Hotărârea nr. 419/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 447 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând scuar cu suprafaţa de 447 mp., situat în Oradea str. Clujului intersecţie cu str. Seleuşului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 447 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând scuar cu suprafața de 447 mp., situat în Oradea str. Clujului intersecție cu str. Seleușului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51525 din data de 27.06.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 447 mp,

Imobilul reprezentând scuar cu suprafața de 447 mp. mai sus menționat, este situat în Oradea str. Clujului intersecție cu str. Seleușului,

Pentru înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a nr. cadastral cu suprafața de 447 mp., și completarea Anexei nr. 2 la inventarul domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002, este necesar aprobarea Planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 447 mp,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 18.017 mp. teren identificat cu nr. topo 4114 proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 44

7 mp. astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. Adeverinței

O.C.P.I. Bihor prin care se identifică nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în Adeverința O.C.P.I. Bihor36182/2011 -mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral

-mp-

447

4114

36182/10.06.2011

18.017

447

TOTAL

447

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului cu suprafața de 447 mp., identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre reprezentând - scuar, proprietatea publică a Municipiului Oradea, situat în Oradea, str. Clujului intersecție cu str. Seleușului.


Art.4. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public aparținând municipiului Oradea atestat prin H.G. 970/05.09.2002, cu o nouă poziție, în conformitate cu Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art..5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Oradea.

Art..6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune

  • -   Direcția Tehnică - P.M.O.

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri,

- Serviciul Financiar - Contabil

- OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 419


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.