Hotărârea nr. 399/2011

privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare realizării proiectului Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 şi a staţiei de Epurare a apelor uzate de pe str. Şos. Borşului, care urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul programelor de finanţare ale Administraţiei Fondului pentru Mediu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea temei de proiectare și a măsurilor necesare realizării proiectului Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos. Borșului, care urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul programelor de finanțare ale Administrației Fondului pentru Mediu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.115428 din data de 16.05.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea temei de proiectare și a măsurilor necesare achiziției serviciului de proiectare pentru proiectul Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos. Borșului, care urmează a fi depus pentru obținerea finanțării nerabursabile la Administrația Fondului pentru Mediu,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică,

În temeiul art.36, alin.(2), lit.b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct.10, și ale art.45, alin.(2) lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru implementarea obiectivului de investiții: Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos. Borșului și finanțarea acestuia din fonduri nerambursabile asigurate prin accesarea finanțărilor acordate de către Administrața Fondului pentru Mediu.

Art.2. Se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice care va sta la baza realizării obiectivului de investiții: Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr.196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos. Borșului, în conformitate cu prevederile H.G. 28/2008, adaptată lucrărilor de împădurire și întreținere a plantațiilor silvice, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă tema de proiectare pentru proiectul: Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos. Borșului, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă organizarea procedurii de achiziție publică, în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, pentru elaborarea documentației tehnico-economice, în vederea accesării fondurilor nerambursabile acordate de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.5. Se aprobă valoarea estimată a contractului de achiziție publică de 40.000 de lei (fără TVA).

Art.6. Se aprobă suportarea cheltuielilor determinate de realizarea obiectivului de investiții: Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos. Borșului, în valoare estimată de 40.000 lei fără TVA, care include SF și PTE, conform H.G. 28/2008, și operarea modificărilor ce se impun în bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Oradea, prin grija Direcției Economice.

Art.7. Se mandatează Direcția Economică pentru a opera modificările ce decurg din realizarea obiectivului de investiții, inclusiv reflectarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Oradea, dacă este cazul și a listei Obiectivelor de Investiții.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.9. Prezenta hotârâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea,

 • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

 • -   Direcția Economică,

 • -   se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 399

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa nr.1 la HCL nr.399/2011

Temă de proiectare

pentru proiect de investiții cu denumirea: Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos.

Borșului

 • I. Date generale

 • 1.        Denumirea obiectivului de investiții: Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos. Borșului

 • 2.        Faza supusă contractării: ridicare topo, schiță cadastrală, SF, studiu geo, documentația pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, PT, PAC, DDE, CS;

 • 3.        Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea

Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este situat in judetul Bihor, municipiul Oradea, pe teritoriul intravilan al acestuia, pe malul drept al râului Crișul Repede.

Terenul este proprietatea Municipiului Oradea.

Amplasamentul face parte din PUG - Oradea,

 • 4.        Titularul investiției: municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1

 • 5.        Beneficiarul investiției: municipiul Oradea, Piața Unirii nr 1 (SC COMPANIA DE APA ORADEA SA)

 • II. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

In prezent terenul destinat acestei investiții este în administrarea SC Compania de Apă Oradea SA. Terenul se compune din două perimetre, unul situat în incinta Uzinei de apă nr. __, str Făcliei, iar cel de-al doilea situat în incinta Stației de Epurare a apelor uzate, str. Șos. Borșului. Datorită situării lor și destinației pe care o au, aceste suprafe de teren nu pot fi utilzate pentru nici un fel de construcții sau amenajări, nici chiar pentru amenajarea de zone verzi deschise publicului (parcuri).

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este MUNICIPIUL ORADEA , Oradea, P-ta Unirii nr 1, care este atat titularul cat si beneficiarul investitiei.

1. Descrierea investitiei:

Datorita deficitului de spatiu verde, autoritatile locale isi propun amenajarea de noi spatii verzi.

La un numar de locuitori ai municipiului Oradea de circa 206.527, suprafata de spatii verzi este de 9,14 mp/locuitor, în condițiile în care art 2. alin.1 din OUG 114/2007 prevede ca și obligație pentru autoritățile administrației publice locale de a asigura minim 26 mp de spațiu verde/locuitor până la data de 31 decembrie 2013. Spațiile verzi din localitățile puternic urbanizate au o influență majora asupra calității vieții cetățenilor. Dacă sunt bine administrate, spațiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate și scuarurile pot deveni locuri distincte și atractive din arealul urban. De asemenea, spațiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localități. Prin amenajarea spațiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor să intre în contact cu specii din flora indigena sau aclimatizata, astfel încât această interacțiune să conducă la creșterea conștientizării problemelor de mediu.

Proiectul propus este important pentru cresterea suprafatei spatiilor verzi din Oradea in vederea apropierii de normele si de standardele europene privind spatiul verde. Consiliul Local al Municipiului Oradea si-a propus sa creasca suprafata spatiilor verzi si sa atinga pana in 2010 respectiv 2013 suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor de 20 mp, respectiv de 26 mp. Împădurirea acestor suprafețe se inscrie si din acest punct de vedere in prioritatile municipalitatii.

Proiectul își propune:

- Creșterea suprafețelor de zone verzi de pe raza Municipiului Oradea prin împădurirea terenurilor virane existente în incinta Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a stației de Epurare a apelor uzate de pe str. Șos. Borșului. Impactul asupra mediului, va fi unul pozitiv, spațiile verzi înscriindu-se ca unele dintre cele mai importante instrumente de îmbunătățire a calității aerului, apei și solului. Amenajarea intregii suprafete propuse pentru împădurire se va realiza conform studiului de fezabilitate ce urmează a fi întocmit, ținându-se cont și de influența speciilor propuse pentru împădurire asupra obiectivului existent în respectivul perimetru.

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

Amenajarea propriu-zisa urmareste îmbunătățirea condițiilor de exploatare a celor două obiective - Uzina de apă și Stația de epurare a apelor uzate - prin influența exercitată de speciile de arbori selectate pentru realizarea împăduririi, dar și îmbunătățirea condițiilor de mediu ambiant prin creșterea volumului vegetație pe raza Municipiului Oradea.

Suprafata totala propusă pentru împădurire va fi de circa 140 ha.

Materialul săditor va fi ales ținând cont de condițiile de sol dar și de influența pe care diferitele specii le au asupra funcționării obiectivului de interes public existent pe respectivul amplasament.

 • III. Cadrul legal: conform prevederilor ghidului solicitantului elaborat de și publicat de către Administrația Fondului pentru Mediu, proiectul va respecta legislația în vigoare.

IV. Obiectul achiziției

 • 1. Obiectul achiziției:

 • -  Documentații pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

-  Studiu geo

-  Studiu de fezabilitate

 • -  Proiectul Tehnic, PAC, Detalii de execuție și Caiete de Sarcini

 • •      HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții care a fost completată cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008.

 • •      Proiectul care cuprinde atât lucrări de investiții noi/extinderi , cât și lucrări de intervenții, va conține: documentațiile tehnico-economice distincte, respectiv studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiții noi/extinderi și documentație de avizare pentru lucrările de intervenții la construcții existente. În această situație proiectul se elaborează în mod unitar cu o Documentație Integrată.

 • •     PT, PAC, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției sau la comada beneficiarului.

 • •     Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •      La solicitarea de completări de către avizatori sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului

2 Conținutul cadru al Documentației tehnico-economice trebuie să respecte structura și conținutul prevăzut de legislația în vigoare

Elaboratorul Documentația tehnico-economice va concluziona asupra celei mai bune soluții din punct de vedere tehnico-economic, soluție ce va sta la baza întocmirii PT, faza de proiectare la care se va trece numai după aprobarea finanțării investiției sau la comanda beneficiarului.

Conținutul - cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele de împădurire va cuprinde:

CAP. A

Memoriu tehnic

1. Date generale

 • 1.1. Denumirea investiției

 • 1.2. Amplasamentul investiției

1.3. Ordonatorul principal de credite

 • 1.4. Autoritatea contractantă

1.5. Beneficiar

1.6. Elaborator

 • 1.7. Perioada de execuție a lucrărilor

 • 2. Informații generale privind proiectul

  • 2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.1.1. Obiectivul proiectului

 • 2.1.2. Necesitatea acțiunii

 • 2.1.3. Finalitatea socială a proiectului

 • 2.1.4. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2.2. Descrierea investiției

2.2.1. Concluziile studiului de fezabilitate

2.2.2. Scenarii propuse

 • 2.2.3. Analiza comparativă a scenariilor

 • 2.3. Date tehnice ale investiției

2.3.1. Amplasament

 • 2.3.2. Statutul juridic al terenului ce urmează a fi ocupat de lucrările propuse

 • 2.3.3. Repartizarea terenurilor pe categorii de folosință

2.3.4. Studii de teren

2.3.5. Elemente generale privind cadrul natural

2.3.6. Caracterizarea cadrului natural

2.3.6.1. Geomorfologia

2.3.6.2. Geologia

2.3.6.3. Hidrologia

2.3.6.4. Clima

 • 2.3.6.5. Raionarea climatică

2.3.6.6. Regimul termic

 • 2.3.6.7. Precipitațiile atmosferice

2.3.6.8. Regimul eolian

 • 2.3.6.9. Concluzii privind condițiile climatice

 • 2.3.6.10. Condiții pedologice (soluri)

 • 2.3.6.11. Stațiunile de terenuri degradate

 • 2.3.7. Soluția tehnică

  • 2.3.7.1. Propuneri de lucrări

  • 2.3.7.2. Centralizatorul propunerilor de lucrări de pregătire a terenului și a solului pe unități amenajistice și formule de împădurire

  • 2.3.7.3. Centralizatorul investițiilor

  • 2.3.7.4. Necesarul de puieți

 • 2.3.8. Situația existentă a utilităților și analiza de consum

  • 2.3.8.1. Necesarul de utilități pentru varianta propusă

  • 2.3.8.2. Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • 2.3.9. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 2.4. Graficul de realizare a investiției

 • 3. Costurile estimative ale investiției

  • 3.1. Valoarea totală a investiției

   • 3.1.1. Centralizatorul cantitativ și valoric al lucrărilor

3.1.2. Deviz general

3.1.3. Deviz financiar

3.1.4. Devize obiect

 • 3.1.5. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

4. Analiza cost-beneficiu

 • 4.1. Descrierea și evaluarea efectelor

 • 4.2. Analiza financiară

5. Analiza de risc

 • 6. Surse de finanțare

 • 7. Estimări privind forța de muncă

  • 7.1. Numărul de locuri de muncă create în faza de execuție

  • 7.2. Numărul de locuri de muncă create în faza de operare

 • 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

  • 8.1. Valoarea totală, inclusiv TVA (mii lei)

  • 8.2. Eșalonarea investiției (ani)

8.3. Durata de realizare (luni)

 • 8.4. Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 8.5. Alți indicatori specifici

 • 9. Acorduri, avize, autorizații și aprobări

10. Anexe

10.1. Rezultatele analizelor de laborator

 • 10.2. Investițiile specifice ale lucrărilor de împădurire pe un hectar

CAP. B

Piese desenate

 • 1. Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)

 • 2. Planșa unităților staționale (l:5.000-1:2.000)

 • 3. Planșa formulelor de împădurire (1:5.000-1:2.000)

NOTĂ:

Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, fiind adaptat lucrărilor de împădurire și întreținere a plantațiilor silvice.

Conținutul - cadru al proiectului tehnic pentru proiectele de împădurire va cuprinde:

Alcătuire:

I - Proiectul tehnico-economic

 • II - Documentație valorică

III - Caiet de sarcini

IV - Documentație de licitație

V- Piese desenate

I. PROIECTUL TEHNICO-ECONOMIC

CAPITOLUL A

Memoriu tehnic

1. Date generale

 • 1.1. Denumirea investiției

1.2. Proiectant

1.3. Faza de proiectare

1.4. Ordonatorul principal de credite

 • 1.5. Autoritatea contractantă

 • 1.6. Organizatorul licitației

1.7. Beneficiar

 • 1.8. Perioada de execuție a lucrărilor

 • 1.9. Necesitatea și oportunitatea investiției

 • 1.10. Finanțarea investiției

 • 1.11. Fundamentarea tehnico-economică a investiției

2. Date tehnice ale studiului

2.1. Prezentarea proiectului

 • 2.2. Amplasamentul și situația juridică a terenului

2.2.1. Amplasamentul

 • 2.2.2. Situația juridică a terenului

2.3. Obiectivele de protejat

2.4. Elemente privind cadrul natural

 • 2.4.1. Elemente de geologie și geomorfologie

 • 2.4.2. Condiții pedologice

2.4.3. Hidrologie

 • 2.4.4. Condiții climatice

 • 2.4.5. Vegetația și fauna din zonă

 • 2.4.6. Descrierea stațiunilor identificate și alegerea compozițiilor de împădurire

2.4.7. Descrierea terenului

 • 2.5. Organizarea de șantier

 • 2.6. Căile de acces

 • 2.7. Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc. pentru organizarea de șantier și definitive

 • 2.8. Programul de execuție a lucrărilor, grafice de lucru, program de recepție

 • 2.9. Trasarea lucrărilor

 • 2.10. Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier

 • 2.11. Măsurarea lucrărilor

 • 2.12. Curățenia în șantier

2.13. Serviciile sanitare

 • 2.14. Relațiile dintre contractant, consultant și persoana juridică achizitoare (investitor)

 • 3. Soluții tehnice

3.1. Descrierea tipului de culturi forestiere propuse

 • 3.2. Numerotarea unităților de cultură forestieră și amplasarea bornelor

3.3. Tehnologii propuse

3.4. Efecte preconizate

 • 4. Necesarul de puieți și de utilități

 • 5. Măsuri de protecția muncii

 • 6. Eșalonarea executării lucrărilor

7. Bibliografie

CAPITOLUL B

Anexe

1. Scheme de plantare - grafic

 • 2. Graficul de execuție a lucrărilor

 • 3. Detalii de execuție

 • 4. Harta compozițiilor de împădurire

 • II. DOCUMENTAȚIE VALORICĂ

1. Date generale

 • 1.1. Denumirea investiției

1.2. Proiectant

1.3. Faza de proiectare

1.4. Ordonatorul principal de credite

 • 1.5. Autoritatea contractantă

 • 1.6. Organizatorul licitației

1.7. Beneficiar

 • 1.8. Perioada de execuție a lucrărilor

 • 1.9. Necesitatea și oportunitatea investiției

 • 1.10. Finanțarea investiției

 • 1.11. Fundamentarea tehnico-economică a investiției

 • 2. Antemăsurători

  • 2.1. Pregătirea terenului și solului

  • 2.2. Instalarea și întreținerea culturilor forestiere

2.3. Irigarea culturilor

 • 2.4. Instalarea și întreținerea gardului viu

2.5. Organizarea pazei perimetrului

 • 2.6. Confecționarea și instalarea bornelor amenajistice

 • 2.7. Confecționarea și instalarea bornelor pentru controlul anual al culturilor

3. Devize

 • 3.1. Pregătirea terenului și solului

 • 3.2. Instalarea și întreținerea culturilor forestiere

3.3. Irigarea culturilor

 • 3.4. Instalarea și întreținerea gardului viu

3.5. Organizarea pazei perimetrului

 • 3.6. Confecționarea și instalarea bornelor amenajistice

 • 3.7. Confecționarea și instalarea bornelor pentru controlul anual al culturilor

 • 3.8. Recapitulația devizelor pe obiect

 • 3.9. Eșalonarea investițiilor pe ani de execuție

4. Consumuri

4.1. Lista cuprinzând consumurile privind transporturile

4.2. Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

 • 4.3. Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții și întreținere

4.4. Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

 • 4.5. Lista cuprinzând cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotările

5. Devize generale

5.1. Deviz financiar

5.2. Deviz general

III. CAIET DE SARCINI

 • 1. Standarde de referință

 • 2. Scule, dispozitive, utilaje și mijloace de transport

 • 3. Executarea lucrărilor

 • 4. Terminarea lucrărilor

 • 5. Măsuri de protecția muncii

 • 6. Decontarea lucrărilor

 • IV. DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE

SECȚIUNEA I - Informații generale

SECȚIUNEA II - Fișa de date a achiziției

SECȚIUNEA III - Caiet de sarcini

SECȚIUNEA IV - Formulare

SECȚIUNEA V - Contract de execuție lucrări

V. PIESE DESENATE

NOTĂ:

Conținutul-cadru al proiectului tehnic respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutuluicadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, fiind adaptat lucrărilor de împădurire și întreținere a plantațiilor silvice.

V. Termene și condiții de elaborare și predare:

Proiectantul poate subcontracta părți din lucrare, cu condiția acceptului beneficiarului, dat în scris, în prealabil. Subcontractorul se supune la aceleași condiții și termene de realizare. Beneficiarul va avea dreptul de a solicita proiectantului sau / și subcontractorilor rapoarte, date, situații etc. privind starea / situația / faza lucrărilor.

 • -  Proiectantul va prezenta minim 2 (două) variante pentru Studiul de fezabilitate.

-  Studiul de fezabilitate, Studiu geotehnic, se va elabora în 5 (cinci) exemplare.

- PAC: 2 exemplare

- PT, CS, DE - 5 exemplare

Documentația aferentă obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare se va elabora conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte - uzual 2 exemplare din fiecare documentație. Aceasta se va supune aprobării / avizării instituțiilor și organelor abilitate, de către proiectant.

Proiectantul va preda inclusiv formatul electronic redactabil al lucrărilor. Proprietatea asupra documentațiilor aparține beneficiarilor.

Beneficiarul lucrării va achita contravaloarea avizelor / autorizațiilor necesare.

Conținutul documentațiilor va respecta prevederile legale în vigoare.

VI.Termene de realizare

Termenul de predare a livrabilelor:

 • - Studiul de fezabilitate 60 zile calendaristice de la data semnării contractului.

 • - proiect tehnic și detaliile de execuție, caiet de sarcini și documentația standard pentru organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor de execuție: 2 luni de la data aprobării finanțării sau a comenzii beneficiarului.

NOTĂ: Proiectantul care va realiza documentația ce face obiectul prezentei teme de proiectare trebuie să fie persoană juridică atestată de către Comisia de atestare a persoanelor fizice și juridice care efectuează proiectarea ș/sau execută lucrări de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic

Director DMPFI,

Consilier

Sărac Ionuț


Marcel Boloș