Hotărârea nr. 381/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței

de 3310 mp teren identificat cu nr. cadastral 4667 înscris în C.F.NDF 3144 Oradea, reprezentând teren proprietatea

Municipiului Oradea, situat în Oradea str. Delfinului și transmiterea în concesiune către S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, a suprafeței de 25 mp teren

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49299 din data de 25.05.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 3310 mp și transmiterea în administrare a terenului în suprafață de 25 mp către S.C. Compania de Apă S.A,

Terenul menționat este situat în Oradea, Str. Delfinului în zona Grădiniței nr.51. În această locație pe cota de 25/3310 mp teren Compania de Apă solicită amplasarea unei stații de repompare care va colecta apele uzate din zona Cartier Tokai/Calea Clujului,

Lucrarea face parte din Obiectivele de investiții „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în județul Bihor” a cărei finanțare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579 din 13.07.2009,

Conform CFNDF 3144 Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 4667, constituie proprietatea Municipiului Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

În baza art.36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a), și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 3310 mp, astfel:

Nr. cadastral demembrat

CF în care este înscris nr. Cadasral

Suprafața înscrisă în

CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit

- mp -

Observații:

4667

NDF3144 Oradea

3310

LOT1

3285

Teren - proprietatea publică a Municipiului Oradea

LOT 2

25

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre în suprafață de 3310 mp.


Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional pentru transmiterea în concesiune către S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, a suprafeței de 25 mp, teren identificat conform Art.1 din prezenta hotărâre, în vederea amplasării unei stații de repompare în condițiile contractului de concesiune nr.263571/19.10.2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.696/2010, privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.

Art..4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Primarul Municipiului Oradea,

  • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • -   Evidență Patrimoniu-delegări de gestiune,

  • -   S.C. Compania de Apă S.A. Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu Oradea, 26 mai 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 381

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.