Hotărârea nr. 410/2011

privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 62 mp teren, identificat cu nr. cadastral 160484, înscris în CF 160484 Oradea, situat în Oradea, str. Moldovei, nr.56, bl.Q48, ap.3, în favoarea S.C. ARMEXPERT SRL

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeței de 62 mp teren, identificat cu nr. cadastral 160484, înscris în CF 160484 Oradea, situat în Oradea, str. Moldovei, nr.56, bl.Q48, ap.3, în favoarea S.C. ARMEXPERT SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 125879/30.05.2011, prin care se propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 62 mp teren, identificat cu nr. cadastral 160484, înscris în CF 160484 Oradea, situat în Oradea, str. Moldovei, nr.56, bl.Q48, ap.3, în favoarea S.C. ARMEXPERT SRL,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 218 din 31.03.2011 s-a dat acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 62 mp teren, identificat cu nr. cadastral 160484, înscris în CF 160484 Oradea, situat în Oradea, str. Moldovei, nr.56, bl.Q48, ap.3, în favoarea S.C. ARMEXPERT SRL,

Potrivit Raportului de evaluare din data de 11.05.2011, întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., prețul proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafața de 62 mp este de 55 euro/mp plus T.V.A,

Conform notei de negociere nr. 119654/27.05.2011, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafața de 62 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 60 euro/mp plus T.V.A,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 si Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 3.720 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 60 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 119654/27.05.2011, pentru terenul situat în Oradea, str. Moldovei, nr.56, bl.Q48, ap.3, identificat cu nr. cadastral 160484, înscris în CF 160484 Oradea, în favoarea S.C. ARMEXPERT SRL.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Administratia Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Biroul Achiziții Publice

  • •  S.C. ARMEXPERT SRL prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 410


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.