Hotărârea nr. 390/2011

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Filantropia Oradea, pentru participarea la evenimentul socio-cultural “Cursa răţuştelor” şi cofinanţarea acestuia cu suma de 1.000 lei din bugetul de cheltuieli al ASCO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Filantropia Oradea, pentru participarea la evenimentul socio-cultural “Cursa rățuștelor” și cofinanțarea acestuia cu suma de 1.000 lei din bugetul de cheltuieli al ASCO

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 213691 din 24.05.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Filantropia pentru participarea la evenimentul socio-cultural “Cursa ratuștelor” și cofinațarea acestuia cu suma de 1.000 lei din bugetul de cheltuieli al ASCO,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2 lit.(b) și lit.(d), alin.4 lit.(a), alin. 6 lit.(a), pct.5, art. 45, alin.2, lit (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ăr ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat, încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Filantropia Oradea pentru participarea la evenimentul socio-cultural „Cursa rățuștelor” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cofinanțarea evenimentului „Cursa rățuștelor” cu suma de 1.000 lei din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 „Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociații și fundații.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • - Asociația Filantropia Oradea, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Oradea, 26 mai 2011

Nr.390


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei, nr. 42

410 209, Oradea

Tel. +40 0259-441 677 Fax. +40 0259-441 678 E-mail: asco@rdsor.ro


Serviciul Programe Sociale

ANEXA NR.1 la HCL nr.390/2011

ACORD DE PARTENERIAT

I. PĂRȚILE:

 • 1. Administrația Socială Comunitară Oradea, cu sediul in Oradea, str. Primăriei, nr. 42, Bihor, reprezentată de dna Koncsek Vadnai Zita, in calitate de director general.

Nr. inreg:

 • 2. Asociația Filantropia Oradea, cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.3, reprezentată prin Laurențiu Lazăr, în calitate de director executiv

Nr. inreg.

II. OBIECTUL PARTENERIATULUI

Participarea la realizarea unui eveniment socio-cultural, intitulat Cursa rățuștelor, ca mijloc de promovare a implicării membrilor comunității în susținerea unor cauze comunitare.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR Administrația Socială Comunitară Oradea :

 • 1. Promovează inițiativa de implicare comunitara în instituție și în mediul de activitate;

 • 2. Participă la concursul ”Rățușca cea frumoasă”, cu un colectiv de minim 10 copii, pregătind această participare cu activități educative, de creație artistică și participare civică la acțiuni socio-educative;

 • 3. Distribuie bilete de participare la Cursa rățuștelor pentru constituirea fondului social-filantropic al acțiunii și colectează sponsorizări pentru cauza sprijinită;

 • 4. Pregătește un stand pentru promovarea ofertei de servicii a instituției, stand care va fi expus în cadrul evenimentului, în data de 04 iunie 2011.

Asociația Filantropia Oradea

1. Asigură gestiunea proiectului întocmind documentația necesară, obține avize, identifică și implică parteneri, organizează aspectele logistice ale evenimentului

 • 2. Promovează evenimentul în media

 • 3. Coordonează activitățile de parteneriat și de implementare a proiectului

 • 4. Informează, consultă și îndrumă partenerii cu privire la calendarul proiectului și activitățile in care este implicat

 • 5. Gestionează fondul caritabil și distribuie sumele aferente cauzelor incluse in eveniment, prin respectare legislației în vigoare și transparență maximă, evidențiind prin materiale de presă și informări web cu privire la beneficiari, sume acordate, obiective sociale sprijinite.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

IV. DURATA

Prezentul acord de parteneriat este valabil pe durata desfășurării evenimentului “Cursa rățuștelor”, respectiv 31 mai 2011 - 4 iunie 2011.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Administrația Socială Comunitară Oradea

Director general

KONCSEK VADNAI ZITA

Asociația Filantropia Oradea

Director executiv

Laurențiu Lazar

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.