Hotărârea nr. 397/2011

privind aprobarea temei de proiectare şi a măsurilor necesare pentru realizarea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, care urmează a fi depus pentru finanţare în cadrul programelor de finanţare ale Administraţiei Fondului pentru Mediu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T ĂR Â R E


privind aprobarea temei de proiectare și a măsurilor necesare pentru realizarea proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, care urmează a fi depus pentru finanțare în cadrul programelor de finanțare ale Administrației Fondului pentru Mediu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.119548 din data de 23.05.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare și a măsurilor necesare achiziției serviciului de proiectare pentru proiectul Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, care urmează a fi depus pentru obținerea finanțării nerabursabile la Administrația Fondului pentru Mediu,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică,

În temeiul art.36, alin.(2), lit.b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (6) lit. a) pct.10, și ale art.45, alin.(2) lit.a) din Legea215/2001privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru implementarea obiectivului de investiții: Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea și finanțarea acestuia din fonduri nerambursabile asigurate prin accesarea finanțărilor acordate de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.2. Se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice care va sta la baza realizării obiectivului de investiții: Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, în conformitate cu prevederile H.G. 28/2008, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă tema de proiectare pentru proiectul: Amenajare Parc Salca, Etapa II Oradea, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă organizarea procedurii de achiziție publică, în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică,, pentru elaborarea documentației tehnico-economice, în vederea accesării fondurilor nerambursabile acordate de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.5. Se aprobă valoarea estimată a contractului de achiziție publică de 50.000 de lei (fără TVA).

Art.6. Se aprobă suportarea cheltuielilor determinate de realizarea obiectivului de investiții cu denumirea de mai sus, în valoare estimată de 50.000 lei fără TVA, care include SF și PTE, conform HGR 28/2008, și operarea modificărilor ce se impun în bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Oradea, prin grija Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.7. Se mandatează Direcția Economică pentru a opera modificările ce decurg din realizarea obiectivului de investiții, inclusiv rectificarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Oradea, dacă este cazul și a listei Obiectivelor de Investiții.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.9. Prezenta hotârâre se comunică cu:

 • -  Primarul municipiului Oradea,

 • -   Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

 • -   Direcția Economică,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web www.oradea.ro,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


Oradea, 26 mai 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 397

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”, 4 voturi abținere 0 voturi împotrivă.

Anexa nr.1 la HCL nr.397/2011

Temă de proiectare

pentru proiect de investiții cu denumirea: Amenajare Parc Salca, Etapa II, Oradea

 • I. Date generale

 • 1.        Denumirea obiectivului de investiții: Amenajare Parc Salca, Etapa II, Oradea

 • 2.         Faza supusă contractării: ridicare topo, schiță cadastrală, DALI/SF, analiză cost beneficiu, documentația pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, PT, PAC, DDE, CS

 • 3.        Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea

Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este situat in judetul Bihor, municipiul Oradea, pe teritoriul intravilan al acestuia, pe malul stang al paraului Peta.

Terenul este proprietatea Municipiului Oradea.

Amplasamentul face parte din PUZ Zona de agrement Fabrica de bere - pârâul Peța -cartier Nufărul - Oradea,

 • 4.         Titularul investiției: municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 1

 • 5.         Beneficiarul investiției: municipiul Oradea, Piața Unirii nr 1

 • II. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului;

In prezent terenul destinat amenajarii parcului Salca este un teren viran, neingrijit. Terenul se situeaza in fosta zona inundabila a Paraului Peta (inainte de regularizarea acestuia). Din acest motiv a ramas un teren liber. Prin PUZ pentru acest teren era prevazut a se amenaja un parc. Datorita lipsei de finantare acest lucru nu s-a materializat.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este MUNICIPIUL ORADEA , Oradea, P-ta Unirii nr 1, care este atat titularul cat si beneficiarul investitiei.

1. Descrierea investitiei:

Datorita deficitului de spatiu verde, autoritatile locale isi propun amenajarea de noi parcuri si spatii verzi.

La un numar de locuitori ai municipiului Oradea de circa 206.527, suprafata de spatii verzi este de 9,14 mp/locuitor. Spațiile verzi din localitățile puternic urbanizate au o influență majora asupra calității vieții cetățenilor. Dacă sunt bine administrate, spațiile verzi, parcurile, aliniamentele plantate și scuarurile pot deveni locuri distincte și atractive din arealul urban. De asemenea, spațiile verzi sunt importante pentru biodiversitatea din localități. Prin amenajarea spațiilor verzi se poate da posibilitatea locuitorilor să intre în contact cu specii din flora indigena sau aclimatizata, astfel încât această interacțiune să conducă la creșterea conștientizării problemelor de mediu.

Proiectul propus este important pentru cresterea suprafatei spatiilor verzi din Oradea in vederea apropierii de normele si de standardele europene privind spatiul verde. Consiliul Local al Municipiului Oradea si-a propus sa creasca suprafata spatiilor verzi si sa atinga pana in 2010 respectiv 2013 suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor de 20 mp, respectiv de 26 mp. Amenajarea zonei cetatii, ca obiectiv strategic, se inscrie si din acest punct de vedere in prioritatile municipalitatii.

Prezentul proiect isi propune:

- amenajarea ca parc a spatiilor virane existente pe malul stang al Paraului Peta. Impactul asupra mediului, va fi unul pozitiv, spațiile verzi înscriindu-se ca unele dintre cele mai importante instrumente de îmbunătățire a calității aerului, apei și solului. Amenajarea intregii suprafete propuse pentru parc se va realiza in etape. Logica etapizarii va fi stabilita de conditionari topografice ( configuratia terenului ) si juridice ( terenuri degrevate de sarcina)

Descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz;

Amenajarea propriu-zisa urmareste conservarea mediului ambiant, si punerea in valoare a elementului natural - paraul Peta. De asemenea s-a avut in vedere armonia vizuala a elementelor componente pentru satisfacerea diferitelor deziderate legate de folosinta terenului in cauza, in conditiile realizarii unui peisaj de calitate.

Se urmareste realizarea unui parc care sa corespunda cerintelor unui parc orasenesc de loisir zilnic - odihna, recreere . Se va propune o trama dreapta a aleilor care preia directia strazii Meiului si intersectata cu o trama circulara . Unitatea de ansamblu se realizeaza prin ordonarea geometrica a partilor componente .

Suprafata totala a parcului va fi de circa 7 ha

Suprafata etapei I proiectate si in curs de finantare este de 34.140,00 mp.

Arborii si arbustii se vor alege astfel incat sa se creeze compozitii peisagere valoroase, asociatii de plante ce se armonizeaza intre ele, punind in valoare forma coroanelor, a frunzisului, coloritul frunzelor , a scoartei , a fructelor , a florilor. Aleile vor fi finisate cu materiale ecologice - pietris.

Pe parcursul aleilor principale se vor propune locuri de odihna, conversatie, dotate cu panouri informative, pergole, fantini de baut, banci, corpuri de iluminat, cosuri de gunoi.

Mobilierul urban va fi conceput simplu si adecvat amplasamentului. Parcul va fi dotat cu fantani cu apa potabila ,wc -uri ecologice vidanjabile.

Pe suprafata ce urmeaza a fi amenajata, terenul prezinta denivelari ceea ce face necesara aducerea terenului la aceeasi cota prin decopertare si adaugarea unui strat de pamant fertil. Lucrarile prevazute vo fi : saparea si curatirea terenului de buruieni, pietre, betoane, nivelarea si imprastiere de pamant fertil, amenajarea aleilor cu pietris, insamantarea zonelor destinate gazonului, amenajarea zonelor cu arbuști decorativi, plantarea mai multor specii de arbori de foioase si conifere .

Terenul va fi modelat in terase largi, cu denivelari mici, constituite din spatii inierbate largi, partere bogat decorate cu vegetatie de talie joasa. Vegetatia inalta va fi dispusa conform conceptiei arhitecturale in spatiile situate in partea de vest si sud a parcului , ordonat astfel incat sa creeze perspective de vedere interesante catre diferitele zone ale parcului .

Zona dominanta a parcului va fi constituita din peluze inierbate. Covoarele verzi leaga intre ele celelalte elemente componente ale peisajului creat : volume si forme vegetale, lacul, aleile, mobilierul urban.Spatiile inierbate vor permite strabaterea libera a privirii, permit scoaterea in evidenta a maselor de arbori si arbusti si prin culoarea verde a lor pun in valoare coloritul diferentiat al vegetatiei .

Parcul va avea o imprejmuire din gard viu .

Se va prelungi reteaua de apa potabila existenta pe strada Meiului pentru a alimenta fantani de baut din fonta echipate cu robineti cu clapeta. Se va realiza o instalatia de irigat care se compune din puturi forate, statie de pompare,retea de distributie, camine pentru hidranti.

Pentru alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare aferenta instalatiei de irigat, este necesar un bransament electric trifazat.

 • III. Cadrul legal: conform prevederilor ghidului solicitantului elaborat de Administrația Fondului pentru Mediu, proiectul va respecta legislația în vigoare.

 • IV. Obiectul achiziției

1. Obiectul achiziției:

 • -  Documentații pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

 • -   Ridicare topo, schiță cadastrală

 • -  Studiu geo

 • -  Documentație integrată/D.A.L.I. (inclusiv Analiza cost-beneficiu)

 • -  Proiectul Tehnic, PAC, Detaliile de Execuție și Caiete de Sarcini

 • •      HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții care a fost completată cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008.

 • •      Proiectul care cuprinde atât lucrări de investiții noi/extinderi , cât și lucrări de intervenții, va conține: documentațiile tehnico-economice distincte, respectiv studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiții noi/extinderi și documentație de avizare pentru lucrările de intervenții la construcții existente. În această situație proiectul se elaborează în mod unitar cu o Documentație Integrată.

 • •     PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției sau la comada beneficiarului.

 • •      Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

La solicitarea de completări de către avizatori sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului

2 Conținutul cadru al Documentației tehnico-economice trebuie să respecte structura și conținutul prevăzut de legislația în vigoare

Elaboratorul Documentația tehnico-economice va concluziona asupra celei mai bune soluții din punct de vedere tehnico-economic, soluție ce va sta la baza întocmirii PT, CS, DDE, faza de proiectare la care se va trece numai după aprobarea finanțării investiției sau la comanda beneficiarului.

 • V. Termene și condiții de elaborare și predare:

Proiectantul poate subcontracta părți din lucrare, cu condiția acceptului beneficiarului, dat în scris, în prealabil. Subcontractorul se supune la aceleași condiții și termene de realizare. Beneficiarul va avea dreptul de a solicita proiectantului sau / și subcontractorilor rapoarte, date, situații etc. privind starea / situația / faza lucrărilor.

 • -  Proiectantul va prezenta minim 2 (două) variante pentru DALI.

 • -  DALI, Studiu geotehnic, audit energetic se va elabora în 5 (cinci) exemplare.

- PAC: 2 exemplare

- PT, CS, DE - 5 exemplare

Documentația aferentă obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare se va elabora conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte - uzual 2 exemplare din fiecare documentație. Aceasta se va supune aprobării / avizării instituțiilor și organelor abilitate, de către proiectant.

Proiectantul va preda inclusiv formatul electronic redactabil al lucrărilor. Proprietatea asupra documentațiilor aparține beneficiarilor.

Beneficiarul lucrării va achita contravaloarea avizelor / autorizațiilor necesare. Conținutul documentațiilor va respecta prevederile legale în vigoare.

 • VI. Termene de realizare

Termenul de predare a livrabilelor:

 • - DALI 60 zile calendaristice de la data semnării contractului.

 • - proiect tehnic și detaliile de execuție, caiet de sarcini și documentația standard pentru organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor de execuție: 2 luni de la data aprobării finanțării sau a comenzii beneficiarului.

Director DMPFI,

Șef serviciu,

Marius Moș


Marcel Boloș