Hotărârea nr. 4/2011

privind aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizaţie parţială pentru anul 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.1.275 din 06.01.2011, prin care Direcția Economică solicită aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2011.

Ținând cont de O.U.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Având în vedere Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.3, lit. b), alin.4 lit.a) și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă acordarea sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor-Oradea, cu titlul de cotizație parțială pentru anul 2011.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și CS FC Bihor-Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Direcția Economică

  • -  CS FC Bihor-Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 4


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila