Hotărârea nr. 423/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 929 mp şi a suprafeţei de 2884 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul Tehnic Constantin Brâncişi , situată în Oradea, Str. Menumorut

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 929 mp și a suprafeței de 2884 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul Tehnic Constantin Brânciși , situată în Oradea, Str. Menumorut,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51531 din data de 27.04.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a terenului în suprafață de 929 mp și a suprafeței de 2884 mp și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a imobilului reprezentând Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși, situată în Oradea, Str. Menumorut aflată în proprietatea publică a municipiului Oradea,

În evidentele contabile ale Administrației Imobiliare Oradea, corpul de clădire a Colegiului Tehnic Constantin Brâncuși, Oradea cu terenul aferent, figurează sub nr. de inventar 6501 - 6506 și aparține proprietății publice a Municipiului Oradea,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de dl. topograf Balint Iosif, imobilul Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși, se compune din suprafața de 929 mp teren și trei corpuri de clădire cu suprafața construită la sol de 373 mp. și suprafața de 2884 mp teren și cinci corpuri de clădire cu suprafața construită la sol de 1682 mp,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza OUG 206/2000 și a protocolului de predare-primire încheiat în data de 01.08.2000, între Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea și unitatea de învățământ S.08.Dimitrie Cantemir,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru:

  • -   suprafața de 2800 mp. teren identificat cu nr. topo 1900/6, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 32446/27.05.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

  • -   suprafața de 12.447 mp. teren identificat cu nr. topo 1900/7, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 32446/27.05.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Art.2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 929 mp. astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp. -

Nr.topo.din

care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral -mp-

1412

1852

490

490

929

1413

21053

399

399

1900/7

Adeverința

nr.32446/27.05.2011

12447

40

Total

929

Art.3. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2884 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral -mp-

1900/4

65737

158

84

2884

1900/6

Adeverința

nr.32446/27.05.2011

2800

2800

Total

2884

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului cu suprafața de 929 mp identificat la art. 2 din prezenta hotărâre și suprafața de 2884 mp teren identificat la art. 3 din prezenta hotărâre, reprezentând teren și construcții - Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși situat în Oradea, Str. Menumorut.

Art.5. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea terenului și a construcțiilor aferente Colegiului tehnic Constantin Brâncuși, situată în Oradea, Str. Menumorut cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și P.M.O-Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri,

  • •   Serviciul Financiar- Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 423

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.