Hotărârea nr. 403/2011

privind mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalităţilor legale pentru cumpărarea suprafeţei de 453 mp., teren identificat cu nr. cadastral 14383 înscris în CF 84962 Oradea, proprietate a d-lui Ardelean Nicolae şi soţia Ardelean Maria Magdalena în vederea deschiderii unui drum da acces între str. A. Andriţoiu şi str. Seleuşului

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalităților legale pentru cumpărarea suprafeței de 453 mp., teren identificat cu nr. cadastral 14383 înscris în CF 84962 Oradea, proprietate a d-lui Ardelean Nicolae și soția Ardelean Maria Magdalena în vederea deschiderii unui drum da acces între str. A. Andrițoiu și str. Seleușului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 50295 din 08.06.2011 prin care Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalităților legale pentru cumpărarea suprafeței de 453 mp., teren identificat cu nr. cadastral 14383 înscris în CF 84962 Oradea, proprietate a d-lui Ardelean Nicolae și soția Ardelean Maria Magdalena în vederea modernizării deschiderii unui drum da acces între str. A. Andrițoiu și str. Seleușului,

Conform CF 156331 Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 14383 în suprafață de 453 mp., este proprietatea d-lui Ardelean Nicolae și soția Ardelean Maria Magdalena,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. b) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mandatează primarul Municipiului Oradea pentru derularea formalităților legale pentru cumpărarea suprafeței de 453 mp., teren identificat cu nr. cadastral 14383 înscris în CF 84962 Oradea, proprietate a d-lui Ardelean Nicolae și soția Ardelean Maria Magdalena în vederea deschiderii unui drum da acces între str. A. Andrițoiu și str. Seleușului .

Art.2. Se aprobă cumpărarea prin negociere directă, în baza unui raport de evaluare întocmit de o firmă autorizată, a terenului necesar deschiderii unui drum da acces între str. A. Andrițoiu și str. Seleușului, menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă numirea comisiei de negociere a prețului de achiziție a terenului, după cum urmează:

1.- Ilie Bolojan

- președinte

2.- Cristian Marcel Beltechi

- membru

3.- Porsztner Bela Csaba

- membru

4.- Mudura Alina

- membru

5.- Rosan Marioara

- membru

6.- Luca Dorel

- membru

7.- Dan Octavian

- membru

8.- Carmen Cherteș

- secretar


Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere si vânzătorul terenului menționat la art. 1, va supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria Municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primăria Municipiului Oradea

  • ■   Direcția Juridică

  • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • ■   dl. Ardelean Nicolae și soția Ardelean Maria Magdalena prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 09 iunie 2011

Nr. 403

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.