Hotărârea nr. 376/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de doamna Boroş Elisaveta şi Rapper Lucia reprezentând suprafaţa de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151849 înscris în C.F.151849 Oradea şi suprafaţade 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151843 înscris în C.F.151843 Oradea situat în Oradea str.Nufărului cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de doamna Boroș Elisaveta și Rapper Lucia reprezentând suprafața de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151849 înscris în C.F.151849 Oradea și suprafața de 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151843 înscris în C.F.151843 Oradea situat în Oradea str.Nufărului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.48248 din data de 25.05.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151849 înscris în C.F.151849 Oradea și suprafața de 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151843 înscris în C.F.151843 Oradea situat în Oradea str.Nufărului cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.295/12.08.2009 doamna Boroș Elisaveta și Rapper Lucia donează Municipiului Oradea suprafața de 20 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151849 înscris în C.F.151849 Oradea și suprafața de 23 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151843 înscris în C.F.151843 Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) alin (5) lit. a), art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de doamna Boroș Elisaveta și Rapper Lucia, reprezentând suprafața de 20 mp. teren identificat cu nr.cadastral 151849 înscris în C.F.151849 Oradea și suprafața de 23 mp. teren identificat cu nr.cadastral 151843 înscris în C.F.151843 Oradea, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • - Instituția Arhitectului Șef,

 • - Evidență Patrimoniu-delegări de gestiune,

 • - Direcția Tehnică - P.M.O,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

 • - Doamna Boroș Elisaveta și Rapper Lucia prin grija Serviciului Terenuri.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Adriana Aurora Lipoveanu


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 376

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.