Hotărârea nr. 393/2011

pentru aprobarea caietului de sarcini în vederea externalizării serviciului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea caietului de sarcini în vederea externalizării serviciului

Centrul de Urgență și Adăpost de Noapte

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.213623 din data de 23.05.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea caietului de sarcini în vederea externalizării serviciului Centrul de Urgență și Adăpost de Noapte aflat în structura ASCO,

Ținând seama de art. 33, alin. 1, pct. a si d, art 40 alin 3, pct. a din Legea nr. 47/2006 privind sistemul public de asistență socială,

În conformitate cu art. 12 din Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Loal nr.454/2010 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.478/2009 și a participării Administrației Sociale Comunitare Oradea, în calitate de partener, în cadrul proiectului “SOCIO-GIS Parteneriat public-privat pentru îmbunătățirea serviciilor sociale din Oradea prin crearea de hărți sociale digitale și contractarea serviciilor sociale către ONG-uri prin sistemul de vouchere”

În temeiul art. 36, alin.2, lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a), pct.2, alin. 7, lit. a și art. 45, alin.2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă caietul de sarcini în vederea externalizării serviciului “Centru de urgență și adăpost de noapte” aflat în structura Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Art.2. Licitația se va efectua de către Biroul Achiziții Publice conform caietului de sarcini prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. La data atribuirii licitației, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.539/2009 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea, Fundația Ecclesia Mater, Administrația Imobiliară Oradea și a Regulamentului de organizare si funcționare a Adăpostului de noapte, situat în Oradea, strada Guttemberg nr. 8.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • -   Primarul Municipiului Oradea;

 • -   Administrația Imobiliară Oradea;

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea;

 • -   Fundația Ecclesia Mater, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea;

 • -   Centru de urgență și adăpost de noapte, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea;

 • -   Birou Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 393

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Socială Comunitară Oradea

Serviciul Programe Sociale

Str. Primăriei, nr. 42

410 209, Oradea


Tel. +40 0259-441 677

Fax. +40 0259-441 678

E-mail: asco@rdsor.ro


ANEXA NR.1 LA HCL nr.393/2011

CAIET DE SARCINI

Externalizarea serviciului „Centru de urgență și adăpost de noapte” pentru

persoanele fara adapost din municipiul Oradea

INTRODUCERE

Externalizarea serviciului „Centru de urgență și adăpost de noapte” pentru persoanele fara adapost din municipiul Oradea consta in transferul de responsabilitati privind acordarea serviciului altor furnizori publici sau privati acreditati, in interesul persoanelor beneficiare, in vederea cresterii permanente a calitatii serviciului

Externalizarea serviciului este reglementata de art. 12A1 din OUG nr.68 din 2003 privind serviciile sociale „Externalizarea furnizarii serviciilor sociale se face, prin contract de acordare a serviciilor sociale, de catre serviciul public de asistenta sociala organizat la nivel local sau judetean, catre orice alt furnizor de servicii sociale, in conditii de concurenta prevazute de legislatia in vigoare”.

Administratia Sociala Comunitara Oradea doreste externalizarea serviciului „Centru de urgență și adăpost de noapte” pentru persoanele fara adapost din municipiul Oradea in vederea cresterii calitatii serviciului si eficientizarea utilizarii resurselor alocate pentru acordarea acestui serviciu .

 • I. Date despre serviciul social propus spre externalizare

  • I.1. Numele serviciul/serviciilor sociale propuse pentru externalizare: : “Centru de urgență și adăpost de noapte” care functioneaza in prezent in Oradea, str. Guttenberg nr.8.

Serviciul se afla in subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea si este un așezământ de asistenta socială destinat persoanelor de pe raza municipiului Oradea, lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situație de risc social.

 • I.2. Beneficiarii sunt:

 • - persoane adulte fara adapost (PAFA)

 • - persoaneadultefaraadapostcuultimuldomiciliusauresedintainmunicipiulOradea

 • - persoane cu probleme sociale (pierderealocuintei,aloculuidemunca,dezintegrareafamiliei)

 • - persoane ce provin din Orfelinate sau caminele Scolilor Speciale

 • -  persoane eliberate din sistemul de detentie

 • I.3.Capacitatea serviciului: minim 30 de locuri.

I.4. Admiterea beneficiarilor se face in baza solicitarii directe din partea persoanelor singure aflate in situatii de risc social si/sau a familiei/ imputernicitului legal, prin recomandarea, referirea din partea unui alt serviciu/institutii publice sau private si semnalare/sesizare scrisa sau telefonica din partea unor alte persoane decat membrii familiei/imputernicitului legal.

Beneficiarii pot intra in adapost incepand cu orele 17.00 in zilele lucratoare, respective orele 15.00 in zilele nelucratoare si sarbatori legale si pot ramane cel tarziu pana la ora 7.00 in zilele lucratoare si ora 9.00 in zilele nelucratoare si sarbatorile legale. Programul centrului va fi clar stabilit in Regulamentul de organizare si functionare al centrului. Cazarea in adapost se face in urma unui consult medical. In adapost nu sunt gazduite persoane purtatoare de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice (TBC, hepatita, sifilis etc) si boli psihice care nu poseda certificate de la medicul curant care sa ateste ca poate frecventa colectivitatea. Dupa efectuarea evaluarii socio-medicale, persoanele declarate eligibile vor fi trecute prin grupul sanitar pentru spalare si deparazitare. Daca este necesar, acestea vor primi un rand de haine de sezon.

I.5.Statul de funcții cuprinde următoarele posturi :

Posturi de conducere: -

Posturi de execuție - 2 inspectori de specialitate (asistenți sociali) Posturi de execuție - personal administrativ: 2 îngrijitoare de curățenie Totalul este de 4 posturi.

In vederea asigurarii securitatii serviciului sunt contractate serviciile de paza ale unei firme specializate.

Seviciile medicale sunt acordate de care un medic primar, in baza unui contract de furnizare servicii medicale.

 • I.6. Structura serviciului si dotarile:

Locatia in care se acorda in prezent serviciul, situata in Oradea, str. Gutemberg nr.8, este proprietatea municipiului Oradea si se afla in folosinta gratuita a Fundatiei Eclesia Mater, pe o perioada de 49 de ani, conform contractului de comodat incheiat intre Primaria Municipiului Oradea si Fundatia Eclesia Mater

Consiliul Local al municipiului Oradea - Administratia Sociala Comunitara Oradea nu dispune de dotările necesare funcționarii acestui serviciu. In urma externalizarii furnizorul carui i se va atribui contractul va avea obligația de a pune la dispoziția serviciului locația si toate dotările necesare funcționarii serviciului conform normelor legalein vigoare si standardelor generale de calitate privind serviciile sociale prevazute de OG 383/20005.

 • I.7. Serviciile oferite in prezentbeneficiarilor:

 • a) servicii sociale externe:

 • 1. identificarea persoanelor adulte fara adapost de pe raza municipiului Oradea, cu resurse proprii si cu ajutorul organelor abilitate sau a unor instituții care oferă servicii sociale sau medicale, la sesizarea cetătenilor municipiului sau a altor institutii.

 • 2. colaborarea cu organizatii non-guvernamentale în vederea solutionării problemelor persoanelor asistate

 • b) servicii sociale interne

 • 1.  gazduire pe timp de noapte;

 • 2.  igienizare, deparazitare si asistenta medicala primara;

 • 3. consiliere individuală si de grup prin asistentul social;

 • 4. sprijin în vederea întocmirii actelor de identitate si a altor acte si obtinerea unor drepturi în conformitate cu legislatia în vigoare;

 • 5. intermedierea, în conditiile legii, a internarii în cămine care acordă asistentă sociala si medicală, în institutii de ocrotire a sănătătii;

 • 6. sprijin în întocmirea dosarului de solicitare a ajutorului social sau de urgentă si a cantinei sociale, în conditiile legii;

 • 7. ajutor în obtinerea altor servicii si prestatii în conditiile legii.

 • I. 8.Intervenții actuale oferite beneficiarilor în cadrul serviciului social sunt:

 • •   intervenții de bază: găzduire pe timpul nopții, igienă, asigurarea condițiilor necesare îngrijirii de bază a persoanei, haine, etc. ;

 • •  intervenții specializate: consiliere, supraveghere medicala pentru evitarea unor epidemii, formarea de deprinderi de viață independentă, mediere socială, integrare pe piața muncii, asistarea in obtinerea unor drepturi.

II. Scopul externalizarii:

Scopul general al Externalizarii serviciului „Centru de urgență și adăpost de noapte” pentru persoanele fara adapost din municipiul Oradea este cresterea calității serviciilor acordate beneficiarilor și a eficientizarea costurilor suportate in prezent de catre autoritatea publica locala.

 • II.1.In vederea calificarii la procedura de externalizare a serviciului „Centru de urgență și adăpost de noapte” pentru persoanele fara adapost din municipiul Oradea, ofertantul are obligatia de a indeplini urmatoarele cerinte minime obligatorii:

 • 1. asigurarea gazduirii pe timp de noapte a beneficiarilor;

 • 2. asigurarea unei mese calde pe zi (seara);

 • 3. evaluarea medicala la admiterea in adapost si asistenta medicala primara in caz de boala;

 • 4. evaluarea sociala, identificarea nevoilor, stabilirea si implementarea planului de interventie;

 • 5.  asigurarea serviciilor de consiliere individuală si de grup;

 • 6.  asigurarea sprijinului necesar in vederea întocmirii actelor de identitate si a altor acte si drepturi în conformitate cu legislatia în vigoare;

 • 7.  intermedierea si sprijinirea internarii în cămine care acordă asistentă sociala si medicală, în institutii de ocrotire a sănătătii, in functie de varsta si gradul de dependenta a beneficiarului;

 • 8.  indrumarea în vederea întocmirii dosarului de solicitare a ajutorului social sau de urgentă si a cantinei sociale, în conditiile legii;

 • 9.  sprijinirea asistatilor în obtinerea altor servicii si prestatii în conditiile legii;

 • 10. consilierea, supravegherea medicala pentru evitarea unor epidemii,

 • 11. formarea de deprinderi de viață independentă, mediere socială, integrare pe piața muncii, asistarea in obtinerea unor drepturi.

 • 12. asigurarea unei colaborari eficiente cu institutii de stat si organizatii neguvernamentale in vederea reintegrarii sociale a asistatilor din adapost

 • 13. asigurarea coordonarii serviciilor oferite persoanelor fara adapost, potrivit prevederilor legislative, avand un buget clar stabilit si personal de specialitate;

 • 14. incheierea contractului de servicii cu beneficiarii se va face pe o perioada de un an de zile.Revenirea în centru nu va fi permisă decât după o perioadă de 6 luni de la data externării în cazul primei reveniri sau 9 luni de la ultima externare dacă a beneficiat de cel putin două perioade de cazare si nu a fost externat din culpă proprie.În cazul revenirii în centru, perioada de asistare este de maxim 6 luni, putând fi prelungită cu maxim 3 luni.

 • 15. Persoanele apte de muncă, care nu fac demersuri sau nu se încadrează în muncă în termen de 30 de zile de la intrarea în adapost, au obligatia efectuării a 40 de ore de muncă în activităti gospodăresti în cadrul Adăpostului sau în folosul comunitătii. Refuzul nejustificat de a face demersurile necesare pentru a găsi un loc de muncă sau de a efectua ore în folosul comunitătii este sanctionat cu excluderea din Adăpostul de Noapte.

 • 16. Incasarea de catre un reprezentant al Centrului Social de Urgenta si Adapost de Noapte a unei taxe de cazare in centru pentru beneficiarii care realizeaza venituri: primele 7 zile sunt gratuite, după care taxa va fi stabilita in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a Centrului Social de Urgenta si Adapost de Noapte.

 • 11.2. Modul de funcționare al serviciului „Centru de urgență și adăpost de noapte pentru persoanele fara adapost din municipiul Oradea” in urma externalizarii

Serviciile acordate in cadrul centrului trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute atat de legislatia in vigoare, cat si instructiunile pentru intocmirea si depunerea ofertei de pret.

Serviciille din cadrul centrului trebuie sa se desfasoare conform prevederilor, procedurilor si indicatorilor prevazuti in:

 • •   Ordinul 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a indeplinirii acestora de catre furnizori;

 • •  Hotararea 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 • •   Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 • •  Legea 47 /2006 privind sistemul national de asistenta sociala

In cazul modificarii, completarii, abrogarii legislatiei in vigoare se vor aplica noile prevederi legislative.

11.3. Obiective

 • 1.  Cresterea calitatii serviciilor oferite in prezent persoanelor fara adapost din municipiul Oradea - beneficiare al serviciului “Centru de urgență și adăpost de noapte”

 • 2.  Reducerea cheltuielilor alocate acestui serviciu in prezent de catre autoritatea publica locala.

 • 3.  Diminuarea numarului de persoane adulte fara adapost care subzista pe raza Municipiului Oradea

 • 4.  Crestereagraduluideparticipareaasistatilorinprocesuldereintegraresociala

 • 5.  Identificarea unor soluții permanente pentru beneficiarii aflați în dificultate si anume: pentru persoane varstnice sau cu incapacitate de munca internarea acestora in alte centre sau camine cu caracter permanent, gasirea unor locuri de munca pentru cei cu capacitate de munca urmata de sprijinirea lor in gasirea unei chirii si mutarea acestora in chirie.

 • 6.  Coordonarea activitatii centrului pentru asigurarea implementarii standardelor de calitate in servicii sociale aflate in vigoare.

 • II.4.Indicatori:

1. Toti asistati centrului beneficiaza de spatii proprii (pat, dulap), imbracaminte, obiecte de igiena personala. Spatiile si conditiile igienico-sanitare corespund normelor in vigoare. Toti asistatii beneficiaza de planuri de interventie si ingrijire si serviciile centrului. Cresterea numărului de cazuri soluționate în raport cu cazurile pentru care se prelungește contractul de de furnizare servicii

 • 2. Scăderea cheltuielilor suportate de bugetul public în totalul costului lunar pe beneficiar-fata de costul lunar suportat in anul 2010, respectiv de 500 lei/luna/beneficiar, ofertantul trebuie sa reduca acest cost astfel incat sa ajunga la un cost maxim de 300/lei /luna/beneficiar).

Surse de finanțare diversificate ale serviciului, de la singura sursă actuală (bugetul public) la cel puțin încă o altă sursă.

Ponderea fondurilor nerambursabile accesate pentru dezvoltarea și diversificarea intervențiilor în raport cu bugetul total al serviciului social

 • 3. Numarul de PAFA integrate profesional, numarul PAFA care au obtinut un spatiu locativ (chirie, locuinta sociala), PAFA cu grad de dependenta, varsnice integrate in centre socio-medicale,

 • 4. Gradul de frecventare a serviciilor oferite de catre centru, consecventa participarii la serviciie oferite, relationarea cu institutiile, organizatiile, persoanele care ii pot sprijini in procesul de reintegrare, efoturile individuale pe care le depune fiecare asistat in vederea obtinerii unui loc de munca (eventual calificare/recalificare),

 • 5. Pentru persoane varstnice sau cu incapacitate de munca internarea acestora in alte centre sau camine cu caracter permanent, pentru persoanele apte de munca gasirea unor locuri de munca urmata de sprijinirea lor in gasirea unei chirii si mutarea acestora in chirie.

 • 6. Activitatea centrului este reglementată de documente, conform standardelor: Misiunea centrului, Metodologia de organizare și functionare (conține proceduri conform standardelor aflate în vigoare), Norme interne de funcționare, Proiect instituțional, Ghidul de prezentare al centrului, Programul zilnic al centrului, Pliant (prezentarea centrului), Organigrama centrului, Codul etic, registre, alte documente.

Personalul este calificat și cunoaște atribuțiile din „Fișa postului”.

Personalul cunoaște nevoile, particularitățile persoanelor adulte fara adapost. De asemenea personalul cunoaște proceduri privind:

 • acordarea de sprijin personalizat PAFA;

 • consilierea și sprijinirea PAFA;

 • implicarea familiei, in situatia in care aceasta exista si doreste sa sustina PAFA;

 • asigurarea intimității și confidențialității;

 • acordarea primului ajutor;

 • sesizarea / reclamarea unor fapte/evenimente deosebite;

 • colaborarea cu instituții relevante din comunitate.

Centrul oferă servicii PAFA, conform următoarelor principii:

 • •  unicitatea persoanei;

 • •   libertatea de a alege serviciul social in functie de nevoia sociala;

 • •  egalitatea de sanse si nediscriminarea la accesul de servicii sociale si in furnizarea serviciilor sociale;

 • •   participarea beneficiarilor la intregul proces de furnizare a serviciilor sociale;

 • •  transparenta si responsabilitate publica in acordarea serviciilor sociale;

 • •   proximitate in furnizarea serviciilor sociale;

 • •  complementaritate si abordare integrata in furnizarea serviciilor sociale;

 • •  confidentialitate;

 • •   parteneriat intre partile implicate in procesul de furnizare a serviciilor sociale si beneficiarii acestora.

 • 11.5. Sursele de finanțare ale contractului de servicii sociale care urmează să fie atribuit:

S Bugetul local al Municipiului Oradea- prin bugetul Administrației Sociale Comunitare Oradea

S Contribuția furnizorului de servicii sociale selectat: minim 10%

Valoarea estimata a contractului de servicii sociale - „Centru de urgență și adăpost de noapte pentru persoanele fara adapost din municipiul Oradea” este de 648.000 lei (216.000 lei pe primele 12 luni pentru un numar mediu de 60 de beneficiari/luna si un cost mediu/beneficiar/luna de 300 lei).

Actualizarea pretului contractului in functie de indicele de inflatie se poate face dupa trecerea unui termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului, conform prevederilor art. 97 din H.G. nr.925/2006. Modul de ajustare a pretului contractului: Pa=Pi x I unde Pa= pretul actualizat, Pi= pretul initial,I=indicele inflatiei comunicatde I.N.S.raportatladatadepunerii ofertei.

 • 11.6. Perioada propusă pentru implementarea contractului: 3ani de zile-perioada 2011-2014.

 • 11.7. Activități generale pentru pregătirea si implementarea externalizarii serviciului:

Furnizorul privat de servicii sociale va trebui să desfășoare următoarele activități, în ordinea considerată potrivită pentru realizarea obiectivelor proiectului:

 • a) Obținerea, prin sistemul electronic (SEAP) a „Documentației pentru elaborarea și prezentarea documentelor de calificare și selectare pentru contractarea de servicii sociale”;

 • b)  Analizarea documentației și a termenilor de referință;

 • c)  Vizitarea zonelor acoperite de proiect și a beneficiarilor pentru care se intenționează depunerea de oferte, evaluarea generală a situației și a nevoilor din zona respectivă;

 • d)  Elaborarea metodologiei de lucru și identificarea soluțiilor pentru PAFA din grupul țintă;

 • e)  Solicitarea și obținerea avizelor și angajamentelor necesare de la autoritatea contractantă și alte instituții în etapa de calificare;

 • f)   Întocmirea documentației de calificare și selectare pentru serviciul pentru care se intenționează depunerea de oferte;

 • g)  Analizarea în detaliu a termenilor de referință, modelului de contract și a soluțiilor concrete propuse pentru serviciul unde candidatul a fost declarat selectat și unde intenționează să depună oferta;

 • h)  Solicitarea și obținerea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor pentru contractarea de servicii sociale;

 • i)  Obținerea avizelor și angajamentelor din partea autorității contractante și a altor instituții/autorități în etapa de pregătire a ofertei de preț;

 • j)   Elaborarea și depunerea ofertei (propunerea tehnică și cea financiară);

 • k)  Realizarea achizițiilor necesare;

 • l)  Selectarea și pregatirea personalului pentru serviciul contractat;

 • m) Administrarea serviciului, conform dispozițiilor legale.

II8 Selectia si pregatirea personaluiui:

II.8.1 Selectia personaluiui:

Angajarea personaluiui, se va face de catre furnizorul privat de servicii sociale, pe baza unor criterii aprobate de autoritatea contractanta si furnizorul privat de servicii, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Din comisia care selecteaza candidati care vor fi angajaji va face parte si un reprezentant al ASCO.

Angaiarea si plata salariilor personaluiui se va face numai de la data prevăzuta in contract.

Fumizorul privat de servicii are obligativitatea de a asigura urmatorul personal:

 • •   responsabil centru;

 • •   specialist financiar.

ll.8.2.Pregatirea personalului:

Fumizorul privat de servicii sociale este responsabil de selectarea personalului care va fi pregatit conform metodologiei si legislatiei in vigoare.

II. 9 Rapoarte si grafic de derulare:

Fumizorul privat de servicii sociale caruia i se atribuie contractul de implementare a serviciului trebuie sa prezinte urmatoarele rapoarte:

 • •   Raport trimestrial cu stadiul indeplinirii fiecarei activitatj pentru care exista un buget prevazut in oferta, inclusiv estimarea procentului finalizat al fiecarei activitatj, precum si situatja lunara si cumulativa a cheltuielilor pentru fiecare activitate;

 • •   Raport trimestrial privind incadrarea in bugetul alocat si situatia cheltuielilor materiale si salariale efectuate si solutii concrete propuse pentru remedierea problemelor aparute;

 • •   Ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind intarzierile si problemele aparute, precum si solutiile concrete propuse pentru recuperarea intarzierilor si realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv grafice cu derularea activitatjlor;

 • •   Autoritatea contractanta va efectua vizite de monitorizare si evaluare cel putjn trimestriale;

 • •   Raport final privind realizarea obiectivelor proiectului.

 • III. Cerințe privind prezentarea documentelor de calificare și selectare pentru contractarea de servicii sociale“Centru de urgență și adăpost de noapte”.

 • 111.1. Serviciile contractate suntcompuse din:

 • a) găzduire

 • b)  asigurarea unei mese calde/zi

 • c)  asistenta medicala primara si de preventie,

 • d)  asistenta sociala : evaluare sociala, identificarea nevoilor si stabilirea planului de interventie;

serviciile de consiliere individuală si de grup;

 • •     sprijin/ supportoferitin identificarea unui loc de munca

 • •     sprijin /suportin obtinera actelorde identitate

 • •     organizarea unor activitati in masura sa contribuie la formarea unor deprinderi

 • 111.2. Garanții cerute în procesul de contractare

 • 111.2.1. În etapa de atribuire a contractului acordare de servicii, ofertanților li se va cere să constituie o garanție de participare la procedura de achiziție publică în procent de 0,5% din valoarea estimată a costului serviciului social propus spre achiziție.

Modalitatea de constituire a garanției de participare va fi precizată în documentația pentru elaborarea ofertei de preț, care va putea fi obținută de candidații selectați în etapa de atribuire a contractului.

 • 111.2.2. Ofertantul castigător are obligatia de a constitui o garanție de bună execuție a contractului, în procentde 3 %din valoarea contractului.

 • 111.2.3. Modalitatea de constituire a garanției de bună execuție este următoarea:

Cuantumul total al garantiei de buna executie este de 3% din valoarea fara tva a contractului si va fi constituita prin retineri succesive din facturi partiale.

 • - In acest sens, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la o bancă agreată de ambele părți in care va vira suma de 0,5 % din valoarea contractului.

 • - în următoarele 12 luni, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garanție de bună execuție, prin reținerea lunară din factura depusă pentru decontare;

 • 111.2.4. Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către ofertantul câstigător în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă și calitativă a contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia.

 • 111.2.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe perioada derulării contractului, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate în contract. Acest drept al autorității contractante se aplica și în cazul rezilierii unilaterale a contractului de către contractantul câstigător.

 • III.3. Cheltuieli eligibile care pot fi finanțate de autoritatea contractantă

 • III.3.1. Cheltuielile eligibile care pot fi finanțate de autoritatea contractantă în cadrul contractului pe 3 ani sunt:

 • •  cheltuieli de personal - personal de specialitate si de ingrijire prevăzut la pct. I.5. (cheltuieli cu salariile, contribuțiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale);

 • •  cheltuielile de servicii și utilități aferente spațiului în care funcționează serviciul social (încălzire, iluminat și forță motrică, apa, canal și salubritate, vidanjare, poșta, telecomunicații, radio-tv, internet);

 • •  cheltuieli cu servicii medicale pentru beneficiari, materiale sanitare, dezinfectanți și materiale pentru curățenie;

 • •  cheltuieli funcționale (furnituri de birou, consumabile, piese de schimb, precum si alte materiale necesare desfasurarii activitatii din cadrul serviciului social;

 • •  cheltuielile curente de funcționare a imobilului (întreținerea clădirii, instalațiilor, igienizarea spațiilor, menținerea stării imobilului cel puțin la nivelul tehnic anterior contractării); materiale de întretinere și reparații ale spațiilor și echipamentelor efectuate în regie proprie sau lucrări de reparații curente contractate cu firme specializate;

Cheltuielile eligibile vor fi finanțate de autoritatea contractantă în cadrul contractului pe 3 ani, la nivelul prețului contractat.

Autoritatea contractanta nu va suporta costurile cu utilitatile folosite in activitatile aducatoare de venituri ale furnizorului privat.

 • III.4. Cheltuieli neeligibile care nu pot fi finantate de autoritatea contractanta

 • III.4.1. Nu sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli:

 • (1) reparații capitale ale imobilelor (lucrările de reparații capitale se execută în scopul asigurării menținerii funcționării mijlocului fix existent pe toată durata normată de exploatare, în condițiile legii). În cadrul reparațiilor capitale se efectuează: înlocuirea totală sau parțială a elementelor de construcții și/sau a instalațiilor aferente, înlocuirea părților componente ale elementelor deteriorate ca urmare a uzurii fizice, repararea elementelor și părților de elemente de construcții și/sau a instalațiilor aferente, îmbunătățiri sau modernizări ale mijloacelor fixe;

 • (2)  cheltuieli cu alte obiecte de inventar;

 • (3) cheltuieli cu asigurările de bunuri;

 • (4) alte drepturi salariale și drepturi obținute de către salariați prin sentințe judecătorești până la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului social;

 • (5) cheltuieli cu taxele și impozitele aferente imobilelor și terenurilor aparținând serviciului social

 • (6)  cheltuieli care depășesc prețul contractului pentru serviciile sociale;

 • (7) cheltuieli cu amortizările mijloacelor fixe ;

 • (8) cheltuieli cu penalități, amenzi și alte debite stabilite;

 • (9) cheltuieli cu chirii.

III.5.1. Decontarea se va face la pretul contractat/beneficiar/lună, justificat prin factura fiscală în original, cost care se va calcula și justifica astfel:

La cheltuieli cu salariile -documente eligibile:

 • - Statele de plată si centralizatoarele privind personalul angajat, calculat conform încadrării și obligațiilor de plată către bugete, prezentat în copie vizată „conform cu originalul”;

 • - tabel cu persoanele cazate in centru si numarul de nopti de cazare;

 • - tabel cuprinzand persoanele beneficiare care realizeaza venituri si care achita taxa de cazare;

 • - tabel cu persoanele apte de munca care urmeaza sa efectueze orele de munca conform planului de actiuni sau de lucrari de interes local.

La cheltuieli materiale și servicii - documente eligibile:

 • - situație centralizată explicativă cu fiecare linie de cheltuială eligibilă, unde se va prezenta suma și se enumeră documentele justificative care stau la baza sumei respective;

 • - documentele justificative care stau la baza centralizării vor fi prezentate în xerocopii, vizate „conform cu originalul” (copii dupa facturi, note de receptie, bonuri de consum, precum si documente de plata- chitante, ordine de plata, dupa caz, unde se reflectă cheltuiala respectivă);

Toate xerocopiile prezentate ca și documente justificative vor fi vizate „conform cu originalul” și semnate de reprezentantul furnizorului de servicii sociale și de către contabil.

 • 111.6. Documente privind situația personală a candidatului:

Declarație pe propria răspundere, Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 și Declarație privind eligibilitatea.

Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat și a celor locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale obligatorii: certificat de atestare fiscală, certificat privind plata impozitelor și taxelor locale.

 • 111.7. Documente care dovedesc înregistrarea :

 • a)  Hotărâre judecătorească privind înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor din România;

 • b)  Statutul asociației sau fundației;

 • c) Certificatul de acreditare care atesta ca este furnizor acreditat sa furnizeze serviciul ”Centru de gazduire temporara si adapost de noapte”;

 • d)   Fișă de informații generale

 • e)   Fișă/fișe de informații privind experiența similară minim 5 ani in furnizarea serviciului care face obiectul contractului;

 • f)   Recomandări din partea altor beneficiari/clienți;

 • g)  Declarație care conține informații privind dotările specifice, echipamentul tehnic, mijloacele de transport și alte mijloace fixe pe care candidatul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului;

 • h)  Declarație care conține:

 • - informații privind numărul mediu al personalului angajat sau voluntari în ultimele 12 luni;

 • - asigurarea cu personal de specialitate sau dovada capacității de a asigura personalul necesar;

 • - numărul și pregătirea personalului de conducere;

 • - persoanele responsabile directde îndeplinirea contractului.

Declarația/formularul va fi însoțită/însoțit de CV-ul persoanelor direct responsabile de îndeplinirea contractului

I). Obligații contractuale în desfășurare față de alți beneficiari/ clienți:

j). Bilanțul contabil din ultimii 3 ani, vizat și înregistrat de organele competente și/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recunoscute de audit financiar și contabil, precum și orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

 • III.8. Cerințe minime referitoare la capacitatea tehnică și la capacitatea economico-financiară, pe care candidatul/ ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat:

A. Capacitatea tehnică:

a)Experiență similară:

Pentru a fi declarat calificat, candidatul trebuie să fi realizat in ultimii 5 ani serviciul care face obiectul prezentului contract. Experienta similara va fi dovedita prin contracte furnizare servicii sociale, parteneriate, contracte de finantare.

 • b) Recomandări din partea altor benefici ari/clienți:

Se va prezenta o recomandare din partea institutiei de unde a fost implementat fiecare proiect declarat, precum și din partea altor instituții/ organizații cu care a desfășurat, în parteneriat, proiectele pe care le-a declarat.

 • c) Resurse tehnice:

Candidatul va face dovada deținerii de echipamente, dotari necesare centrului, autoturism, care să contribuie la derularea activităților cuprinse în proiect, spațiul necesar derulării și menținerii serviciului social cel putin la nivelul capacității actuale, pe toată perioada derulării contractului -pentru minim 30 de beneficiari.

 • d) Resurse umane:

Personalul minim necesar pentru implementarea contractului din partea organizației:

 • - responsabil centru ;

 • - specialist financiar sau copia contractului cu firma de specialitate.

B. Capacitatea economico-financiară:

 • a) Obligații contractuale în desfășurare:

Se vor prezenta proiectele în derulare ale candidatului, la data depunerii documentelor de calificare, finanțate din fonduri proprii și din alte surse, precum și eventualele proiecte pentru care a aplicat, însă procedurile de atribuire nu au fost încă finalizate. Se vor prezenta separat și proiectele potențiale prevăzute pentru anul în curs.

 • b) Situația financiară:

Cerințele minime pentru următorii indicatori:

 • a) Bilanțul pe ultimii 3 ani :

 • b) Contribuția furnizorului privat de servicii sociale: minim- 10%

 • III.9. Modalitatea de punctare a performanțelor tehnice și economico- financiare pentru selectarea candidaților calificați:

A. Capacitatea tehnică:

70 puncte din care:

(subcriterii)

a1) experiență similară (perioada pentru fiecare subcriteriu sa fie minim 5 ani- maxim 15 ani)

30 puncte

a.1.1. găzduire

a.1.2. asistenta medicala ,

a.1.3.asistenta sociala : evaluare sociala si identificarea nevoilor si stabilirea planului de interventie;

serviciile de consiliere individuală si de grup; sprijin/ suport oferit in identificarea unui loc de munca sprijin /suport in obtinerea actelor de identitate organizarea unor activitati in masura sa contribuie la formarea unor deprinderi.

Modalitatea de calcul:

 • - fiecărui subcriteriu (a1.1., a1.2., ,„a1.3.), îi revine un punctaj cuprins între 0 și 100 puncte;

Astfel candidatului care dovedeste ca are experienta similara pentru fiecare subcriteriu pe perioada maxima de 15 ani i se acorda 100 puncte. In functie de acest punctaj se va determina astfel:

P(n)=(termen (n)/termen maxim) x punctajul maxim

 • - punctajul total: a1.1.+a1.2.+...+a1.3., poate fi cuprins în intervalul 0-300 puncte;

 • - punctajul obținut pentru “experiența similară” se calculează astfel:

(a1.1.+a1.2.+a1.3.) x 30 puncte

300

a2) resurse tehnice la dispoziția proiectului:       30 puncte

a.2.1. spațiu pentru derularea serviciilor;

a.2.2. mijloc auto

a. 2.3. dotări pentru spatiu ;

Modalitatea de calcul:

 • - fiecărui subcriteriu (a2.1., a2.2.,a2.3.) îi revine un punctaj cuprins între 0 și 100 puncte;

 • - punctajul total: a2.1.+a.2.2.+2.3., poate fi cuprins în intervalul 0-300 puncte;

 • - punctajul obținut pentru “resurse tehnice puse la dispoziția proiectului” se calculează astfel:

(a2.1.+a2.2.+a2.3.) x 30 puncte

300

a3) resurse umane la dispoziția proiectului:     10 puncte

a3.1. responsabil de centru;

a3.2.specialistfinanciar (dovada contractului cu firma de specialitate);

Modalitatea de calcul:

 • - fiecărui subcriteriu (a3.1., a3.2), îi revine un punctaj cuprins între 0 și 100 puncte; -punctajultotal:a3.1.+a3.2.,poateficuprinsînintervalul0-200puncte;

 • - punctajul obținut pentru “resurse umane/profesionale la dispoziția proiectului”se calculează astfel:

(a3.1.+a3.2.) x 10 puncte

200

Total A: a1+a2+a3 = max. 70 puncte

B. Capacitatea economico-financiară:

30 puncte din care:

(subcriterii)

b1) venituri din activitati fara scop patrimonial pe ultimii trei ani         10puncte:

> 216.000 lei/an                                10 puncte

< 216.000 lei/an                                 5 puncte

b2) contribuția furnizorului privat de de servicii sociale   20 puncte:

(minim 10%) condiție obligatorie

=10% între 10% și 19 %

5 puncte

10 puncte

20 puncte

1 00 pu ncte.


> 20%

Total B: b1 +b2 = max. 30 puncte TO TA L: tota l A + toa tal B = max.

Pentru calificare candidații trebuie să acumuleze minim 70 de puncte.

Director general

Koncsek Vadnai Zita

Director general adj

Daniela Daraban

Sef Serviciu PMS Cheregi Danut