Hotărârea nr. 371/2011

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 157038 Oradea sub nr. cadastral 157038, cu suprafaţa de 21 mp situat în Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, nr.75, în favoarea d-lui Popa Ionel şi soţia Popa Marioara

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 157038 Oradea sub nr. cadastral 157038, cu suprafața de 21 mp situat în

Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, nr.75, în favoarea d-lui Popa Ionel și soția Popa Marioara

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.49254 din data de 25.05.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastral 157038, cu suprafața de 21 mp, înscrise în C.F. 157038 Oradea,

Conform C.F. 157038 Oradea, terenul cu nr. cadastral 157038 este proprietatea Municipiului Oradea iar construcția este proprietatea d-lui Popa Ionel și soția Popa Marioara,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.b), art.45 alin.(3) și ale art.123 alin.3) din Legea nr. 215/2001privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF 157038 Oradea sub nr. cadastral 157038 cu suprafața de 21 mp, în favoarea d-lui Popa Ionel și soția Popa Marioara, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.1 din prezenta hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Birou Achiziții Publice,

  • - Popa Ionel și soția Popa Marioara, prin grija Serviciului terenuri.

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 371


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila