Hotărârea nr. 418/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor situate în Oradea, reprezentând suprafaţa de 2117 mp teren – strada Thomas Morus - sector nordic – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor situate în Oradea, reprezentând suprafața de 2117 mp teren - strada Thomas Morus - sector nordic - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51524 din 27.06.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor situate în Oradea, reprezentând suprafața de 2117 mp teren - strada Thomas Morus - sector nordic -proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Balint Iosif, imobilul str. Thomas Morus - sector nordic în suprafață de 2117 mp teren având categoria de folosință - drum, constituite din nr. topo 5358/83 înscris în CF.71918 Oradea teren aflat în proprietatea Statului Român și nr. topo. 5358/46 înscris în CF. 3174 Oradea, teren aflat în proprietatea municipiului Oradea,

Strada Thomas Morus - sector nordic împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr.724 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 2117 mp.

^Suprafața nr.

cadastral nou constituit -mp-

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo.

Suprafata nr. topo - mp-

Suprafața măsurată

ce se constituie in nr. cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

2117

5358/46

3174 Oradea

2095

2095

drum - teren public str. Thomas Morus - sector nordic

5358/83

71918 Oradea

5563

22

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru imobilul identificat la art.1, din prezenta hotărâre având suprafața de 2117 mp teren public cu destinația Strada - Thomas Morus - sector nordic, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Thomas Morus - sector nordic.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art..5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Direcția Tehnică;

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   Biroul Cadastru;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 418

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.