Hotărârea nr. 392/2011

Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru aprobarea unor măsuri privind ducerea la îndeplinire a prevederilor

Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Analizând Raportul de Specialitate nr. 213724 din 24.05.2011 întocmit de către Serviciul Social din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea stabilirea faptului că actele medicale care stau la baza emiterii certificatelor medicale de constatare a capacității de muncă de către Casa Județeană de Pensii Bihor - Serviciul de expertiză medicală a capacității de muncă să fie eliberate de unitățile spitalicești aflate în administrarea Municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile art. 7A1 alin (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată de Legea nr.276/2010, art. 29 din H.G. 50/2011 privind Normele Metodologice de aplicare aLegii 416/2001,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. d), alin. (6) lit. (a) pct. 3 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e:

Art.1. Se stabilește ca actele medicale care stau la baza emiterii certificatelor medicale de constatare a capacității de muncă de către Casa Județeană de Pensii Bihor - Serviciul de expertiză medicală a capacității de muncă să fie eliberate de unitățile spitalicești aflate în administrarea Municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

  • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • •  Casa Județeană de Pensii Bihor - Serviciul de expertiză medicală a capacității de muncă

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -   Casa Județeană de Pensii Bihor - Serviciul de expertiză medicală a capacității de muncă

  • -   Spitalul Clinic Județean

  • -  Spitalul Municipal Gavril Curteanu prin grija CompartimentManagementSpitale

  • -  Compartimentul Managementul Spitalelor

președinte de ședință

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 392


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila