Hotărârea nr. 413/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 671 mp teren public din zona str. Meşteşugarilor – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 671 mp teren public din zona str. Meșteșugarilor - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51272 din 22.06.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 671 mp teren public din zona str. Meșteșugarilor - proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Moldovan Radu, imobilul din zona str. Meșteșugarilor cu suprafața măsurată de 671 mp teren cu categoria de folosință - curți construcții, se constituie din nr. topo. 2740 - teren public situat în teritoriul cadastral Sântandrei,

In vederea completării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru suprafața de 25.248 mp teren identificat cu nr. topo.2740 din teritoriul cadastral Sântandrei, reprezentând teren public din zona str. Meșteșugarilor, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința nr. 27070/04.05.2011 emisă de OCPI Bihor.

Art..2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 671 mp identificat la art.2, având suprafața de 671 mp teren public, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

''Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Adeverința OCPI Bihor nr.

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

2740

27070/04.05.2011

25.248

671

Teren public din zona str. Meșteșugarilor

Total

671

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent scuarului din strada Meșteșugarilor.

Art..5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea . Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   PMO - Direcția Tehnică;

  • ■   Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   Biroul Cadastru;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 413

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.