Hotărârea nr. 398/2011

privind declararea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, ca fiind proiect de interes public local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind declararea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, ca fiind proiect de interes public local

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.115432 din data de 16.05.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea declararea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, ca fiind proiect de interes public local ce urmează a fi depus pentru obținerea finanțării nerabursabile la Administrația Fondului pentru Mediu,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere dispozițiile art. II, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului,

În temeiul art.36, alin.(2), lit.b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 10, și ale art.45, alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă amenajarea unui parc verde, cu denumirea investiție Amenajare Parc Salca etapa a Il-a, în locația situată în Oradea, zona Salca, str. D. Cantemir, fără număr, în continuarea etapei I din Parcul Salca, a cărui realizare urmează a fi finalizată prin fondurile nerambursabile acordate de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.II. (1) Se aprobă declararea proiectului de amenajare a Parcului Salca, Etapa I și II, ca proiecte de interes public local, pentru care sunt valabile prevederile legale în vigoare referitoare la domeniul public al Municipiului Oradea.

(2) Proiectele de amenajare Parc Salca I și Parc Salca II, declarate de interes public local, sunt amplasate după cum urmează:

  • •  Parc Salca - Etapa I, în suprafață de 34.140 mp, este amplasat în Oradea, str. D. Cantemir, FN, înscris în CF nr.150225, cu nr. cadastral 2378.

  • •  Parc Salca - Etapa II, în suprafață de 70.225 mp, este amplasat în Oradea, str. D. Cantemir, FN, înscris în CF nr. 150225, cu nr. cadastral 2378.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județul Bihor,

  • -  Primarul municipiului Oradea,

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Se publică pe pagina web www.oradea.ro,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu Oradea, 26 mai 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 398

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”, 4 voturi abținere 0 voturi împotrivă.