Hotărârea nr. 421/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Pop Robert şi soţia Pop Ramona, reprezentând suprafaţa de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 169657 înscris în C.F. 169657 Oradea situat în Oradea în zona str. Izvorului cu destinaţia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Pop Robert și soția Pop Ramona, reprezentând suprafața

de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 169657 înscris în C.F. 169657 Oradea situat în Oradea în zona str.

Izvorului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51519 din data de 27.06.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 169657 înscris in C.F. 169657 Oradea situat în Oradea str. Izvorului cu destinația de “drum public”,

Prin Avizul favorabil nr.707/30.06.2010 eliberat de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru construire casă familială și garaj, se propune lărgirea străzii Izvorului, la un profil transversal de 12,00 m. în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.642/14.05.2011 domnul Pop Robert și soția Pop Ramona donează Municipiului Oradea suprafața de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 169657 înscris în C.F. 169657 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a” și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Pop Robert și soția Pop Ramona reprezentând suprafața de 54 mp teren identificat cu nr. cadastral 169657 înscris în C.F. 169657 Oradea, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • ■   Domnul Pop Robert și soția Pop Ramona prin grija Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 421


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.