Hotărârea nr. 387/2011

privind aprobarea statului de funcţii pentru funcţiile publice din cadrulAparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi al Serviciului PublicComunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 120685 din 24.05.2011 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea,

În conformitate cu prevederile art.107, alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2) cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Referatul nr. 112.897 din 10.05.2011 întocmit de Direcția Economică prin care se solicită transformarea gradului profesional al unui post vacant din cadrul Serviciului Buget - Ordonanțări și Referatul nr. 120.613 din 24.05.2011 întocmit de Direcția Juridică prin care se solicită transformarea gradului profesional al unui post vacant din cadrul Serviciului Juridic Contencios,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă statul de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -  Primarul municipiului Oradea,

-  Biroul Resurse Umane

  • -   Direcția Juridică

  • -  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 387


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la H.C.L.387/2011

STAT DE FUNCȚII

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA SI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUN. ORADEA

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; Legea 284/2010

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional/ salarizare

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Secretar municipiu

1

2

Arhitect șef

1

3

Director executiv

4

4

Director executiv adjunct

6

5

Șef serviciu

17

6

Șef birou

5

Total conducere

34

Funcții publice de execuție

7

Consilier

I

superior

101

8

Consilier

I

principal

57

9

Consilier

I

asistent

41

10

Consilier

I

debutant

2

11

Consilier juridic

I

superior

4

12

Consilier juridic

I

principal

7

13

Consilier juridic

I

asistent

8

14

Arhitect

I

principal

1

15

Auditor

I

principal

1

16

Referent de specialitate

II

superior

4

17

Referent

III

superior

22

18

Referent

III

principal

3

19

Referent

III

asistent

1

20

Referent

III

debutant

1

Total execuție

253

Total funcții publice

287

Primar

Ilie Bolojan

Sef Birou

Rodica Funar