Hotărârea nr. 411/2011

privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 7 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159819, înscris în CF 159819 Oradea, situat în Oradea, str. Transilvaniei, nr.4, în favoarea S.C. NIVES IMPEX SRL

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeței de 7 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159819, înscris în CF 159819 Oradea, situat în Oradea, str. Transilvaniei, nr.4, în favoarea S.C. NIVES IMPEX SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 125837/30.05.2011, prin care se propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 7 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159819, înscris în CF 159819 Oradea, situat în Oradea, str. Transilvaniei, nr.4, în favoarea S.C. NIVES IMPEX SRL,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 107 din 23.02.2011 s-a dat acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 7 mp teren, identificat cu nr. cadastral 159819, înscris în CF 159819 Oradea, situat în Oradea, str. Transilvaniei, nr.4, în favoarea S.C. NIVES IMPEX SRL,

Potrivit Raportului de evaluare din data de 24.05.2011, întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT

S.R.L., prețul proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 7 mp este de 64 euro/mp plus T.V.A,

Conform notei de negociere nr. 122378/27.05.2011, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 7 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 100 euro/mp plus T.V.A,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 700 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 100 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 122378/27.05.2011, pentru terenul situat în Oradea, str. Transilvaniei, nr.4, identificat cu nr. cadastral 159819, înscris în CF 159819 Oradea, în favoarea S.C. NIVES IMPEX SRL.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

  • -   Biroul Achiziții Publice

  • -  S.C. NIVES IMPEX SRL prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 411


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila