Hotărârea nr. 414/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 26711 mp teren identificat cu nr. cadastral 169203 înscris în CF 169203 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 26711 mp teren identificat cu nr. cadastral 169203 înscris în CF 169203 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51.087 / 20.06.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 26711 mp teren identificat cu nr. cadastral 169203 înscris în CF 169203 Oradea, situat în Parcul Industrial Oradea administrat de ”S.C. Eurobusiness Parc S.R.L.”.

Conform CF 169203 Oradea suprafața de 26711 mp. teren identificat cu nr. cadastral 169203, este proprietatea Municipiului Oradea.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 670/31.08.2009 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal -Amenajare și asigurare cu utilități și funcțiuni Parc Industrial Eurobusiness - sos. Borșului, nr. cad.169203 - Oradea.

In vederea concesionării suprafeței de teren de 26711 mp. in favoarea potențialilor investitori se impune dezmembrarea suprafeței menționate in trei loturi.

In conformitate cu planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate întocmit de către Biroul Cadastru din cadrul Administrației Imobiliare Oradea terenul identificat cu nr. cadastral 169203, în suprafață de 26711 mp. se dezmembrează, în trei loturi de 9235 mp, 9405 și 8071 mp.

Pentru înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară a nr. cadastrale cu suprafețele de 9235 mp, 9405 și 8071 mp în vederea intabulării contractelor de concesionare pentru parcelele adjudecate sus menționate, este necesară aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a terenului identificat cu nr. cadastral 169203 Oradea.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 26711 mp astfel :

Nr. cadastral desmembrat

CF în care

este înscris nr.

cadasral

Suprafața

înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații

169203

169203 ORADEA

26711

LOT1

9235

Teren pentru construcții

LOT 2

9405

Teren pentru construcții

LOT 3

8071

Teren pentru construcții

TOTAL

26711

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a trei noi coli de Carte Funciară, a nr. cadastrale constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate privată a Municipiului Oradea cu destinația de “Teren pentru construcții”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  S.C. Eurobusiness Parc S.R.L

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

  • •  Serviciul Evidenta Patrimoniu. Delegări de gestiune

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 414

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.