Hotărârea nr. 389/2011

privind alocarea sumei de 1.828 lei în favoarea Fundaţiei “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Festivalul Naţional de minibaschet care va avea loc la Braşov, în data de 18.06.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind alocarea sumei de 1.828 lei în favoarea Fundației “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Festivalul Național de minibaschet care va avea loc la Brașov, în data de 18.06.2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 2213711 din 24.05.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea alocarea sumei de 1.828 lei în favoarea Fundației “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Festivalul Național de Minibaschet, care va avea loc la Brașov, în data de 18.06.2011,

Având în vedere faptul că Fundația Talentum din Oradea desfășoară activități de depistare și selecționare a copiilor și tinerilor talentați în domeniul sportiv și al artelor vizuale,

Ținând cont de faptul că au fost depistați 200 de elevi talentați care, conform proiectului “ÎMPREUNĂ PENTRU SPORTUL ORADEAN”, urmează să participe la antrenamente și cursuri de dezvoltare și perfecționare a aptitudinilor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin.2 lit.(b) și lit.(d), alin.4 lit.(a), alin. 6 lit.(a), pct.1 și pct.6, art. 45, alin.2, lit (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se alocă din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 „Alte cheltuieli”, articol 59.11 Asociații și fundații, a sumei de 1828 lei, în favoarea Fundației “Talentum” din Oradea, pentru participarea la Festivalul Național de Minibaschet, care va avea loc la Brașov, în data de 18.06.2011.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • - Fundația Talentum Oradea, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea.

Oradea, 26 mai 2011

Nr.389


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila