Hotărârea nr. 409/2011

privind aprobarea preţului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 1470 mp teren, identificat cu nr. cadastral 166245, înscris în CF 166245 Oradea, situat în Oradea, str. O. Goga, F.N., în favoarea S.C. DIVERTIS A&K SRL

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeței de 1470 mp teren,

identificat cu nr. cadastral 166245, înscris în CF 166245 Oradea, situat în Oradea, str. O. Goga, F.N., în favoarea S.C. DIVERTIS A&K SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 125790/30.05.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 1470 mp, identificat cu nr. cadastral 166245, înscris în CF 166245 Oradea, situat in Oradea, str. O. Goga,F.N.,în favoareaS.C. DIVERTIS A&K SRL,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 și Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 244/2011 privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 1470 mp teren, înscris în CF 166245 Oradea, identificat cu nr. cadastral 166245,situatîn Oradeastr. O. Goga,FNîn favoarea SC Divertis A&k SRL,

Potrivit Raportului de evaluare din data de 15.04.2011, întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., prețul proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 1470 mp este de 98 euro/mp plus T.V.A,

Conform notei de negociere nr. 122385/27.05.2011, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 1470 mp, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 116 euro/mp plus T.V.A.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 170.520 EURO plus TVA pentru întreaga suprafață (respectiv 116 euro/mp, plus T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 122385 din 27.05.2011, pentru terenul în suprafață de 1470 mp, identificat cu nr. cadastral 166245, înscris în CF 166245 Oradea, situat în Oradea, str. O. Goga, F.N., în favoarea S.C. DIVERTIS A&KSRL.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Biroul Achiziții Publice

  • •   S.C. DIVERTIS A&K SRL prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 409

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.