Hotărârea nr. 385/2011

Privind declanşarea procedurii pentru exproprierea suprafeţei de 542 mp teren situate în Oradea, str. Aleea Călinului FN, identificat cu nr. Cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea, aflat în proprietatea d-nei. Catana Adina Mihaela în cotă de 1/5 părţi şi a SC Casa Regal SRL în cotă de 4/5 părţi în vederea realizării obiectivului de investiţii “Amenajare parcări şi alei în zona Aleea Călinului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 12.02.2010

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind declanșarea procedurii pentru exproprierea suprafeței de 542 mp teren situate în Oradea, str. Aleea Călinului FN, identificat cu nr. Cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea, aflat în proprietatea d-nei. Catana Adina Mihaela în cotă de 1/5 părți și a SC Casa Regal SRL în cotă de 4/5 părți în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare parcări și alei în zona Aleea Călinului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 12.02.2010

Analizând Raport de specialitate înregistrat sub nr. 49303 din 25.05.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea declanșării procedurii pentru exproprierea suprafeței de 542 mp teren din imobilul situat în Oradea, str. Aleea Călinului FN, identificat cu nr. cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea aflat în proprietatea d-nei. Catana Adina Mihaela, în cotă de 1/5 părți și a SC Regal SRL în cotă de 4/5 părți, în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare parcări și alei în zona Aleea Călinului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/12.02.2010.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor H.C.L. 72/12.02.2010 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții amenajare parcări și alei în zona Aleea Călinului, este necesară exproprierea suprafeței de 542 mp teren identificat cu nr. cadastral 15019 înscris în CF 162552 Oradea.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” „c”, alin. (4 ) lit. „a”, alin. (5) lit. „a” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă coridorul de exproprierea a lucrării de utilitate publică de interes local: „Amenajare parcări și alei în zona Călinului” - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de OCPI Bihor cu nr. 31926/25.05.2011.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a suprafeței de 542 mp teren situat în Oradea str. Aleea Călinului FN, identificat cu nr. cadastral 15019, înscris în CF 162552 Oradea, aflat în proprietatea d-nei. Catana Adina Mihaela în cotă de 1/5 părți și a SC Casa Regal SRL în cotă de 4/5 părți.

Art. 3. Se aprobă lista cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de exproprierea aprobat la art. 1. și de asemenea cotele de proprietate afectate de expropriere și valoarea individuală a despăgubirilor conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT Business Management SRL, pentru imobilul situat în Oradea, str. Aleea Călinului FN identificat conform Planului de amplasament avizat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Oradea, a sumei de 82.384 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda persoanelor care dețin un drept de proprietate pe suprafața de 542 mp, teren supus exproprierii.

Art. 6. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilului expropriat, conform Planului de situație de la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a municipiului Oradea, reprezentând teren cu destinația de drum - cale de acces.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor,

- Primarul municipiului Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

- Serviciul Terenuri

  • - Direcția JuridicăOrade

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Economică

- Birou Cadastru

- O.C.P.I.

- D-na. Catana Adina Mihaela, SC Casa Regal SRL, prin grija AIO

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 385


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi ,,pentru”, 4 voturi “abținere”, 0 voturi “împotrivă”