Hotărârea nr. 380/2011

privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 2.474 mp teren ocupat de parcare şi restaurant Mc Donald`s, situat în Oradea str. Nufărului f.n.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 2.474 mp teren ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea str. Nufărului f.n.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49247 din data de 25.05.2011 prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 2.474 mp teren ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea str. Nufărului f.n.,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.102/01.08.1996, prin care s-a încheiat între Consiliului Local al Municipiului Oradea și S.C. Mc Donald's Romania S.R.L. contractul de asociere nr. 9946/10.09.1996 prin care Consiliul Local pune la dispoziția ”Asociatului” terenurile descrise în Anexa A la Contractul de asociere 9946/10.09.1996.

Suprafața de 2500 mp. teren situat la intersecția str. Nufărului cu str. Ciheiului este cuprins la poziția 1 în Anexa A la

Contractul de asociere nr. 9946/1996.

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.814/28.09.2009 prin care se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafata de 2474 mp. teren ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea str. Nufărului f.n.

In conformitate cu planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, terenul identificat cu nr.cadastral 162954, se constituie din nr.topo.481/6, 481/7, 481/8, 481/9, 481/10 și 481/20, înscrise in Cf.1087, 1345, 1132, 2483, 1377 și 1477 Oradea. Conform CF.nr.162954 Oradea, terenul identificat cu nr.cadastral 162954, se află în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.b), art.45 alin.(3) și ale art.123 alin.3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului in suprafața de 2.474 mp. teren ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea str. Nufărului f.n, în favoarea S.C. Mc Donald's Romania S.R.L., în vederea întocmirii raportului de evaluare, conditionat de notarea constructiilor în evidențele de carte funciară.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1 din prezenta hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea,

  • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • -   Evidență Patrimoniu-delegări de gestiune,

  • -   S.C. Mc Donald's Romania S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 380

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.