Hotărârea nr. 378/2011

privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 998 mp reprezentând teren cu construcţii situate în Oradea Str. Al. Vlahuţă nr.4/a, aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 998 mp reprezentând teren cu construcții situate în Oradea Str. Al. Vlahuță nr.4/a, aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea CNADR S.A. Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49245 din data de 25.05.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 998 mp reprezentând teren cu construcții situate în Oradea Str. Al. Vlahuță nr.4/a, aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea CNADR S.A. Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit pentru identificarea imobilului din Oradea, Str. Al. Vlahuță nr.4/a, este compus din trei corpuri de clădire (Birouri SC=152mp, garaj SC=173mp și magazie SC=27mp) și 998 mp teren proprietate publică a Statului Român aflat în administrarea CNADR SA Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În baza art.36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t â r â ș t e:

Art.1. Se avizează Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 998 mp. astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F în care este înscris nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr.

topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

Obs.

998

1466

2639

Santandrei

1.856

Teren cu construcții: Atelier SC=361mp și Șopron SC=436mp proprietate publică a Statului Român, înregistrate la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. MF 152071 - în propruetatea publică a statului și administrarea CNADR SA Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj

1469

238

1476

1437

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral cu suprafața de 998 mp. constituit conform Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând „teren cu construcții: Birouri SC=152mp, garaj SC=173mp și magazie SC=27mp” proprietate publică a Statului Român - în administrarea CNADR SA Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Direcția Economică - Impunere Persoane Juridice,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - OCPI Bihor,

- CNADR SA, Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 378

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.