Hotărârea nr. 382/2011

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/26.05.2010 şi aprobarea Planului de amplasamentşi delimitare a imobilului situat în Oradea, Str.Cazaban, reprezentând suprafaţa de 8377 mp teren fără construcţii - proprietate publică a Municipiului Oradea şi transmiterea acestuia în administrarea „RAPAS”, în vederea extinderii ştrandului „IOŞIA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/26.05.2010 și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, Str.Cazaban, reprezentând suprafața de 8377 mp teren fără construcții - proprietate publică a Municipiului Oradea și transmiterea acestuia în administrarea „RAPAS”, în vederea extinderii ștrandului „IOȘIA”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49302 din data de 25.05.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municiiului Oradea abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/26.05.2010 și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, Str. Cazaban, reprezentând suprafața de 8377 mp teren fără construcții - proprietate publică a Municipiului Oradea și transmiterea acestuia în administrarea „RAPAS”, în vederea extinderii ștrandului „IOȘIA”,

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.351/26.05.2010, s-a aprobat Planul de Amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 8377 mp teren situat în Oradea str.Cazaban, necesară extinderii ștrandului Ioșia,

Datorită mai multor erori materiale constatate este necesară abrogarea HCL nr. 351/26.05.2010 și emiterea unei alte hotărâri corecte și complete,

În vederea înscrierii bunurilor în inventarul domeniului public al Municipiului Oradea și întăbulării acestora la cartea funciară,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.351/26.05.2010 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în Oradea, Str. Cazaban, reprezentând suprafața de 8377 mp teren fără construcții -proprietate publică a Municipiului Oradea și transmiterea acestuia în administrarea „RAPAS”, în vederea extinderii ștrandului „IOȘIA”.

Art.2. Se aprobă înscrierea în CF 181 Sântandrei, a suprafaței de 6440 mp teren, identificat cu nr.topo.1632/10, din teritoriul cadastral Sântandrei, conform Adev. OCPI Bihor nr. 29249/03.05.2010, ca teren proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr.cadastral nou format în suprafață de 8377 mp:

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr.cadastral -mp-

Observații

1632/10

Adv.OCPI 29249/2010

6440

5000

Municipiul Oradea asupra terenului

1631/83

2298 Santandrei

58134

3377

TOTAL

8377

Art.4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.3 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafată de 8377 mp, aflat în proprietate publică a Municipiului Oradea, având destinația extindere Ștrand loșia.

Art.5. Se aprobă transmiterea imobilului identificat la Art.4 din prezenta hotărâre în administrarea Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea, în vederea extinderii Ștrandului loșia.

Art.6. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, Poz.7055 din Anexa nr. 2, care va avea următorul conținut :

7055

TEREN

ȘTRAND IOSIA

S.TOTALĂ=44734,COMPUSĂ DIN:

S1=8377,Conf.ART.2,PREZENTUL RAPORT

S2=9002; NDF 11705Oradea; Cad.13070;

S3=9283; NDF 11701 Oradea; Cad.3791;

S4=9981;NDF11702 Oradea; Cad.3792;

S5=7605; NDF 11703 Oradea; Cad.3793;

S6=486; NDF 11704 Oradea; Cad.9243.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • -   Biroul Cadastru,

  • -  Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea,

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • -   Serviciul Evidență Patrimoniu-delegări de gestiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 382


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila