Hotărârea nr. 404/2011

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Oradea a suprafeţei de 45.223 mp., teren reprezentând perdea forestieră de protecţie, situată în Oradea str. Clujului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Oradea a suprafeței de 45.223 mp., teren reprezentând perdea forestieră de protecție, situată în Oradea str. Clujului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 50312 din 08.06.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea în vederea aprobării trecerii în domeniul public a Municipiului Oradea a suprafeței de 45.223 mp., teren reprezentând perdea forestieră de protecție, situată în Oradea str. Clujului,

Conform Planului de situație întocmit de ing. Buzlea Călin Sorin s-a identificat cota de 39.307/491.256 mp. din nr. topo 7679/12, cota de 5.176/10430 mp. din nr. topo 7678/3 și cota de 740/1.659 mp. din nr. topo 7736/3 Oradea, reprezentând perdea forestieră de protecție, cu suprafața totală de 45.223 mp,

Luând în considerare Adresa Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare nr. 61/2009 și Raportului anexă, terenul situată în Oradea str. Clujului, mai sus menționat, face parte dintr-o perdea de protecție forestieră și este necesar păstrarea și gospodărirea respectivei perdele de protecție, pentru a-și menține funcțiunile pentru care a fost creată,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. e) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADE A

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru suprafața de 1.659 mp. teren identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 33828 / 01.06.2011, cu nr. topo 7736/3 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 740/1.659 mp. din nr. top 7736/3 Oradea, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 33828 /01.06,2011.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a cotei de 5.176/10430 mp. din nr. topo 7678/3 înscris în C.F. 51 Oradea.

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a cotei de 39.307/491.256 mp. din nr. topo 7679/12, înscris în C.F. 69264 Oradea.

Art. 5. Se aprobă transmiterea terenului identificat conform art.2, art.3 și art.4 din prezenta Hotărâre, în administrarea S.C. Compania de Apă S.A. Oradea.

Art. 6. Se Aprobă completarea Inventarului domeniului public a Municipiului Oradea, cu o nouă poziție cu următorul conținut:

”Imobil cu suprafața totală de 45.223 mp. situat în Oradea str. Clujului, reprezentând teren cu destinația de perdea de protecție forestieră”.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   P.M.O. - Serviciul Evidentă Patrimoniu, Delegări de Gestiune

  • -   P.M.O. - Comisia de aplicare a Legii 18/1991

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Financiar Contabil

  • -   Serviciul Terenuri

  • -    O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -   SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 09 iunie 2011

Nr. 404

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.