Hotărârea nr. 396/2011

privind aprobarea participării SC Electrocentrale Oradea SA la înființarea SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SRL în calitate asociat fondator

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării SC Electrocentrale Oradea SA la înființarea SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SRL în calitate asociat fondator

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 120487 din 24.05.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea participării SC Electrocentrale Oradea SA la înființarea SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SRL în calitate asociat fondator,

Ținând seama de calitatea de Acționar pe care Consiliul Local al Municipiului Oradea o are la SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art.36, alin.(2) lit. a), alin. (3) lit. b), c) art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea SC Electrocentrale Oradea SA împreună cu dl. Marcel Boloș în calitatea de asociați fondatori, la înființarea unei noi societății comerciale române, cu denumirea „SPIN OFF ELECTROCENTRALE”, în conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. 27129 din 26.04.2011, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

Art.2. Se aprobă înființarea societății comerciale SPIN OFF ELECTROCENTRALE ca persoană juridică română constituită în forma societății cu răspundere limitată, având sediul în Municipiul Oradea, P-ța Unirii nr. 1 - Cam. 234

Art.3. Se aprobă obiectul de activitate al SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SRL conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia națională - CAEN:

Domeniul principal de activitate: ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE; Activitatea principala: Cod CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie; Activități desfășurate în subsidiar:

Cod CAEN 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 Activitati de testari si analize tehnice

  • 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

  • 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

Art.4. Se aprobă funcționarea SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SRL pe o durată nelimitată, cu începere de la data inmatricularii in Registrul Comertului;

Art.5. Se aprobă constituirea SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SRL cu un capital social de 365.200 lei, reprezentând aport în numerar, divizat în 36.520 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, din care un număr de 36.500 părți sociale deținute de SC Electrocentrale Oradea SA reprezentănd 99,95% din capitalul social, și 20 părți sociale deținute de dl. Marcel Boloș, reprezentând 0,05% din capitalul social.

Art.6.. Se aprobă numirea d-lui Boloș Marcel Ioan în funcția de administrator al SC SPIN OFF ELECTROCENTRALE SRL.

Art.7. Consiliul Local al Municipiului Oradea, în calitate de acționar al SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA, îl împuternicește pe directorul general al societății să semneze în numele acesteia actul constitutiv al noii societăți, declarația de asociat fondator, precum și orice altă declarație necesară, în numele SC Electrocentrale Oradea SA. De asemenea este împuternicit să semneze orice acte necesare pentru înmatricularea noii societăți la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  SC Electrocentrale Oradea SA

  • -  Dl Marcel Boloș prin grija Direcției Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina web www.oradea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 396

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.