Hotărârea nr. 395/2011

privind aprobarea achiziţionării de utilaje şi echipamente în vederea îmbunătăţirii bazei de intervenţie a S.C. Electrocentrale Oradea S.A. la reţeaua de termoficare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziționării de utilaje și echipamente în vederea îmbunătățirii bazei de intervenție a S.C. Electrocentrale Oradea S.A. la rețeaua de termoficare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 122517 din data de 25.05.2011 prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea achiziționării de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea bazei de intervenție a S.C. Electrocentrale Oradea S.A. în cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică,

În baza art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.a) alin.6 lit.a) pct.14 respectiv art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă achiziționarea echipamentelor și utilajelor necesare îmbunătățirii bazei de intervenție a S.C. Electrocentrale Oradea S.A. în cadrul serviciului public de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea:

Pentru Secția Rețele de transport

 • 1. Autoutilitară 3,5 to, 5+1 locuri                           - 3 buc

 • 2. Furgonetă 1 to                                         - 1 buc

Pentru Direcția Termoficare

 • 1. Autoutilitară cu 2 locuri                                  - 1 buc

 • 2. Construire suprastructură specializată basculabilă, montată pe autoșasiu existent DAF FT CF

75.310 cu cabină simplă                                             - 2 buc

 • 3. Buldoexcavator pe pneuri                           -1 buc

 • 4. Ciocan demolator acționat electric                    - 4 buc

 • 5. Generator trifazic pentru sudare                      -2 buc

Art.II. Se aprobă derularea procedurii de achiziție de către S.C. Electrocentrale Oradea S.A., prin departamentul specializat.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Electrocentrale Oradea S.A.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • - S.C. Electrocentrale Oradea S.A.,

 • - Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

 • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 395

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.