Hotărârea nr. 401/2011

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea Secţiilor de Obstetrică şi Neonatologie ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Oradea”

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA COSILIUL LOCAL

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea Secțiilor de Obstetrică și Neonatologie ale Spitalului Clinic Județean de Urgență din Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 50205 din 07.06.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitarea Secțiilor de Obstetrică și Neonatologie ale Spitalului Clinic Județean de Urgență din Oradea”,

În temeiul prevederilor art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile OUG64/2007 privind datoria publică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Secțiilor de Obstetrică și Neonatologie ale Spitalului Clinic Județean de Urgență din Oradea”, cu următorii indicatori tehnico economici:

 • - Valoarea totală a investiției ( exclusiv TVA) 8.805.321,86 lei

din care:

 • - construcții montaj (exclusiv TVA)

- Eșalonarea investiției

* Anul I


5.138.685,46lei

INV/C+M


INV C+M


8.805.321,86 lei (fără TVA)

5.138.685,46 lei (fără TVA)


 • -  Capacități:

 • -  Suprafața totală desfășurată

 • -  Paturi spitalizare

 • -  Durata de realizare a investiției

Art.2. Finanțarea obiectivului

Reconstrucție și Dezvoltare, de Banca Europeană de Investiții, asigurate conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice potrivit legii.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:


de investiții


Ad=3.406,20 mp

102 bucăți

6 luni

se face din împrumuturile acordate de Banca Internațională pentru


 • * Primarul municipiului Oradea

 • *  Instituția prefectului Județului Bihor

 • * Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

 • * Administrația Imobiliară Oradea

 • * Direcția de Sănătate Publică Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 09 iunie 2011

  Nr. 401


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.