Hotărârea nr. 377/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3073 mp teren public – strada THOMAS MORUS – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 3073 mp teren public - strada THOMAS MORUS - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49244 din data de 25.05.2011, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 3073 mp teren public, strada THOMAS MORUS sectorul sudic -proprietate publică a Municipiului Oradea,

StradaThomas Morus împreună cu suprafața de teren aferentă este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea sub poziția nr.724 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002.

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul str. Thomas Morus având suprafața măsurată de 3073 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr.topo. 5232/11, 5253/1 și 5252, înscrise în CF.15887 Oradea, teren aflat în proprietatea Statului Român.

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin H.G. 970/2002,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

În baza art.36 alin.(2) lit. c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 3073

mp.

^Nr^Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.Topo.

Suprafața nr.topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie în nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

5232/11

1877

1877

5253/1

15887 Oradea

11578

272

Drum - teren public str. THOMAS MORUS sector sudic

5252

924

924

Total

3073

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 3073 mp teren public cu destinația Strada - THOMAS MORUS sector sudic, aflată în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii THOMAS MORUS.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Instituția Arhitectului Șef,

 • - Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Biroul Cadastru,

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

 • - Compania de apă Oradea.

  Oradea, 26 mai 2011

  Nr. 377


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.