Hotărârea nr. 400/2011

privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuţiei proprii şi a suportării cheltuielilorneeligibile în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor

neeligibile în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.115750/16.05.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea participării municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea ComplexuluiWellnessTermal"Nymphaea"Oradea”care a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție Domeniul major de intervenție 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.2.,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b), lit.d), alin. (4) lit. a), lit. d), lit.f) alin. (6) lit. a) pct.18, și ale art.45, alin.(2) lit.a), lit.d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Oradea la proiectul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”.

Art.2. Se aprobă indicatorii proiectului „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea”, după cum urmează:

Valoarea totală a proiectului este de 5.215.975 RON (1.238.361 EUR) inclusiv TVA.

Durata de realizare:     2 ani

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea totală a proiectului:de88.342.934,23RONinclusivTVA

Cheltuieli eligibile: 64.687.776,16 RON

-fonduristructurale:50%dintotalulcosturiloreligibilealeproiectului învaloarede 32.343.888,08 RON;

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 50% din costurile eligibile în valoare de 32.343.888,08

RON la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile: 23.655.158,07 RON

Cheltuieli cu privire la T.V.A: 17.044.134,96 RON,

Alte cheltuieli neeligibile 6.611.023,11 RON.

Art.3. Se aprobă contribuția municipiului Oradea în valoare de 32.343.888,08 RON reprezentând co-finanțarea de 50% în cadrul proiectului „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea” și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 17.044.134,96 RON și a altor cheltuielilor neeligibile (6.611.023,11 RON), și suportarea acestora din bugetul de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea aprobat în condițiile legii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

 • - Direcția Economică,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea,

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 400

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.