea cu terenul aferent, figurează sub nr. de inventar 004005 și aparține proprietății publice a Municipiului Oradea,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de dl. topograf Balint Iosif, imobilul Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir’, se compune din suprafața de 2857 mp teren și corp de clădire C1 cu suprafața construită la sol de 1117 mp,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza OUG 206/2000 și a protocolului de predare-primire încheiat în data de 01.08.2000, între Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea și unitatea de învățământ S.08.Dimitrie Cantemir,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2857 mp. astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp. -

Nr. topo .din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. in care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. Constituirea nr. cadastral -mp-

2857

3565/5

3174 Oradea

1809

1132

3566/3

317

317

3568/5

500

500

3202/1

297

297

3201

611

611

Total                                                                                            2857

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului cu suprafața de 2857 mp identificat la art. 1 din prezenta hotărâre reprezentând teren și corp clădire C1- Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir’, situată în Oradea, Str. D. Cantemir, nr.32.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea terenului și a construcțiilor aferente Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir’, situată în Oradea, Str. D. Cantemir, nr.32 cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune

  • -    Administrația Imobiliară Oradea

  • -    Serviciul Terenuri,

-    Serviciul Financiar - Contabil

- OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 424


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru’.