Hotărârea nr. 38/2011

privind aprobarea tarifului în cuantum de 1 leu/intrare/persoană pentru WC-urile publice din parcurile: 1 Decembrie, Libertăţii, IC Brătianu şi Petofi din municipiul Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea tarifului în cuantum de 1 leu/intrare/persoană pentru WC-urile publice din

parcurile: 1 Decembrie, Libertății, IC Brătianu și Petofi din municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 3871 din data de 12.01.2011 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Spații Verzi, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea tarifului în cuantum de 1 leu/intrare/persoană în WC-urile publice din parcurile: 1 Decembrie, Libertății, IC Brătianu și Petofi din municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. c) și art.45 , alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală , republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă tariful în cuantum de 1 leu/intrare/persoană în WC-urile publice din parcurile: 1 Decembrie, Libertății, IC Brătianu și Petofi din municipiul Oradea.

Art. 2. Suma încasată din utilizarea WC-urilor publice din parcurile: 1 Decembrie, Libertății, IC Brătianu și Petofi din municipiul Oradea se va constitui ca venit al concesionarului și se consideră ca bază de calcul la plata redevenței acestuia către concedent, conform contractului care se va încheia între municipalitate (concedent) și concesionar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 38

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.