Hotărârea nr. 379/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4348 mp teren public – strada DRAGAŞANILOR – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 4348 mp teren public - strada DRAGAȘANILOR - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49249 din data de 25.05.2011, prin care Serviciul Terenuri din cadrul

Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 4348 mp teren public, strada Dragașanilor - proprietate publică a Municipiului Oradea,

Strada Dragașanilor împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr.218 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul str. DRAGAȘANILOR având suprafața măsurată de 4348 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr.topo. 5253/1, înscris în CF.15887 Oradea, teren aflat în proprietatea Statului Român.

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, În baza art.36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 4348

mp.

''Nc.Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr.topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

5253/1

15887 Oradea

11578

4348

Drum - teren public str. Dragașanilor

Total

4348

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 4348 mp teren public cu destinația Strada - Drăgășanilor, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Dragașanilor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Instituția Arhitectului Șef,

 • - Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Serviciul Terenuri,

 • - Biroul Cadastru,

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

 • - Compania de apă Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Adriana Aurora Lipoveanu

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 379

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.