Hotărârea nr. 408/2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 216207 din 24.06.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 400/2001 privind aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea,

Ținând cont de modificările intervenite în structura organizatorică a instituției, din 01.01.2002 până în prezent,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 53-2003 - Codul Muncii, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 - Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin. 2 lit.a, lit.d, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a pct.1 și 2 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea - conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 400/2001 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Primarul municipiului Oradea

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -  Se publică în M. Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 28 iunie 2011

Nr. 408


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila