Hotărârea nr. 384/2011

privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 30.367 mp teren cu construcţii reprezentând depoul de tramvaie aparţinând infrastructurii de transport local al municipiului Oradea şi aprobarea trecerii cotei de 29,000 mp teren identificat cu nr top 8571/15 din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiul Oradea şi administrarea Consiliul Local Municipiul Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 30.367 mp teren cu construcții reprezentând depoul de tramvaie aparținând infrastructurii de transport local al municipiului Oradea și aprobarea trecerii cotei de 29,000 mp teren identificat cu nr top 8571/15 din proprietatea Statului Român în proprietatea publică a Municipiul Oradea și administrarea Consiliul Local Municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 49306 din 25.05.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 30.367 mp teren cu construcții reprezentând depoul de tramvaie, situat în Oradea str. Atelierelor,

Conform C.F. 77359 Oradea terenul identificat cu nr. top 8572/40 este proprietatea Municipiului Oradea.

Conform C.F. 31037 Oradea terenul identificat cu nr. top 8571/15 este proprietatea Statului Român, transmis din anul 1985 în administrarea operativă a I.J.T.L. Bihor. Construcțiile notate în cartea funciară 31037 Oradea sunt proprietatea Regiei Autonome Transport Local Oradea cu titlul de construire și intabulare în anul 1994.

În vederea corelării situației juridice cu folosința faptică și înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru suprafața de 30.367 mp teren cu construcții reprezentând depoul de tramvaie aparținând infrastructurii de transport local al municipiului Oradea

În vederea completării și actualizării inventarului domeniului public al Municipiul Oradea atestat prin H.G. 970/2002, Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) art.45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se avizează Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 30.367 mp astfel:

Nr. topo din care se constitui noul nr. cadastral

C.F.-ul în care este înscris nr. cadastral

Suprafața dezlipită din

nr. topografic pentru constituirea nr.

cadastral

- mp -

Obs.

8571/15

31037 Oradea

29.000

Statul Român - proprietar asupra terenului

O.T.L. - proprietar al construcțiilor

85722/40

77359 Oradea

1.367/34.696

Municipiul Oradea - proprietar al terenului

TOTAL

30.367 mp

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară prin deschiderii unei noi coli de Carte Funciară, a nr. cadastral cu suprafața de 30.367 mp, identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre compus din 29.000 mp teren proprietate privată a Statul Român, 1.367 mp teren proprietate publică a Municipiului Oradea și un număr de 13 clădiri și construcții anexe proprietate a Regiei Autonome Transport Local Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea înscrierii de sub B2 și 4 din CF 31037 Oradea în concordanță cu modificările aprobate prin hotărâri ale Consiliul Local privind denumirea și forma de organizare a I.J.T.L. Oradea respectiv Regia Autonomă Transport Local Oradea .

Art. 4. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiul Oradea și administrarea Consiliul Local al Municipiului Oradea a suprafeței de 29.000 mp teren proprietate privată a Statul Român identificată conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se mandatează SC Oradea Transport Local SA și Administrația Imobiliară Oradea pentru promovarea unei hotărâri de guvern în vederea trecerii în domeniul public al Municipiul Oradea și administrarea Consiliul Local al Municipiului Oradea a suprafeței de 29.000 mp teren proprietate privată a Statul Român identificată conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului prin înscrierea cotei de 1.367 mp teren din imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre ca teren aferent infrastructurii de transport local.

Art. 7. Se aprobă actualizarea contractului de concesiune al serviciului de transport local cu suprafața de 1.367 mp

teren.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează OTL Oradea Transport Local și Administrația Imobiliară Oradea .

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

•   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de gestiune - P.M.O.

•  SC Oradea Transport Local SA

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

•   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 384

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.