Hotărârea nr. 369/2011

privind aprobarea contului de execuţie bugetară al Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea

pe trimestrul I al anului 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 122.5687 din data de 25.05.2011, prin care Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea pe trimestrul I al anului 2011,

Potrivit art. 26 al Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată, proiectul de buget a fost construit pe două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleiași secțiuni, echilibrul bugetar se asigură prin vărsăminte din veniturile secțiunii de dezvoltare și utilizarea excedentului anilor precedenți. În situația în care secțiunea de funcționare înregistrează deficit în cursul anului, se rectifică bugetul local prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare,

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) și ale art. 76A1 alin. 1 lit. b) ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se Aprobă contul de execuție a bugetelor Municipiului Oradea pe trimestrul I al anului 2011, conform Anexei 1 - Situații financiare ale Municipiului Oradea - 31.03.2011, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea indicatorilor privind execuția bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul I al anului 2011, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Direcția Economică

  • -   se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 369


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Contabilitate Publică Situații Financiare

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


Aprobat,

Primar

ILIE BOLOJAN
Anexa 2

privind indicatorii cu privire la execuția bugetului local al Municipiului Oradea pe trimestrul I al anului 2011

A. Calculul indicatorilor cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2011 - Venituri

1/2


Nr. crt.

Indicatori

Formula de calcul

Trimestrul I

Anual

Sume

Procent/ Suma

Sume

Procent/ Suma

1.

Gradul de realizare a veniturilor

Venituri totale încasate

131.400.700

95.049.460

138,24%

131.400.700

25,57%

Venituri totale programate

513.815.320

2.

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Venituri proprii încasate

Venituri proprii programate

92.809.284

225,50%

92.809.284

45,10%

41.157.940

205.769.500

3.

Gradul de finanțare din veniturile proprii

Venituri proprii încasate, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit

119.653.142

91,06%

119.653.142

-

Venituri totale încasate

131.400.700

131.400.700

4.

Gradul de autofinanțare

Venituri proprii încasate, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit

65.965.426

50,20

65.965.426

Venituri totale încasate

131.400.700

131.400.700

5.

Gradul     de     autonomie

decizională

Venituri depersonalizate încasate

92.920.284

92.920.284

-

Venituri totale încasate

131.400.700

131.400.700

6.

Estimatul anual din venituri fiscale

a.

Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (2010)

(se calculează trimestrial)

Venituri fiscale cumulate an anterior (trimestrul I), exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

29.432.323

41,93%

29.432.323

-

Total încasări venituri fiscale aferente întregului an anterior, exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

70.189.129

70.189.129

www.oradea.ro

b.

Estimatul anual din venituri

Venituri fiscale cumulate an de calcul (trimestrul I), exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

32.161.261

76.702.268

32.161.261

fiscale

Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior, exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA

41,93

lei

41,93

B. Calculul indicatorilor cu privire la execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2011 - Cheltuieli

Director executiv


FloreaȘef Serviciu Contabilitate PublicăNr. crt.

Indicatori

Formula de calcul

Sume

Procent/ Suma

1.

Rigiditatea cheltuielilor

Total plăți aferente cheltuielilor de personal -trimestrul I

25.882.120

38,84%

Total plăți trimestrul I

66.630.753

2.

Ponderea plătitor din secțiunea de funcționare în total plăți

Plăți aferente secțiunii de funcționare -trimestrul I

57.824.469

86,78%

Total plăți trimestrul I

66.630.753

3.

Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți

Plăți aferente secțiunii de dezvoltare -trimestrul I

8.806.284

13,22%

Total plăți trimestrul I

66.630.753

4.

Deficitul sau excedentul secțiunii de funcționare, determinat conform Legii nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare

-pentru trimestrul I al anului 2011-

Venituri încasate (secțiunea de funcționare)

Cheltuieli efectuate (secțiunea de funcționare)

95.173.688

57.824.469

37.349.219 lei

5.

Deficitul sau excedentul secțiunii de dezvoltare, determinat conform Legii nr. 273/ 2006, cu modificările și completările ulterioare

-pentru trimestrul I al anului 2011-

Venituri încasate       -      Cheltuieli efectuate

(secțiunea de                 (secțiunea de

dezvoltare)                    dezvoltare)

36.227.012

8.806.284

27.420.728 lei

2/2


radea.ro


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bihor

»                                                                 »                                                                7

Adresa

Dimitrie Cantemir, nr.2-4

Oradea

România

Nr. înregistrare: 109263

Data: 04.05.2011

Alăturat vă depunem Situațiile financiare la 31.03.2011 pentru Municipiul Oradea împreună cu anexele aferente.Sef serviciu


Bogdan Daniela


DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR


BILANȚ


31.03.2011COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01003

1 .Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)

4.460.899

4.095.603

01004

2.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281 -291 -293*)

269.827.023

263.367.004

01005

3,Terenuri si clădiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)

1.744.636.867

1.769.632.598

01007

5.Active financiare necurcnte (investiții

pe termen lung) peste un an (ct.260+265

+2671 +2672+26731-2675+2676+2678+2679-296) din care:

67.264.871

70.756.431

01008

Titluri de participare (ct.260-296)

66.721.308

70.212.868

01009

6.Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi incasalc după o perioada mai mare dc un an (ct.4l 12+41 18+4282+4612-4912 - 4962) din care:

62,216

62.216

01010

Creanțe comerciale necurcnte - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare dc un an (ct4112+4118+4612-4912-4962)

3.439

3.439

01015

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06

+07+09)

2.086.251.876

2.107.9 î 3.852

01019

1 .Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+3 57+35 8+3 59+3 61+371+3 81+/-348

+/-3 78-391-392-393-3 94-395-3 96-397-398)

47.745.077

46.516.503

01021

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări

(ct. 232-^234+409+41 11 Ml 18+413+418 M25+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:

68.717.279

85.863.266

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+411 1+4118+413+418+461 1-4911-4961), din care:

67.983.015

85.059.537

01022Î

Avansuri acordate(ct.232+234-r409)

33.540

59.542

01023

Creanțe bugetare (ct.431 **+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481 **+482**-497) din care:

50.612.019

90.847.376

01024

Creanțele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4 669-497)

49.005.924

89480.296

01025

01030

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe ncrambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511 + 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**)din care:

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

1 19.329.298

529.458

P7.240.l00


COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01033

Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:

58.068.557

94.21 1.013

01035

Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121 + 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:

6.281.737

1.050.900

01036

Depozite (ct.5156+5187+5602)

675.037

675.037

01040

Total disponibilități (rd.33+35)

64.350.294

95.261.913

01042

Cheltuieli in avans (ct.471)

12.890

23.635

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+3 1 +40+ 41+42)

231.437.559

319.042.151

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

2.317.689.435

2.426.956.003

01053

Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)

-3

14.329

01054

2.împrumuturi pe termen lung

(ct. 1612+1622+1632+1642+1652+1661 +

1662+1672+168-169)

238.219.408

238.972.261

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

238.219.408

238.972.261

01060

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.401 +403+4041 +405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care;

29.891.094

30.641.555

01061

Datorii comerciale si avansuri

(ct.401 +403+4041 +405+408+419+4621) din care:

28.126.965

28.596.002

01062

2.Datorii către bugete

(ct.431 +437+440+441 +4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481 -M82)din care:

10.848.259

9.708 251

01063

Datoriile instituțiilor publice către

bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care;

9.165.175

8.361.154

010631

Contribuții socialc(ct.431 +437)

4.927.523

5.255.593

01065

3,Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 5446+475)

17.597

1.354

01071

5.împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite in cursul cxcrci-

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

țiului curent (ct. 1611+1621 + 1631+1641

+1651 + 1661 + 1662+1671 +168-169)

307

24.323

01072

6.Salariile angajatilor

(ct.421 +423+426+4271 +4273+4281)

8.454.029

10.891.063

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:

-34.338

798

01074

8.Venituri in avans (ct.472)

32.323

50.449

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE

(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

49.209.271

51.317.793

01079

11 .TOTAL DATORII (rd.58+78)

287.428.679

290.290.054

01080

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL

DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.80=rd.46-79=rd.90)

2.030.260.756

2.136.665.949

01084

1 .Rezerve, fonduri

(ct. i 00+101 +102+103+104+105+106+131 +

132+133+134+135+136+137+1391+1392+

1393+1394+1396+1399)

1.984.166.385

1.872.576.077

01085

2.Rezultatul reportat (ct. 117-sold creditor)

24.753.664

169.022,786

01087

4.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 12l-sold creditor)

21.340.707

95.067.086

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII

(rd.84+85-86+87-88) \

2.030.260.756

2.136.665.949

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar- contabilCONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2011

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

02002

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor

(ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)

143.756.452

133.921.007

02003

Venituri din activitati economice

(ct.7O 3 +702+703+704+705+706+707+

708 +/- 709)

41.723.603

48.979.192

02004

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

(ct.770+771 +772+773+774+775+776+ 778+779)

145.937.215

89.896.753

02005

Alte venituri operaționale

(ct.714+718+719+721 +722+781)

431.969

654.980

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE

(rd.02+03+04+05)

331.849.239

273.451.932

02008

Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor

(ct.641 +642+645+646+647)

70.733.162

55.826.707

02009

Subvenții si transferuri

(ct.670+671 +672+673+674+675+676+ 677+678+679)

26.682.272

22.626.090

02010

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti

(ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)

113.030.102

101.680.212

02011

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane

(ct.681+682+689)

18.953.5S2

4.985.806

02012

Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)

1.806.538

1.892.043

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE

(RD.08+09+10+11+12)

231.205.656

187.010.858

02015

-EXCEDENT (rd.06-rd.13)

100.643.583

86.441.074

02017

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)

97.401

5.193.724

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686)

1.350.205

1.008,733

02020

-EXCEDENT (rd. 17-rd. 18)

4.184.991

02021

-DEFICIT (rd.l8-rd.17)

1.252.804

02023

-EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

99.390.779

90.626.065

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE

(ct.790+791)

820.572

4.615.382

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(ct.690+691)

2.815.246

174.361

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

4.441.021

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

02029

02031

  • - DEFICIT (rd.26-rd.25)

  • - EXCEDENT (iț.23+28-24-29)

1.994.674

97.396.105

95.067.086

Conducătorul instituției

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

04002

1. încasări

2.433,379

2.433.379

04003

2. Plăti

4.147.318

4.147.318

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

-1.713.939

-1.713.939

04006

î. încasări

1.664.464

1.664.464

04007

2. Plăti

5.181.103

5.181.103

04008

3. Numerar net din activitatea de

investiții (rd.O6-rd.O7)

-3.516.639

-3.516.639

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.O4+rd.O8+rd. 12)

-5.230.578

-5.230.578

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

6.281.737

6.281.737

.04016

2. Diferente de curs nefavorabile

259

259

1017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEIfrd. 13+14+15-16)

1.050.900

1.050.900


\

* - * \

PRIMĂRIA

7' W

xCa           o /

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

31.03.2011

- lei -DENUMRE INDICATORI

COD

DISPONIBIL

LA INCEPUTUI

ANULUI

INCASARI

PLĂTI

DISPONIBIL

LA SFÂRȘITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15)

05001

639.246

425.013

906.258

158.001

- Sume primite ca donații si sponsori-

05002

zări (ct.550/analitic distinct)

26.805

1.330

17.679

10.456

- Garanții materiale reținute gestiona-

05003

i ilor conform Legii nr.22/1969 (ct.

550/analitic distinct)

106.237

4.447

3.195

107.489

- Disponibil din fonduri cu destinație

05006

speciala reprezentând alocația pentru

nou-nascuti conform Legii 416/2001

(ct. 550/analitic distinct)

18.715

230

1.380

17.565

Alte disponibilități cu destinație

05011

speciala (ct.550/analitic distinct)

487.198

419.006

883.713

22.491

- Ajutor financiar in echivalent a

05013

lOOcuro acordat cadrelor didactice

din invatamantul preuniversitar

(ct.550/analitic distinct)

291

291

Conducătorul compartimentului financiar-contabil      -——

f*        -     * \

PRIMĂRIA

Anexa 27


Situația plăților efectuate la titlul 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"


la data de 31.03.2011


-lei-


Nr.

Crt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Buget de stat țs01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-somaj)

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sananate

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții țs10-local)

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii (s15-local)

Bugetul fondurilor externe neramb.

(s08-stat+ asigurări-*-local)

Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)

Bugetul creditetoi interne (s07-stat + local)

Bugetul veniturilor cheltuielilor evidențiate in afara bugetelor locale (Fond de rulment) (s11-local)

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sat parțial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)

din care:

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții (s10-stat+ autonome)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Total plăti (titlu VII cod56)

0

2667147

0

0

0

14391

0

0

0

0

0

0

2

Bunuri si servicii (titlul

II)

0

186406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Active nefinanciare

(titlu XII)

0

2480741

0

0

0

14391

0

0

0

0

0

0ConducatorUrinstitutiei
Conducătorul compartimentului financiar- contabil .........DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR

Situația plăților efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective

Anexa 29 31.03.2011


pag.: 1          - lei-

COD

DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

31001

1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409) -Total(rd.02+03)

33.540

59.542

31002

-din finanțare bugetara(ct.77O)

2.198

2.598

31003

-din alte surse de finanțare

31.342

56.944

31016

6 Alte disponibilități provenite din finanțare bugeta-ra(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezoreriefct.5581+559 l+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la instituții de credit din tara,mai puțin dobanda iasata in cont(ct.5121+ 5124+5583+559+^. etc)

3.718.921

3.721.246

31017

7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)

3.752.461

3.780.788

Conducatoru^m^titutiei

Anexa 33


SITUAȚIA

unor indicatori referitori la protecția copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 31.03.2011 Cod 08

Denumire

Cod rând

Număr

Copii aflati în familii substitutive *)

001

Copii protejați în:

002

65

Centre de plasament

003

Centre de îngrijire de zi

004

65

Centre maternale “)

005

Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie

006

Asistenți personali pentru persoanele cu handicap

007

610

Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav

008

877

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude pânâ la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de

cupluri mamâ-copil.

Conducătorul instituției

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la inceputul

anului

Sold la finele

perioadei

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32

40001

+37+42+47) din care:

1.494.869

2.029.641

-sub 30 de zilc(rd.7.1+l 2.1+27.1+32.1 +

40002

37.1+42.1+47.1)

629.549

1.636.474

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38

40003

+43+47.2)

396.578

375.572

- peste 90 de zile (rd,9+14+29+34+

40004

39+44+47.3)

76.887

17.595

- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+

40005

47.4)

299.628

- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)

40006

92.227

Plăti restante către furnizori,creditorii

40007

din operații comerciale(ct.401,ct.403,

ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)

1.109.857

1.956.131

-sub 30 de zile

400071

590.661

1.596.078

- peste 30 de zile

40008

317.197

342.458

- peste 90 de zile din care:

40009

40.977

17.595

- peste 120 zile

40010

115.716

- peste 1 an

40011

45.306

Plăti restante fata de bugetul general

40012

consolidat(rd. 17+rd. 18+rd. 19+22)din care:

385.012

73.510

-sub 30 de zile(rd. 17.1+18.1 +19.1 +22.1)

400121

38.888

40.396

- peste 30 de zile

40013

79.381

33.114

- peste 90 de zile

40014

35.910

- peste 120 zile

40015

183.912

- peste 1 an

40016

46.921

Plăti restante fata de bugetul de stat

40017

(ct.4423,ct.444,ct.446.ct.4481)

240.815

59.776

-sub 30 de zile

400171

29.934

30.996

-peste 30 de zile

400172

61.166

28.780

-peste 90 de zile

400173

17.147

-peste 120 zile

400174

115.668

-peste 1 an

400175

16.900

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

40018

sociale de sanatate (ct.4313,ct,4314,

ct.4315,ct.4317)

30.804

4.312

-sub 30 de zile

400181

2.251

3.092

-peste 30 de zile

400182

4.579

1.220

-peste 90 de zile

400183

4.718

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

-peste 120 de zile

400184

16.813

-peste 1 an

400185

2.443

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

40019

sociale-Total (rd.20+21),din care

113.393

9.422

-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)

400191

6.703

6.308

-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)

400192

13.636

3.114

-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)

400193

14.045

-peste 120 de zilefrd.20.4+21.4)

400194

51.431

-peste 1 an(20.5+21.5)

400195

27.578

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

40020

sociale dc stat (ct.4311,4312)

109.393

9.052

-sub 30 de zile

400201

6.495

6.043

-peste 30 de zile

400202

13.214

3.009

-peste 90 de zile

400203

13.611

-peste 120 de zile

400204

49.761

-peste 1 an

400205

26.312

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

40021

pentru șomaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)

4.000

370

-sub 30 de zile

400211

208

265

-peste 30 de zile

400212

422

105

-peste 90 de zile

400213

434

-peste 120 de zile

400214

1.670

-peste 1 an           X

400215

1.266

Conducătorul instituției,
\

& \

PRIMĂRIA )

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.07+ i 2+27+32

49001

+37+42+47) din care:

1.494.869

2.029.641

-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1 +

49002

37.1+42.1+47.1)

629.549

1.636.474

- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38

49003

+43+47.2)

396.578

375.572

- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+

49004

39+44+47.3)

76.887

17.595

- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+

49005

47.4)

299.628

-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)

49006

92.227

Plăti restante către furnizori,creditorii

49007

din operații comercialc(ct.401,ct.403,

ct.405+462)din care:(rd.O7.1+08+09+10+11)

1.109.857

1.956.131

-sub 30 de zile

490071

590.661

1.596.078

- peste 30 de zile

49008

317.197

342.458

- peste 90 de zile din care:

49009

40.977

17.595

- peste 120 zile

49010

115.716

- peste 1 an

49011

45.306

Plăti restante fata de bugetul general

49012

consolidat(rd. 17+rd. 18+rd. 19+22)din care:

385.012

73.510

-sub 30 de zile(rd. 17. l+l8.1+19.1 +22.1)

490121

38.888

40.396

- peste 30 de zile

49013

79.381

33.114

- peste 90 de zile

49014

35.910

- peste 120 zile

49015

183.912

- peste 1 an

49016

46.921

Plăti restante fata de bugetul de stat

49017

(ct.4423.ct.444,ct.446.ct.4481)

240.815

59.776

-sub 30 de zile

490171

29.934

30.996

-peste 30 de zile

490172

61.166

28.780

-peste 90 de zile

490173

17.147

-peste 120 zile

490174

115.668

-peste 1 an

490175

16.900

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49018

sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314,

ct.4315.ct.4317)

30.804

4.312

-sub 30 de zile

490181

2.251

3.092

-peste 30 de zile

490182

4.579

1.220

-peste 90 de zile

490183

4.718

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

-peste 120 de zile

490184

16.813

-peste 1 an

490185

2.443

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49019

socialc-Total (rd.20+21 ),din care

1 13.393

9.422

-sub 30 de zile(rd.20.1 +21.1)

490191

6.703

6.308

-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)

490192

13.636

3.114

-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)

490193

14.045

-peste 120 de zilețrd.20.4+21.4)

490194

51.431

-peste 1 an(20.5+21.5)

490195

27.578

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49020

sociale de stat (ct.4311,4312)

109.393

9.052

-sub 30 de zile

490201

6.495

6.043

-peste 30 de zile

490202

13.214

3.009

-peste 90 de zile

490203

13.611

-peste 120 de zile

490204

49.761

-peste 1 an

490205

26.312

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49021

pentru șomaj (ct.43 7 l,ct.4372,ct.43 73)

4.000

370

-sub 30 de zile

490211

208

265

-peste 30 de zile

490212

422

105

-peste 90 de zile

490213

434

-peste 120 de zile

490214

1.670

-peste 1 an

490215

1.266

PLĂTI RESTANTE-TOTAL

49150

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:

1.494.869

2.029.641

-sub 30 de zile(rd. 161 + 171+241+251+271 +

49151

281+291)

629.549

1.636.474

- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+

49152

272+282+292)

396.578

375.572

- peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+

49153

273+283+293)

76.887

17.595

- peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+

49154

274+284+294)

299.628

-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+

49155

285+295)

92.227

Plăti restante către furnizori,creditorii

49160

din operații comerciale(ct.401,ct.403,

ct.462)din care:(rd. 161 + 162+163+165+166)

1.109.857

J. 956.131

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

-sub 30 de zile

49161

590.661

1.596.078

- peste 30 de zile

49162

317.197

342.458

- peste 90 de zile din care:

49163

40.977

17.595

- peste 120 zile

49165

115.716

- peste 1 an

49166

45.306

Plăti restante fata dc bugetul general

49170

consolidat(rd. 180+190+200+230)din care:

385.012

73.510

-sub 30 de zi1e(rd. 181+191+201+231)

49171

38.888

40.396

- peste 30 de zile(rd. 182+192+202+232)

49172

79.381

33.114

- peste 90 de zilefrd. 183+193+203+233)

49173

35.910

- peste 120 zilefrd. 184+194+204+234)

49174

183.912

-peste 1 an(rd.185+195+205+235)

49175

46.921

Plăti restante fata de bugetul de stat

49180

(ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481 )(rd. 181 +

182+183+184+185)

240.815

59.776

-sub 30 de zile

49181

29.934

30.996

-peste 30 de zile

49182

61.166

28.780

-peste 90 de zile

49183

17.147

-peste 120 zile

49184

115.668

-peste 1 an

49185

16.900

Plăti restante fata dc bugetul asigurărilor

49190

sociale de sanatatc (ct.4313,ct.4314,

ct.4315,ct.4317)(rd. 191 + 192+193+194+195)

30.804

4.312

-sub 30 de zile

49191

2.251

3.092

-peste 30 de zile

49192

4.579

1.220

-peste 90 dc zile

49193

4.718

-peste 120 dc zile

49194

16.813

-peste 1 an

49195

2.443

Plăti restante fata de bugetul asigurărilor

49200

sociale-Total (rd.210+220),din care

113.393

9.422

-sub 30 de zilc(rd.211 +221)

49201

6.703

6.308

-peste 30 de zilc(rd.212+222)

49202

13.636

3.114

-peste 90 de zile(rd.213+223)

49203

14.045

-peste 120 de zile(rd.214+224)

49204

51.431

-peste 1 an(rd.215+225)

49205

27.578

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49210

sociale de stat (ct.4311,4312)

(rd.211+212+213+214+215)

109.393

9.052

-sub 30 de zile

49211

6.495

6.043

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul

anului

Sold la finele

perioadei

-peste 30 de zile

49212

13.214

3.009

-peste 90 de zile

49213

13.611

-peste 120 de zile

49214

49.761

-peste 1 an

49215

26.312

- contribuția pentru bugetul asigurărilor

49220

pentru șomaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)

(rd.221 +222+223+224+225)

4.000

370

-sub 30 de zile

49221

208

265

-peste 30 de zile

49222

422

105

-peste 90 de zile

49223

434

-peste 120 de zile

49224

1.670

-peste 1 an          V

49225

1.266

Conducătorul instituției.

Conducătorul compartimentului


fmanciar-contabi!
DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala

31.03.2011

pag.: I - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

18004

Numerar in lei in casieria instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)

17.937

886.667

18005

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:

16.495.804

78.677.923

180051

Disponibilități in lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrației publice locale (ct.5161)

977.501

126

18008

Total (in baze cash) (rd.04+05)

16.513.74!

79.564.590

18010

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

16.5! 3.741

79.564.590

18011

Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)

14.460.380

18012

Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)

41.414.861

18013

Total (in baze cash)(rd. 11 + 12)

41.414.861

14.460.380

18015

Total (in baze accrual)(rd. 13+14)

41.414.861

! 4.460.380

18022

Avansuri de trezorerie, acordate in lei

(ct.542)

-32

9.578

18023

Alte valori (ct.532)

139.987

176.465

18032

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:

5.606.700

375.863

18036

Total (in baze cash)(rd.32+35)

5.606.700

375.863

18038

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

5.606.700

375.863

18039

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5153+5602)

675.037

675.037

18041

Total (in baze accrual)(rd.39+40)

675.037

675.037

18131

Acțiuni nccotate deținute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(Sl 1)

66.721.308

70.212.868

18134

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd. 131+132+133)

66.721.308

70.212.868

18157

Creanțe comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd. 158+159+160+164)

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold Ia începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

din care:

3.439

3.439

18159

- de la operatori economici (Sil).

3.439

3.439

18165

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau dc instituții subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd, 166+167+168+172)din care de la:

67.983.015

85.059.537

18166

-de la populație

2.139.932

2.243.211

18167

-de Ia operatori economici (Sil)

65.834.017

82.816.025

18172

-de la nerczidenti (S21.S22)

9.066

30!

18176

1 .Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd. 177+178+179+183). din care:

49.005.924

89.180.296

18177

- dc la populație

49.005.924

89.180.296

18185

Total creanțe (rd. 176+184)

49.005.924

89.180.296

18191

18203

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autorităților de Management si Agențiile de Plăti reprezentând fonduri externe ncrambur-sabilc postaderare (ct.4583.1) 1 .Sume datorate terților reprezentând

82.492

garanții si cauțiuni aaflatc in conturile instituțiilor publice

(ct.428 l+462).Total (rd.204+205+206) din care:

94.836

67.883

18204

- salariatilor (SI43)

35.212

43.1 11

18205

- operatorilor economici (Sil)

59.624

24.772

18262

18264

Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituții din subordinea acestora (ct. 1621+1631 +1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

- Alti rezidenti

24.100

24.100

18268

Total (in baze cash)(rd.262+266+267)

24.100

18269

Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate dc instituțiile publice din administrația locala (ct. 1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:

307

223

18271

- Alti rezidenti (S12,S 124,S125)

307

223

18274

Total (dobânzi de platit)9rd.269+273)

307

223

18275

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)

307

24.323

18286

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,ctc) de instituțiile publice locale (ct. 1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

acordate de:

238.219.408

238.972.261

- Instituții de credit rezidente (SI 22)

238.214.137

238.902.203

- AI ti rezidenti (S123,S124,S 125)

5.271

70.058

Total (in baze cash)(rd.286)

238.219.408

238.972.261

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)

238.219.408

238.972.261

Datorii comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii (ct.401 + 403+4042+405+4622). Total

(rd.313+314+318+319) din care către:

-3

14.329

- Operatori economici (Sil)

-3

14.329

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.401 + 403+4041 +405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către:

28.126.965

28.596.002

-Operatori economici (Sil)

28.086.789

28.555.532

-Alti rczidcnti(sl23,S124,S125)

40.176

40.470

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)

9.165.175

8.361.154

Salariile angajatilor

(ct.421 +423+426+4271+4273+4281)

8.454.029

10.891.063

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)

-34.338

798

Total (rd.331+332+333+334)

17.584.866

19.253.015

Avansuri primite de instituții publice -beneficieri finali - reprezentând prefinantarc pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)

17.597

1.354

Plăti restante ale instituțiilor publice din administrația locala - plăti res-(reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operațiuni comerciale (ct.401 +403+404+405+462).

Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:

1.109.857

1.956.131

Operatori economici (Sil)

1.109.857

1.956.131

Plăti restante ale instituțiilor publice

din administrația locala

(reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general

consolidat (ct.4423+431+437+444+446+ 4481)

Total (rd.346+353+354+355+356+360)   ..

1.109.857

73.510

2.029.641

Conducătorul instituției

/fiJudețul: 05 Județul BIHOR

Unitatea administrativ-teritoriala: 4230487 CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI ORADEA

Situația actiunilor/partîlor sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici


Anexa nr. 31


pag:         1


03-05-2011

Nr. Crt.

Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este acționar direct sau indirect

U n i tatea Ad m i n i st rativ teritoriala este acționara

Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de către unitatea administrativ teritoriala (lei)

Ponderea in Capitalul social al operatorului economic (%)

Cod unic de identificare

Cod CAEN al acti vitalii principale a operatorului economic

Denumirea operatorului Economic

Tip operator (SRL,

SA, RA)

Capitalul social al operatorului economic (tei)

Direct

Indirect

Direct

Indirect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11= 9/6

11 = 10/6


1

7997507

6820

REGIA AUTONOMA PIEȚE AGREMENT SALUBRITATE

RA

233.012,00

Direct

233.012,00

100,000

2

54760

3600

SC COMPANIA DE APA ORADEA

SA

12.000.080,00

Direct

12.000.000,00

99,999

3

14370054

3522

SC D1STRIGAZ VEST

SA

10.107.540,00

Direct

175.230,00

1,733

4

14790708

3530

SC ELECTROCENTRALE ORADEA

SA

30.679.000,00

Direct

30.679.000,00

100,000

5

24734055

6832

SC EUROBUSINESS PARC ORADEA

SRL

1,000,00

Direct

1.000,00

100,000

6

63483

4931

SC ORADEA TRANSPORT LOCAL

SA

21.020.308,66

Direct

21.020.308,66

100,000

7

8309690

3811

SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA

SA

375.500,00

Direct

56.300,00

15,000

8

8309690

3811

SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA

SA

375.500,00

Indirect

94.200,00

25,000

8 Operator(i) economic(i) la care UAT deține acțiuni/parti sociale                     Total valoare acțiuni raportate la data: 02-05-2011:                          64.164.850,66                     94.200,00

Nota:

Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

co! 7 = UAT este acționar direct la operatorul economic(Op.Ec): situația in care o UAT deține in nume propriu acțiuni sau parii sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este acționar INDIRECT la Op.Ec: situația in care un Op.Ec, la care o UAT deține in nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni sau parii sociale, este acționar sau deține parii socialela un alt Op.Ec;

In municipiul București, autoritatile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administreaza/controleaza acțiuni sau parti sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

col 4 = Operator economic; societate comerciala la care o UAT deține acțiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatitor administrației publice locale.

BIHOR

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa !

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate Ia Finele perioadei de raportare

Prevederi

, bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

513.KI5.32O

95.049.560

220.576.627

48.959,293

171.617.334

131.400.700

89.175.927

0002

L VENITURI CURENTE

294.9g3.750

63.790.940

177.539.410

48.959.293

128,580.117

SS .363.483

89.175 927

0003

A. VENITURI FISCALE

26B.822.250

5S.126.5S0

159.S67.0I3

39.129.777

120.737.236

SI,647.119

78.2:9.894

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

110.774.000

22.189.580

27.637.570

27.637.570

27.637.570

030G

02

Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

110.774.000

22.189.580

27.637.570

27.637,570

27.637.570

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.600.000

572.000

793.712

793.712

793,712

Î8

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

2.600.000

572.000

793.712

793.712

793.712

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

108.174.060

21.617.580

26.S43.858

26.S43.858

26.843.858

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

107.500.000

21,449.080

26.698.312

26.698.312

26.698.312

04

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

674.000

168.500

145.546

145.546

145.546

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

53.400.000

9.825.000

84.857,164

28.621 059

56.236.105

24.884.732

59,972.432

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

53.400.000

9.825.000

84 857.104

28,621.059

56.236.105

24.884.732

59.972.432

0!

Impozit si taxa pe clădiri

36.000.000

6.500.000

65.785.498

21.213.669

44,571.829

i 8.328.1SS

47.457.310

01

Impozit pe clădiri de ia persoane

fizice

11.500.000

3.500.000

14Z34.617

3.395.997

11.338,620

7.051.092

7.6S3.525

0702

01

02

impozit si taxa pe clădiri de Ia

persoane juridice

24.500.000

3.000.000

51.050.881

17.817.672

33.233.209

II.277.096

39.773.^85

0702

02

Impozit si taxa pe teren

9,900.000

1,925.000

16.433.763

7.065 42"?

9,368.336

4.536.871

11.896.892

01

Impozit pe terenuri de la persoane

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate In finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

fizice

3,700,000

925.000

5,445.546

2.039.655

3.405.891

1.966.666

3.47S.S80

0702

02

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice

6,200.000

LOOO.OOO

10.9S8.217

5.025.772

5.962.445

2.570.205

S.41S.012

0702

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

3.000.000

900.000

940.404

7.849

932.555

932.555

7.849

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

4.500.000

500.000

1.697,499

334.114

1.363.385

1.087.1 ÎS

610.381

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

104.648.250

26.112.000

47.372.279

10.50S.718

36.863,561

29.124.S17

18.247.462

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

S9.223.25O

22.642.000

22.642.000

22.642.000

22.642.000

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea ciieltuie-

Iilor descentralizate ia nivelul

comuneior.orasclor. municipiilor.

sectoarelor si Municipiului București

S8.784.250

22.531.000

22.531.000

22.531.000

22.531,000

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

439.000

111.000

111.000

111.000

111.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

400.000

100.000

197.937

89.798

10S 139

89.774

108.163

1202

07

Taxe hoteliere

400,000

100.000

I9T937

89 798

l OS. 139

89.774

108.163

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

75.000

20.000

118.958

99.993

18.965

27.409

91.549

01

Impozit pe spectacole

75.000

20.000

118.958

99.993

18.965

27.409

91.549

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TAT1

14.950.000

3.350.000

24.413.384

10.318.927

14.094.457

6.365.634

18.047.750

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

14.600.000

3.250.000

23.509.750

9.338.497

14.171.253

6.266.188

17.243.562

01

Impozit pe mijloacele de transport

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriaie cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

deținute de persoane fizice*)

7.600.000

1.500.000

12.917.371

5.267.340

7.650.031

3.640.402

9.276.969

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

7.000.000

1.750,000

10.592.379

4.071.157

6.521.222

2.625.786

7.966.593

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

350.000

100.000

903,634

980.430

-76.796

99,446

804.188

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

26.161.500

5.664.360

17.672.397

9.829.516

7.S42.881

6.716.364

10.956.033

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

7.200.000

1.800.000

1.978.750

20.758

1.957.992

1.869.S42

108.908

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

7.200.000

1.800,000

1.978.750

20.758

1.957.992

1,869.842

108.908

05

Venituri din concesiuni si închirieri

6.900.000

1.500.000

1.978.750

20.758

1,957.992

1.869.842

108.908

OS

Venituri din dividende

300.000

300.000

02

Venituri din dividende de la alti

plătitori

300.000

300.000

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

18.961.500

3,864.360

15.693.647

9.S08.758

5.884.889

4.846.522

10.847.125

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

2.761.500

714.360

701.801

701.80!

701.801

3302

08

Venituri din prestări de servicii

2.395.500

615.360

5SS.025

588.025

58S.025

10

Contribuita părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

cresc

350.000

95.000

111.022

1 11.022

111,022

3302

12

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

16.000

4.000

2.754

2.754

2.754

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

2.800.000

600.000

615.287

615.287

615.287

3402

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2,800.000

600,000

615.287

615.287

615.287

3502

AMENZI, PENAL1TAT! SI CONFISCĂRI

8.300.000

1.550.000

12.68S.232

9 620.493

3.067.739

2.015.349

10.672.883

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât ineasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

aplicate potrivit dispozițiilor legale

s.ooo.ooo

1.500.000

10,342,420

7.685.343

2.657.077

1.934.500

8.407.920

3502

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

300.000

50,000

2.345.812

1.935.150

410,662

80.849

2.264.963

3602

DIVERSE VENITURI

5,100.000

1.000.000

1.505.140

188.265

1,316.875

1.330.898

174.242

06

Taxe speciale

1.200.000

500.000

336.119

336.119

328.460

7.659

50

Alte venituri

3.900,000

500.000

1.169.021

188.265

980.756

1.002.438

166,583

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

183.187

183.187

183.187

3702

01

Donații si sponsorizări

183.187

183.187

183.187

03

Varsaininte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului localfcu semnul minus)

-46.726.460

3702

04

Varsaminlc din secțiunea de funcționare

46.726.460

3900

02

11, VENITURI DIN CAPITAL

9.000

9.000

182.818

182.818

182.818

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

9.000

9.000

182.818

182.818

182,818

03

Venituri din vanzarca locuințelor

construite din fondurile statului

6.5110

6.500

6.445

6.445

6.445

3902

07

Venituri din vanzarca unor bunuri

aparlinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

2.500

2.500

176.373

176.373

176.373

4000

02

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

27,088.170

, 27.088.170

27.088.170

4002

INCASARI DIN RAMBURSAREA

ACORDATE

27,088. i 70

27.088.170

27.088.170

4100

02

IV, SUBVENȚII

153,511.840

12.433.930

12.208.728

12.208.72S

12.208.728

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

153.511.840

12,433.930

12.208.728

12.208.728

12.208.728

I

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

153.211.840

12.433.930

12.208.728

12.208.72S

12.208.728

12

Subvenții pentru reabilitarea tenii ic a

a clădirilor de locuit

1.510.000

7.890

4202

13

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

S6.345.170

3.148.740

2.928 327

2.928.327

2.928.327

4202

16

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea

investițiilor in sanatate

20.831.000

4202

16

01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

10.450.000

4202

16

02

Subvenții de la bugetul de stal către

bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale in sanatate

10.3S1.000

4202

18

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor

in sanatate

2,695.000

2.065.000

1.270.000

1.270.000

1.270.000

4202

18

01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

1.270.000

1.270.000

4202

18

02

Subvenții din veniturile proprii ale

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate In finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care;

din anii precedcnti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatatc

1.270.000

1.270.000

1.270.000

4202

18

03

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatiî către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sa natale

1.425.000

795.000

4202

20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ncrambursabile(FEN) postaderare

21.546.170

2.438.300

1.200.196

1.200.196

1.200.196

4202

32

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

20.000.00tt

4.500.000

6.660.000

6.660.000

6.660.000

4202

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, ca rbun i, c om b usl i b i 1 i pe t rol i eri

270.000

270,000

146.885

146.885

146.885

4202

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

14.500

4.000

3.320

3.320

3.320

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

300.000

01

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru proiecția copilului

300.000

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTl DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

65.310.730

18.815.690

3.557.501

3.557.501

3.557.501

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Tntal, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

64.459.560

18,033.420

3.557.501

3.557.501

3.557.501

01

Sume primite in contul plăților

efectuate în anul curent

3S.IK5.S60

10.717.250

4502

01

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

3.338.470

937.000

1.262.501

1.262.50]

1.262.501

4502

01

03

Pre fin anta re

22.935.230

6.379.170

2.295.000

2.295.000

2.295.000

02

fondul Social European

28.000

03

Prcfinantarc

28.000

08

Instrumentul European de Vecintate

si Parteneri al

823.170

7S2.270

4502

08

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

745.120

745.120

4502

08

03

Prefinantare

7R.050

37.150Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,


Conducatorul instituției,


Conducătorul compartimentului


financiar-contabilBIHOR


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

atCredite bugetare

Angajamente

bugetare

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

555.363.870

121.318.100

252.735.258

27,726.560

7.039.090

7.938.671

16.689.380

4.892.340

6.222.208

I6.6S9.380

4.892.340

6.222.208

16.689.380

4.892.340

6.222.208

1.838.100

708.050

303.609

340.100

340.100

310.000

I.IS8.000

367.950

303.609

9.199.080

1,438.700

1.412.854

2..307.100

983.580

1.000.000

2.307.100

983.580

1.000.000

2.267.100

983.580

1.000 000

2.267.100

983.580

1.(100.000

40.000

204.617.290

51.633.950

91.159.259

112.799.640

31.968.950

49.603.911

20.251.360

5,984.720

8.856.697


Angajamente


legale


Plăti


efectuate92.395.930


66.630.753


5.776.766


4.070.293


4.070.293


4.070.293


293.619


293.619


1.000.000


1.000.000


1,000.000


l .000.000


46.321.098


32.320.676


6 845.536


5.203.555


.3.505.817


3.505.817


3.505.817


284.884


284.S84


1.412.854


750.000


750.000


750.000


750.000


38.241.369


26.177.224


4.97S.2IO


Angajamente


legale de plutit


7=5-6


25.765,177


564.476


564.476


564.476


8.735


8.735


250.000


250.000


250,000


250.000


8.079.729


6.143.452


Cheltuieli


efective


69.785.820


5.418.167


3.719,287


3.719.287


286.076


286.076


1.412.804


769.339


769.330


750.600


750.000


19.339


38,410.961


26.798.S83


5.383.009


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi»

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

atDenumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

anuale aprobate Ia linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

Invatamant preșcolar

20.251.360

5.984.720

8.S56.697

Invatamant secundar

92.548.280

25.984.230

40.755.864

Invatamant secundar inferior

23.628.890

7.138.060

10.991.360

Invatamant secundar superior

67.639.140

ÎS.520.080

29.311.564

Invatamant profesional

1.2S0.250

326.090

452.940

Alte cheltuieli in domeniul

invatamant ului

-8.650

SANATATE

28.609.050

3.211.950

3.705.699

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

26.189.880

2.550.880

2.970.610

Spitale generale

26.189.880

2.550.880

2.970.610

Servicii de sanatate publica

2.197,000

549.630

537.919

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

222.170

111.440

197.170

Alte instituții si acțiuni sanitare

222.170

111.440

197.170

CULTURA, RECREERE ST RELIGIE

31.832.520

7.833.180

21.955.238

Servicii culturale

1.696,100

47.440

1.058.740

Case de cultura

696.100

47.440

58.740

Consolidarea si restaurarea monumentelor

istorice

1.000.000

1,000.000

Servicii recreative si sportive

20.952.830

5.794.200

12.396 864

Sport

9.178.000

3.647.000

4.572.000

Tineret

Tineret

234.500

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

11.540.330

2.147.200

7.S24.864

Servicii religioase

52.001)


Angajamente


legale


Plăti


efectuate25.483.790


21.207.664


7.800.399


6.260.625


17.345.451


14.680.412


337.940


266.627


-8.65(1


-8,650


2.030.503


2.020.481


1.485.584


1.485.584


537.919


7.000


7.000


6.601.429


58.740


58.740


4.835,176


3.676.392


1 158.784


1.475.562


1.475.562


537.919


7.000


7.000


4.851.362


47.440


47.440


4.096.639


3.431.581


665.058


Angajamente


legale de plătit


7=5-6


1.86*7.326


4.276.126


1.539.774


2.665.039


71.3)3


10.022


10.022


10.022


11.300


738.537


244.811


493.726


Cheltuieli


efective


5.383.000


21.415.874


5.650.180


15.375.163


390.531


2.105.706


1.531.612


567.094


7.000


7.000


4.039.441


47.440


47.440


3.724.359


3.320.167


404.192


Capi

tol

Sub-ca pi

to 1

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6702

50

Alte servicii in domeniile culturii.

recreeiii si religiei

9,131,590

1.991.540

8.499.634

1.707.513

707.283

1.000.230

267.642

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

31.376.080

8.6I9.S70

15.894.411

5.368.490

5.192.302

176.1SS

5.466.931

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

12.664.000

3.900.000

3.295.698

3.295.698

3.295.698

3.281.750

6802 05

02

Asistenta sociala in caz dc invaliditate

12.664.000

3.900,000

3.295.698

3.295.698

3.295.698

3 281.750

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

3.906.650

I.272.S60

1.030.783

1.O3O.7S3

936.888

93.S95

1.050.578

6802 lî

Cresc

2,818.000

906.400

786.07!

757.071

700.287

56.784

742.472

15

Prevenirea excluderii sociale

490.000

335.000

119.199

119.199

119.199

119.199

01

Ajutor social

490.000

335,000

119.199

119.199

119.199

119.199

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

11.497.430

2.205.610

10.662.660

165.739

140.230

25.509

272.932

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU Si APE

169.193.440

15.669.400

73.073.876

17.438,593

8.586.268

8,852.325

9.420.949

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

139.171.440

12.712.400

67.289.870

I3.540.2S7

5.709.234

7.831.053

7.446.606

03

Locuințe

2.097.300

13.690

1.013.690

7.936

7.936

690.752

01

Dezvoltarea sistemului dc locuințe

2.097.300

13.690

1.013.690

7.936

7.936

690.752

05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

63.618.000

1.371.000

743.568

743.568

743,568

743.568

01

Alimentare cu apa

63.618.000

1.371.0(10

743.568

743.568

743.568

743.568

06

Iluminat public st electrificări rurale

7.549.450

2.218.000

4.449.450

2.797.528

2.097.243

700.285

2.503.957

50

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

65.906.690

9.109.710

61,083.162

9.991.255

2.868.423

7.122.832

3.508.329

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

30.022.000

2.957.00(1

5,784.006

3.898.306

2.877.034

1.021.272

1.974.343

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

10.020.000

2.906.000

5.784.006

3.898.306

2.877.014

1,021,272

1.974.343

01

Salubritate

10.000.000

2.906,000

5-764.006

3.888.306

2.877,(134

1.01 1.272

1.974.343


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at9802


Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Coiectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

20.000

20.000

10.000

10.000

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

20.002.000

51.000

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

15 i .519.480

45.992,080

79.563.452

21.859.473

13,849.561

8.009.912

15.766.404

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

Si DE MUNCA

14.876.380

4.015.380

14.872.321

3.781.465

1.321.296

2 460.169

56.950

Acțiuni generale economice si comerciale

14,876.380

4.OJ5.38O

14.872321

3,781,465

1.321.296

2.460.169

56.950

Prevenire si combatere inundații si

ghețuri

-4.059

-4.059

-4.059

Programe dc dezvoltare regionala si

sociala

14.876380

4.015,380

14.876.380

3.785.524

1.325.355

2.460.169

56.950

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

37.465.000

H.215.000

I2.S94.248

8.258.047

8.258.047

10.127.369

Energie termica

37.465.000

11.215.000

12,894.248

8.258,047

8.258.047

10.127.369

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

15.690

15.690

15.690

Agricultura

15.690

15.690

15.690

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

15.690

15,690

15.690

TRANSPORTURI

99,162.410

30.746.010

51.781.193

9.819.961

4.270.218

5.549.743

5.582.085

Transport rutier

99.162.410

30.746.010

53.574.893

11.613.661

6.063.918

5.549.743

5.582.085

Transport in comun

32.500.920

4.275.000

4.619.703

4.619.703

4.019.703

600.000

4.1 11.303

Străzi

66.661.490

26.471.010

48.955.190

6.993.95S

2.044.215

4.949.743

I.470.7S2

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

-1.793.700

-1.793,700

-1.793,700

EXCEDENT

-41.548.550

-26.268.540

64.769.947

-64 769.947


BIHOR

Capitol

Sub-capL toi

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

555.363.S70

121.318.100

252.735.258

92.395.930

66.630.753

25.765 177

69.785.820

01

CHELTUIELI CURENTE

473.634.000

101.545.120

187.682.325

85.510.831

66.458.396

19.052.435

67.765.351

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

103.763.380

27.870.410

29.035.942

28.915.585

25.882.120

3.033.465

27.981.009

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

76.661.970

22.653.010

33.923.915

24.586.895

17.568.595

7.018.300

16.841.966

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.461.3S0

931.000

918.154

918.154

918.154

917.666

40

TITLUL IV SUBVENȚII

48.200.000

14.160.000

17.313.491

13.162.750

12.194.587

968.163

12.361.187

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

340.100

340.100

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.996.200

4.399.770

4.885.155

4.385.155

4.123.855

26! 300

4.125.921

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

92.920,000

2.797.000

989.028

968,568

968.568

2.993.113

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

98.509.270

25.269.380

98.481.270

10.438.354

2.667.147

7.771.207

186.405

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

7.399.700

i.520.700

857.470

857.470

857.470

1.080.184

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

4.3S2.000

1.603.750

1.277.900

1,277.900

1.277.900

1.277.900

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.566.810

23.410.840

68.775.200

10.607.366

3.894.624

6,712.742

2.020.469

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70.185.920

23.029.950

68,394.310

10.607.366

3.894.624

6.712.742

2.020.469

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

380.890

380.890

380.890

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.800.920

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

14.8(10.920

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.637.860

-3.637.860

-3.722.267

-3.722.267

-3.722.267

85

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.637.860

-3.637.860

-3.722.267

-3.722.267

-3,722,267

5100 02

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

27.726.560

7,039.090

7.938.671

5.776.766

5.203.555

573.211

5.418,167

Capitol

Sub’ capitol

Paragraf

Gru

pa l

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la rinele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7—5-6

8

5102

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

16.6S9.380

4.892.340

6.222,208

4.070.293

3.505.817

564.476

3.7I9.2S7

01

CHELTUIELI CURENTE

15.952.950

4.755.240

5.513.363

3.976.039

3.580.021

396.018

3.719.287

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8.757.000

2.303.000

1.899.476

1.899.476

1.898.476

1.000

2.150.836

10

01

Cheltuieli salariate în bani

6.920.000

1.852.000

1.515.016

1.515.016

1.514.016

1.000

1.717.075

10

01

01

Salarii de baza

5.972.000

1.521.000

1.285.537

1.285,537

1.285.537

1.487.101

10

01

06

Alte sporuri

129.000

50.000

40.289

40.289

40.289

43.929

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

349.000

91.000

85.414

85.414

85.414

87.044

10

01

13

Indemnizații de delegare

30.000

10.000

9.800

9.800

8.800

1.000

7.820

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

440.000

180.000

93.976

93.976

93.976

91,181

10

03

Contribuții

1.837.000

451.000

384.460

384.460

384.460

433.761

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stai

1.371.700

337.000

296.742

296.742

296.742

335.142

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

35.800

9.000

7.163

7,163

7.163

8.030

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sa na ta te

361.000

87.000

78.413

78.413

78,413

88.171

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente dc munca st boli profesionale

0.500

3.000

2.142

2.142

2.142

2.418

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

59.000

15.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.000.000

2.124.200

2.417.937

2.076.563

1,681,545

395.018

1.568.451

20

01

Bunuri si servicii

2.579.480

910.000

1.447.164

1.127.117

749.931

377.186

728.478

20

01

01

Furnituri dc birou

140.000

40.000

134.626

25.159

19.833

5.326

29.962

20

01

02

Materiale pentru curățenie

40,000

10,000

39.749

38.550

3.915

34.635

5.850

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrice

420.000

220.000

350.000

350.000

219.985

130.015

156.169

20

01

04

Apa, canal si salubritate

51.600

20.000

20.000

20.000

10.129

9,871

6.75S

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

in tem et

440.100

170.000

87.021

84.093

58.766

25.327

89.125

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.487,780

450,000

815.768

609.315

437.303

172.012

440.614

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.300

15.200

10.941

10.94)

10.941

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

30.300

15.200

10.941

10.941

10.941

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

85.000

42.000

32.539

32.539

23.000

9.539

18.861

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

55.000

30.000

29.284

29.284

19.745

9.539

16.243

20

06

02

Deplasări in străinătate

30.000

12.000

3.255

3.255

3.255

2.618

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

30.000

30,000

20.203

20.203

20,203

22.315

20

13

Pregătire profesionala

15.000

5.000

2.046

2.046

2.046

2.046

20

14

Proiecția muncii

4.500

2.000

20

30

Alte cheltuieli

3.255.720

l 120.000

905.044

883.717

875.424

8.293

796.751

20

30

02

Protocol si reprezentare

50.000

20.000

25.354

20.557

17.064

3.493

22.247

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3,205.720

1.100.000

879.690

863.160

858.360

4.800

774.504

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

1.195.950

328.040

1.195,950

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

615.830

328.040

615.830

56

01

01

Finanțarea naționala*)

187.400

109.610

187.400

56

01

02

Finanțarea externa ncranibursabila

408.430

208.430

408.430

56

0!

03

Cheltuieli neeligibile*)

20.000

10.000

20.000

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

580.120

580.120

56

02

01

Finanțarea naționala*)

182.460

182.460

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

02

02

Finanțarea externa iicrambursabila

yn.Mo

397.600

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

809.230

209.900

795.230

180.639

12.181

168.458

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

809.030

209.700

795.030

180.639

12.181

168.458

71

01

Active fixe

809.030

209.700

795.030

180.639

12.181

168.458

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

590.050

576 050

77.439

77.439

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

21S.980

209,700

218.980

103.200

12.181

91.019

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

200

200

200

72

01

Active financiare

200

200

200

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

200

200

200

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-72.800

-72.800

-86.385

-86.385

-86.385

85

Titlul XV PLATE EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-72.800

-72.800

-86.385

-86,385

-86.385

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-72.800

-72.800

-86.385

-86.385

-86.385

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

■72.800

-72.800

-S3.500

-83,500

-83.500

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-2.885

-2.885

-2.885

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.838.100

708.050

303.609

293.619

284.884

8.735

286.076

0]

CHELTUIELI CURENTE

1.835.100

705.050

300.609

291.120

282.385

8.735

286.076

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

735.000

232.950

170.298

170.29S

170.298

170.604

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa l

Titlu

Arti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

,3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

Cheltuieli sahrialc in bani

577,000

190.000

13S.27S

138.278

138,278

134.439

10

01

01

Salarii de baza

426.000

120.000

103.004

103,004

103.004

124.190

10

01

30

Alte drepturi saiarialc in bani

151,000

70.000

35.274

35.274

35.274

10.249

10

03

Contribuții

158.000

42.950

32.020

32,020

32.020

36.165

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stai

120.000

31.000

25.263

25.263

25.263

2S.357

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

3.100

1,500

597

597

597

671

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanaiatc

29.500

9.000

5.977

5.977

5.977

6.932

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

900

300

183

183

183

205

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.500

1.150

20

TITLUL H BUNURI Si SERVICII

450.000

132.000

130.311

120.822

112,087

8.735

115.472

20

01

Bunuri si servicii

108.000

30.00(1

47.389

37.900

29.165

8.735

28.466

20

01

01

Furnituri de birou

L045

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrice

18.000

7.000

9.500

9.500

6.975

2.525

6.675

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.000

1.000

600

600

497

103

-29

20

01

OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

i îi tentei

53.000

13.000

18,500

18.500

13.000

5.51)0

12.306

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

35.000

9.000

18,789

9.300

8.693

607

8,469

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2,000

2.000

656

656

656

20

05

30

Ake obiecte de inventar

2.000

2.000

656

656

656

20

30

Alte cheltuieli

340.000

100.000

82,266

82.266

82.266

87.006

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

340.000

100.000

S2.266

82.266

82.266

87.006

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne*

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angaja mente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

340.100

340.100

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

auloritaiilor locale

340.100

340.100

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

310.000

51

01

Transferuri curente

310.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

310.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.000

3.000

3.000

2.499

2.499

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.000

3.000

3,000

2.499

2.499

71

01

Active fixe

3.000

3.000

3,000

2.499

2.499

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.000

3.000

3.000

2.499

2.499

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.199.080

1.438.700

1.412.854

1.412.854

1.412.854

1.412.804

01

CHELTUIELI CURENTE

9.199.080

1.438.700

1.412.854

1.412.854

1.412.854

1,412.804

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

737.700

507.700

494.700

494.700

494.700

495.13S

20

24

Comisioane sj alte costuri aferente

împrumuturilor

737.700

507.700

494,700

494,700

494.700

495.13S

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor in terne

737.700

507.700

494.700

494.700

494.700

495.138

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.461.380

931.000

918.154

918.154

918.154

917.666

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.461.380

931.000

918.154

918.154

918,154

917.666

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.461,380

931.000

918.154

918.154

918.154

917.666

6000 02

Partea 11-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

2.307.100

983.580

1 000 000

1 000.000

750.000

250.000

769.339 1

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii'

IIC*

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

3

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.307.100

983,580

1.000.000

1.000.000

750.000

250.000

769.339

01

CHELTUIELI CURENTE

2.307.100

983.5SO

1.000.000

1.000.000

750.000

250.000

769.339

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000

20

01

Bunuri si servicii

10.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

10.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.297.100

983.580

1.000.000

1,000,000

750.000

250.000

750.000

51

01

Transferuri curente

2.297.100

983.580

1.000.000

1.000.000

750.000

250.000

750.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

2.297.100

983.580

1.000.000

1,000.000

750.000

250.000

750.000

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

19.339

55

01

A. Transferuri interne

19.339

55

01

18

Alte transferuri curente interne

19,339

6500 02

Partea II!-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

204.617.290

51.633.950

91.159.259

46.321.098

3S.241.369

S.079.729

38.410.961

6502

INVATAMANT

112.799,MO

31.968.950

49,603.911

32.320.676

26.177.224

6.143.452

26,798,883

01

CHELTUIELI CURENTE

106.S61.360

29.895.670

43.674.281

28.233.579

25.689.508

2.544.071

26.666.792

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

79.483.080

20.172.000

19,493,246

19.376.689

19.218.987

157.702

21.092.787

10

01

Cheltuieli salariate in bani

62.031.570

15.623.930

15.077.197

14.993.671

14.860,778

132.893

16.486.092

10

01

01

Salarii de baza

55.905,120

13.826.480

13.431.614

13.368.509

13.255.318

113.191

14.700.386

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

318.350

84.690

80.128

79.119

79.119

79,813

10

01

06

Alte sporuri

1.266.870

321.770

295.264

295.164

294.235

929

319.720

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

260,390

98.SS0

98.387

98.291

98.291

95.866

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

3.106.520

947.870

878 271

859.714

842.127

17.5S7

966.909

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

21.640

6.940

6.712

6.712

6.712

8.210

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

1.152.680

337.300

286 821

286.162

284.976

I.1S6

306.188

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alb

itc*

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cbeltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

Contribuții

17,451.510

4.548.070

4.416.049

4.383.018

4.358.209

24.809

4.606.695

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

13.103.710

3.401.420

3.351.819

3.331.348

3.318.509

12.839

3.483.907

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

355.560

92.390

83.016

82,667

79.607

3.060

81.435

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale dc

sanatatc

3.309.000

874.410

843.004

834.826

829.107

5.719

866.611

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boii profesionale

190.420

46.600

38.638

37.706

35.015

2.691

36.209

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

491.830

J33.25O

99.572

96.471

95.971

500

J 38.533

20

TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII

14.040.000

6.606.590

11,082.755

6.397.186

5.556.S31

840.355

5.574.005

20

01

Bunuri si servicii

1 1.737.030

5.973.170

9.517.466

6.191.049

5.379.844

811,205

5343.335

20

01

01

Furnituri de birou

276.780

67.490

41.625

40.804

38.715

2.089

50.577

20

01

02

Materiale pentru curățenie

523.580

118.750

71.301

70.S52

68.088

2.764

107.223

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

7.850.000

4.850.000

7.850.000

5.163.000

4.594.419

568.581

4.532.244

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.165.000

420.000

1.165.000

531.024

313.005

218.019

261,945

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

422.470

105.070

92.987

92.513

90.838

1.675

93.624

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

290.250

78.700

42.031

41.861

39.994

1.867

42.340

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincre si funcționare

1,208.950

333.160

254.522

250.995

234.785

16.210

255.382

20

02

Reparații curente

1.493.000

453.500

1.470.500

114.700

89,550

25.150

95.963

20

03

Hrana

500

100

20

03

01

Hrana pentru oameni

500

100

20

04

Medicamente si materiale sanitare

16.900

1.250

1.250

698

698

698

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Arti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

/

X

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

04

01

Medicamente

16.900

1.250

1.250

69S

698

698

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

207.030

35.230

11.778

11.778

11.778

56.624

20

05

30

Alte obiecte de inventar

207.030

35.230

11.778

11.778

11.778

56.624

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

50.400

3.350

2.627

2.227

2.227

573

20

13

Pregătire profesionala

9.000

2.250

20

14

Proiecția muncii

6.600

250

250

250

250

250

20

30

Alte cheltuieli

519.540

137.490

7S.884

76.484

72.484

4.000

76,562

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

519.540

137.490

78.884

76.484

72.484

4 000

76.562

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40.000

40.000

51

01

Transferuri curente

40.000

40.000

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

40.000

40.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

13.098.280

2.877.080

13.098.280

2.459.704

913.690

1.546.014

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

13.098.280

2.877.080

13.098.280

2.459.704

913.690

1.546.014

56

01

01

Finanțarea naționala*)

6.431.400

1.409.450

6.431.400

1.248.97’’

364.3.38

884.639

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

6.570.620

1.416.370

6.570.620

l .205.776

548.74!

657,035

56

01

03

Cheltuieli necligibile*)

96.260

51.260

96.260

4.951

611

4.340

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

200.000

200.000

59

01

Burse

200.000

200.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.938.280

2.073.280

5.938,280

4.095.747

496.366

3.599.381

132.091

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5,938.280

2.073.280

5.938.280

4.095.747

496.366

3.599.381

132.091

71

01

Active fixe

4,043.280

1.563.280

4.043,280

3.24L82S

436.276

2.805.552

132.091

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

01

Construcții

3.050,000

1.050.000

3.050.000

.3.050.000

266.954

2.783.046

71

01

02

Mașini, echipamente sî mijloace de

transport

1.495

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71.317

71

01

30

Alic active fixe

(inclusiv reparații capitale)

993.280

513.280

993.280

191.828

169.322

22.506

59.279

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

I.S95.000

510.000

1.895.000

853.919

60.090

793.829

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-8.650

-8.650

-8.650

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-8.650

-8.650

-8.650

85

01

Plăti efectuate iu anii precedent i si

recuperate in anul curent

-8.650

-8.650

-8.650

85

01

01

Plăti efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-8.650

-8.650

-8.650

6602

SANATATE

28.609.050

3.211.950

3.705.699

2.030.503

2.020.481

10.022

2.105.706

01

CHELTUIELI CURENTE

27.070.170

2.123.070

2,196.504

2.002.054

1.997.652

4.402

2.105.706

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.047.000

533.630

530.409

530.409

530.409

557.073

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.610.000

417.270

415.885

415.885

415.885

436.401

10

01

01

Salarii de baza

1.254.000

348.270

347,570

347.570

347.570

385.294

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

155.000

36.500

36.205

36.205

36.205

40.173

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

201,000

32.500

32.110

32.110

32.110

10.934

10

03

Contribuții

437.000

116.360

114,524

1 14.524

1 14.524

120.672

Capi

tol

Sub-capitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la (înde perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

.3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

327.000

87.000

86.747

86.747

86.747

91.429

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

8.000

2.360

2.072

2.072

2,072

2.182

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

85.000

22.000

21.551

21.551

21.551

22.693

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.000

1.000

626

626

626

659

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

14.000

4.000

.3.528

3.528

3,528

3,709

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

200.000

66.000

52.510

48.230

43.828

4.402

125.218

20

01

Bunuri si servicii

50.000

13.000

4.781

4.781

4.781

7.167

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

3.900

1.000

652

652

652

973

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

46.100

12.000

4.129

4.129

4.129

6.194

20

02

Reparații curente

50.000

50.000

45.000

40.720

36.318

4.402

115.197

20

04

Medicamente si materiale sanitare

88.000

20

04

01

Medicamente

53,000

20

04

02

Materiale sanitare

35.000

20

30

Alte cheltuieli

12.000

3.000

2.729

2.729

2.729

2.854

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.000

3.000

2.729

2,729

2.729

2.854

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

24.606.000

1.417.000

l 416.415

1.416.415

1.416.415

1.416.415

51

01

Transferuri curente

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

domeniul sanatatii

80.000

80.000

SO.OOO

80.000

80.000

80.000

51

02

Transferuri de capîtai

24.526.000

1.337.000

1.336.415

1.336.415

1.336.415

1.336.415

51

02

22

Transferuri de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si ccliipancmtclor de comunicații in urgenta in sanalate

10.450.000

51

02

23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

10.381.000

51

02

25

Transferuri din veniturile proprii alo Ministerului Sanatatiin către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații urgente în spitale

1.270.000

1.270.000

1.269.415

1.269.415

1.269.415

1.269.415

51

02

27

Transferuri din veniturile proprii ale Ministenjlui Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

1.425.000

51

02

2S

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

1.000.000

67.000

67.000

67.000

67.000

67.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

190.170

99.440

190.170

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

110.170

59.440

110.170

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

V

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

01

01

Finanțarea naționala*)

55.800

29.340

55.800

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

54.370

30,100

54,370

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

80.000

40.000

80.000

56

03

01

Finanțarea naționala*)

80.000

40.000

80.000

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

27.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

57

02

Ajutoare sociale

27.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

27.000

7.000

7,000

7.000

7.000

7.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.53S.880

1.088.880

1.53S.880

58.134

52.514

5,620

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.538.880

I.OS8.SSO

1.538.880

58.134

52.514

5.620

71

01

Active fixe

*>79.880

829.880

979.880

58.134

52.514

5.620

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

979.880

829.880

979.880

58.134

52.514

5.620

7!

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

559.000

259.000

559.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-29.685

-29.685

-29.685

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-29.685

-29.685

-29.685

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-29.685

-29.685

-29.685

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent (SF)

-29.685

-29.685

-29.685

6702

CULTURA. RECREERE Si RELIGIE

31.832.520

7.833. ISO

21.955.238

6.60J.429

4.851.362

1.750.067

4.039.441

01

CHELTUIELI CURENTE

21.823.570

5,991,660

12.662.601

5.36J.20S

4.503.524

857.684

4.039.44!

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

7.8-Î2.27O

2,010.520

3.270 161

2.267.804

1.421.420

846.384

1.087.989

Capital

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

7.730.270

l 970.520

3.256.161

2.254.504

1.410.998

843,506

1.079.821

20

01

02

Materiale pentru curățenie

47.000

13.000

15.000

12.996

8.430

4.566

9.163

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța niotrica

1.065.000

600.000

731.000

730.558

511.3)6

219.242

394.227

20

01

04

Apa, canal si salubritate

191.000

59.000

50.000

50.000

31.311

18.689

27.193

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

in teniei

16.000

5.000

7.000

6,839

3.133

3.706

2.092

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

44.000

12.000

16.200

10.551

9.036

1.515

12.176

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

6.367.270

1.281.520

2.436.961

1.443.560

847.772

595.78S

634.970

20

02

Reparații curente

61.000

27.000

10.000

10.000

7.634

2.366

7.00S

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

9.000

3.000

2.000

1.500

1.488

12

20

05

30

Alte obiecte de inventar

9.000

3.000

2.000

1,500

1.488

12

20

30

Alte cheltuieli

42.000

10.000

2,000

1.800

1.300

500

1.160

20

30

30

Ahe cheltuieli cu bunuri si servicii

42.000

10.000

2.000

1.800

1.300

500

1.160

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.696.100

1.947.440

2.458.740

1.958.740

1.947.440

11.300

1.947.440

51

01

Transferuri curente

5.696.100

1.947.440

2.458.740

1.958.740

1.947.440

11,300

1.947.440

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

5.696.J00

1.947.440

2.458.740

1.958.740

1.947.440

11.300

1.947.440

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

4.012

55

01

A. Transferuri interne

4.012

55

01

18

Alte transferuri curente interne

4.012

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSAB1LE (FEN)

POSTADERARE

5.933.700

1.033.700

5.933.700

134.664

1 34.664

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

Regionala (FEDR)

5.933.700

1.033.700

5,933.700

134.664

134.664

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.525.830

425.830

5.933.700

134.664

134.664

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

3.-107.870

607.870

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

2,351.500

l.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

l.000.000

59

1 1

Asociații si fundații

1.500.000

l.000.000

1.000.000

1.000.000

1,000,000

1.000.000

59

12

Susținerea cultelor

52.000

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

social-cultural

799.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.234.110

2.066.680

9.540.110

1.487.694

595.3 11

892.383

7!

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

10.234.110

2.066.6S0

9.540.110

1.487.694

595.311

892.383

71

01

Active fixe

9.055.110

2.016.680

9.040.110

1.487.694

595.311

892.383

71

01

01

Construcții

350.000

350.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

52.500

37.500

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparați: capitale)

8.652.610

2.016.680

8.652.610

1.487.694

595.311

892.383

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.179.000

50.000

500.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-225.160

-225.160

-247.473

-247.473

-247 473

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SJ RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-225.160

-225.160

-247.473

-247.473

-247.473

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-225.160

-225.160

-247 473

-247.473

-247.473

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la linele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

recuperate in anul curent (SE)

-225.160

-225.160

-247.473

-247.473

-247.473

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

31.376.080

8.619.870

15.894.411

5.368.490

5.192.302

176,188

5.466.931

01

CHELTUIELI CURENTE

29.900.470

8.568.670

14.420.195

5.357.054

5.194.866

I62.18S

5.399.358

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.111,120

3.682.730

3.312.333

3.312.333

3.275.670

36.663

3.124.298

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

7.142.240

2.881.000

2.598.197

2.598.197

2.569.871

28.326

2.451.533

10

01

01

Salarii de baza

6.636.000

2.660.000

2.484.082

2.484.082

2.473.724

10.358

2.351.685

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

60.000

20.000

12.21)8

12.208

12.208

13.964

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1.000

î.ooo

10

01

13

Indemnizații de delegare

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

444.240

199.000

100 907

100,907

83.939

16.968

85.884

10

03

Contribuții

1.968,880

801.730

714.136

714.136

705.799

8.337

672.765

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

SÎOI

1.484.660

600.620

542.842

542.842

537.939

4.903

511.662

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

35.430

15.730

9.074

9.074

8.642

432

9.095

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

380.410

156.800

135.477

135.477

133,854

1.623

127.479

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

10.930

4.170

3.951

3,951

3.872

79

3.691

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

57.450

24.410

22.792

22,792

21.492

1.300

20.838

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.982.000

1.380.090

1.182.185

1.153.185

1.053.169

100.016

1.183.420

20

01

Bunuri si servicii

962.500

405.500

157.367

328.367

256.570

71.797

259.491

20

01

01

Furnituri de birou

36.000

17.500

5 930

5.930

5.930

9.291

20

01

02

Materiale pentru curățenie

31.000

13.000

1.736

1.736

1,542

194

6.964

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

263.500

136.000

198.403

177.403

128.376

49.027 |

133.484

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

i

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

04

Apa. canal si salubritate

32.000

11.000

22.089

14.989

7.503

7.4S6

6.449

20

01

OS

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internet

61.000

21.000

13.584

13.584

13.216

368

13.110

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

25.000

13.000

2.170

2.170

1.170

1.000

6,484

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

514.000

104.000

112.555

112.555

98.83.3

13.722

83,709

20

02

Reparații curente

23.000

13.000

7.430

7.439

2.125

5.314

2.137

20

03

Hrana

420.000

150.000

128.438

J28.43S

125.803

2.635

125.803

20

03

01

Hrana penim oameni

420.000

150.000

128.438

128.438

125.803

2.635

125.803

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2.000

2.000

20

04

01

Medicamente

1.000

1.000

20

04

02

Materiale sanitare

1.000

1.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor dc inventar

8.500

8.500

500

500

26

474

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

1.000

1.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

7.500

7.500

500

500

26

474

20

06

Deplasări, detasari. transferați

1.000

1.000

583

583

583

583

20

06

01

Deplasați interne, detasari. transferări

1.000

1.000

583

583

583

583

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

3.000

3.000

20

12

Consultanta si expertiza

1.000

1.000

20

13

Pregătire profesionala

6.000

6.000

3.202

3,202

3.202

3.202

20

14

Proiecția muncii

2.000

2.000

20

30

Alte cheltuieli

2.553.000

788.000

684.656

684.656

664.860

19,706

792.204

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.553.000

788.000

6S4.656

684.656

664.860

19.796

792.204

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la Finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

7

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.000

11.750

10.000

10.000

10.000

12.066

51

01

Transferuri curente

47.000

11.750

10.000

10.(100

10.000

12.066

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

47,000

11.750

10.000

10.000

10.060

12.066

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

9.0R7.650

1.880.490

9.059.650

25.509

25.509

833

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9,059.650

1.880.490

9.059.650

25.509

25.509

833

56

01

01

Finanțarea naționala*)

2.817.820

594.820

2.817.820

13.020

13.020

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

6.173.100

1.273.100

6.173.100

11.656

11.656

56

01

03

Cheltuieli neeligibile*)

68.730

12.570

68.730

833

833

833

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

28.000

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

2S.OOO

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

7.372.700

1.513.700

850,470

850.470

850.470

1.073.184

57

02

Ajutoare sociale

7.372.700

1.513.700

850,47(1

850.470

850.470

1.073.184

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

7.372.700

1.513.700

850.47(1

850,470

R5 (1.470

1.073-184

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

300.000

100.000

5.557

5.557

5.557

5.557

59

11

Asociații si fundații

300.000

100.000

5.557

5.557

5.557

5.557

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.476.780

52.370

1.476.780

14.000

14.000

67.573

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

I.476.7KO

52.370

1.476.780

14.000

14.000

67.573

71

01

Active fixe

1.476,780

52.370

1.476.780

14.000

14.000

66.173

71

01

01

Construcții

3.248

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

47.286

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.931

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.476,7X0

52.370

1.476.7X0

14.000

14.000

11.708

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.400

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.170

-1.170

-2.564

-2.564

-2.564

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

•1.170

-1.170

-2.564

-2.564

-2.564

85

01

Plăti efectuate in anii prcccdcnlî si

recuperate iii anul curent

-1.170

-1.170

-2.564

-2.564

-2.564

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-1.170

■1.170

-2.564

-2.564

-2,564

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

169.193.440

15.669.400

73.073.X76

17.43X.593

8.586.268

8.852.325

9.420,949

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

139.171.440

12.712.400

67.2S9.X70

13.540.287

5.709.234

7.831.053

7.446.606

01

CHELTUIELI CURENTE

122.704.260

9.442.540

51.911.021

11.943.223

5.316.174

6.627.049

5,626.225

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

3.630.1R0

946.100

3,630.180

3,626,380

78S.2S0

2.838,100

885.411

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2.R77.59O

758.500

2.S77.59O

2,873.790

623.304

2,250.486

697,043

10

01

01

Salarii de baza

2.673.590

676.000

2.673.590

2.673.590

548.419

2.125.171

645.8.37

10

01

06

Alte sporuri

3.S73

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

4.000

1.500

4.000

4.000

202

3.798

-1.018

10

01

13

Indemnizații de delegare

4.000

1.060

4.000

200

91

109

91

10

01

30

zXlte drepturi salariate in bani

196,000

80.000

196.000

196,000

74.592

121.408

48.260

10

03

Contribuții

752,590

1X7.600

752.590

752,590

164.976

587.614

188.368

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii-

nc-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

01

Contribuții dc asigurări sociale de

stai

560.42(1

140.000

560.420

560.420

125.7! 5

434.705

143.825

10

03

02

Contribuții de asigurau de șomaj

14.340

3.700

14.340

14.340

3.014

11.326

3.439

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

149.350

36.000

149.350

149.350

31.357

117,993

35.771

10

03

04

Contribuții dc asigurau pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.480

1,900

4.480

4,480

105

4.375

348

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

24.000

6.000

24.000

24.000

4.785

19.215

4.985

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.400.000

,3.678.000

8.029.350

6.790,099

3.369,313

3.420.786

3.375.361

20

0]

Bunuri si servicii

! 1.037.000

3.488.000

7.565.450

6.524,135

3.204.636

3.319.499

3.273.442

20

01

01

Furnituri de birou

31.000

9,000

31.000

15,045

8.821

6.224

9.417

20

01

02

Materiale pentru curățenie

31.000

9.000

18.000

11.500

8.770

2.730

9.903

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

5.375.000

1.755.000

2.216.000

2.179.211

1.608,326

570.885

1.738.519

20

01

04

Apa, canal si salubritate

270.000

100.000

181.000

130.1 (10

98.016

32.084

94.023

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

230.000

60.000

236.000

1 16.120

59.420

56.700

71.284

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

400.000

150.000

490,000

170.739

132.190

38.549

121.957

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

4.700.000

1.405.000

4.393.450

3.901.420

1.289.093

2.612.327

1.228.339

20

02

Reparații curente

400.000

100.000

213.400

101.181

97.155

4.026

54.985

20

05

Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

35.000

10.000

35.500

3.860

3.640

220

200

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

35.000

10.000

35.500

3,860

3.640

220

200

20

06

Deplasări, detasari, transferări

11,000

1.000

6.000

6.000

6.000

461

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

6,000

1.000

6,000

6.000

6,000

461

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

06

02

Deplasări in străinătate

5.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

6.000

10.000

20

13

Pregătire profesionala

9.000

1.000

9.000

20

14

Proiecția muncii

8.000

2.000

20

30

Alte cheltuieli

890.000

70.000

190 000

154.923

63.882

91.041

46.273

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

890.000

70.000

190.000

154.923

63.882

91.041

46.273

40

TITLUL IV SUBVENȚII

2.000.000

510.000

510.000

510.000

141.837

368.163

141,837

40

30

Alte subvenții

2.000.000

510.000

510.000

510.000

141.837

368.163

141.837

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

64.418.000

1.371.000

743.568

743.568

743.568

950.440

55

01

A, Transferuri interne

64.418.000

1.371.000

743,568

743.568

743.568

950.440

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

64.418.000

1.371.000

743.568

743.568

743.568

913.594

55

01

18

Alte transferuri curente interne

36.846

56

TITLUL VIO PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

38.725.580

2.633.690

38.725.580

S33

833

833

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

37.775.530

1.903.780

37.775.530

833

833

833

56

01

01

Finanțarea naționala*)

15.759.670

465.410

15.759.670

833

833

833

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

22.012.860

1.435.370

22.012.860

56

01

03

Cheltuieli ncciigibilc*)

3.000

3.000

3 000

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate si Parteiwrîat(ENP)

950.050

729.910

950 050

56

08

01

Finanțare naționala

641.580

571.440

64! 580

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne*

nt

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Piatî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

08

02

Finanțarea externa nerambursabila

30S.470

158.470

308.470

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.530,500

303,750

272.343

272.343

272.343

272.343

59

11

Asociații si fundații

1.395.000

303.750

272.343

272.343

272.343

272.343

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

soc ia l-cultural

135.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

IR.012.210

4.814.890

16.928.600

3.146.815

1.942.8 II

1.204.004

i.820.381

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

! 8.012.210

4.814.890

16.928.600

3.146.815

1,942.811

1.204.004

1.820.381

71

01

Active fixe

17.465.210

4.7I7.S90

16.381.600

3.1 19.815

1.920.942

1.198.873

1.611.262

71

01

01

Construcții

910,000

410.000

910.000

600.000

345.168

254.832

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

250.000

250.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

368,500

48.500

368.500

23.000

23.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

15.936.7t0

4.259.390

14.853.100

2.496.815

1.552.774

944.04!

1.611.262

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

547.000

97.000

547.000

27.000

21.869

5.131

209.119

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.545.030

-1.545.030

-1.549.751

-1.549.751

-1.549.751

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.545.030

-1.545.030

-1.549.751

-1,549,751

-1.549.751

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate în anul curent

-I.545.O3O

-1.545,030

-1.549.751

-1.549.751

-1.549.751

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-1.527.890

-1.527.890

-1.532.614

-1,532.614

-1.532.614

Capi

tal

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

7

\

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SD)

-17.140

-17.140

-17.137

-17.137

-17.137

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

30.022.000

2.957.000

5.784.006

3.898.306

2.S77.O34

1.021.272

1.974.343

01

CHELTUIELI CURENTE

30.002.000

2.957.000

5.764.006

3.888.306

2,877,034

1.011.272

1.974.343

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000.000

2.906.000

5.764.006

3.888.306

2.877.034

l.011.272

1.974.343

20

01

Bunuri si servicii

10.000.000

2.906.000

5.764.006

3.888.306

2.877.034

1.011.272

1.974,343

20

01

04

Apa. canal si salubritate

9.950.000

2.881.000

5.763.917

3.888.217

2.876.945

1.011.272

1.974.343

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

50.000

25.000

89

89

89

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

20.002.000

51.000

55

01

A. Transferuri interne

20.002.000

51.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

20.002.000

51.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

20.000

20.000

10.000

10.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

20.000

20.000

10.000

10.000

71

01

Active fixe

20.000

20,000

10.000

10.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

20.000

20.000

10.000

10.000

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

151.519.480

45.992.OSO

79.563.452

21.859,473

13.849.561

8.009.912

15.766.404

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE.

SI DE MUNCA

I4.S7fi.3S0

4.015.380

I4.S72.321

3.781.465

1.321.296

2.460.169

56.950

01

CHELTUIELI CURENTE

I4.R7fi.380

4.015.380

14.S76.380

3.785.524

1.325.355

2.460.169

56.950

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

I4.S76.3S0

4.015.380

14.876.380

.3.785.524

1.325.355

2.460 169

56.950

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

S

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

13.633.110

2.772.110

13.633 110

3.368,155

1.271.341

2.096.814

2.936

56

01

01

Finanțarea naționala*)

10.074.150

2.369.150

10.074.150

3.115.195

1.269.634

1.845.561

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

3.458,060

377.960

3.458.960

227.960

227.960

2.936

56

01

03

Cheltuieli nccligibile*)

100,000

25.000

100.000

25.000

1.707

23.293

56

08

Programe Instrumentul European de

Vecinătate si Partcneriat(ENP)

1.243,270

1,243.270

1.243.270

417.369

54.014

363.355

54.014

56

08

01

Finanțare naționala

919.470

919.470

919.470

93.569

54.014

39.555

54.014

56

08

02

Finanțarea externa nerambursabila

323.800

323.800

323.800

323.800

323.800

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.059

-4.059

-4.059

85

Titlul XV PLATE EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4.059

-4.059

-4.059

85

01

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate în anul curent

-4.059

-4.059

-4.059

85

01

02

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in amil curent (SD)

-4.059

-4.059

■4.059

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

37.465.000

11.215.000

12.894.248

8.258,047

8.258.047

10.127.369

01

CHELTUIELI CURENTE

37.000.000

10.750.000

12.429.248

8.258.047

8.258.047

10.127.369

40

TITLUL IV SUBVENȚII

30.600.000

9.600.000

12.408.788

8.258.047

8.258.047

8.258.047

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

10.060.000

5.100.000

5.748.788

3.758.047

3.758.047

3.758.047

40

20

Subvenții pentru compensarea creșterilor ncprevizionatc ale

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente

Cheltuieli efective

toi

capi

tol

ra-graf

pa /

Titlu

ticni

ne-at

Denumire indicator

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

preturilor la combustibili

20.000.000

4.500.000

6.660.000

4.500,000

4.500.000

4.500.000

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

7.000.000

1,150.000

20.460

1.869.322

55

01

A. Transferuri interne

7.000.000

1.150.000

20.460

1.869.322

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

7.000.000

1.150.000

20.460

1.869,322

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

465.000

465.000

465.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

100.000

100.000

100.000

71

01

Active fixe

100.000

100.000

100,000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

100.000

100.000

100.000

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

365.000

365.000

365.000

72

01

Active financiare

365.000

365.000

365.000

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

365.000

365.000

365.000

8302

AGRICULTURA. SILVICULTURA.

SI VANATOARE

15.600

15.690

15.690

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.600

15.690

15.690

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

15.600

15.690

15.690

72

01

Active financiare

15.600

15.690

15.690

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

15.600

15,690

15.690

8402

TRANSPORTURI

00.162.410

30.746.010

51.781,193

9.819.961

4.270.218

5,549.743

5.582.085

01

CHELTUIELI CURENTE

54,101.560

19.918,560

21.521.263

IO.OO1.S23

5.270.976

4.730.847

5.581.661

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

21.000.000

3.242.000

1.500.000

1.350.000

958.668

391.332

1.342.569

20

02

Reparații curente

2L0M00Q

3-242.000

1.500.000

1.350.000

958.668

391.332

1.342.569

Capitol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa i

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

40

TITLUL IV SUBVENȚII

16.200.000

4.050.000

4.394,703

4.394.703

3.794.703

600.000

3.961.303

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de pret si tarif

16.200.000

4.050.000

4.394.703

4.394,703

3.794.703

600.000

3.961.303

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1,500.000

225.000

225,000

225.000

225.000

150.000

55

01

A. Transferuri interne

1.500.000

225.000

225.000

225.000

225.000

150.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

1.500.000

225.000

225.000

225,000

225.000

150.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

15.401.560

12.401.560

15.401.560

4,032.120

292.605

3.739.515

127.789

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

15.401.560

12.401.560

15.401.560

4.032.120

292.605

3.739.515

127.789

56

01

01

Finanțarea naționala*)

3.624.600

624.600

3.624 600

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

11.476.960

11.476.960

11.476.960

3.904,331

164.816

3.739.515

56

01

03

Cheltuieli neeligibilc*)

300.000

300.000

300.000

127.789

127.789

127.789

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.053.630

12.621.150

32.053.630

1.611.838

792.942

818.896

424

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

32.053.630

12.621.150

32.053.630

1.6! 1.838

792.942

818.896

424

71

01

Active fixe

32.053.630

12.A21.150

32.053.630

1.611.838

792.942

818.896

424

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

32.053.630

12.621.150

32.053.630

I.6I1.83S

792.942

818.896

424

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

14.S00.920

8!

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

14.S00.920

81

02

Rambursări de credite interne

14.S00.920

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

14,800.920

Capi

tal

Sub-capitol

Pa

ragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Sî RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

85

01

Platt efectuate in anii precede»ti si

recuperate in anul curent

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

-1.793.700

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.757.311

-i.757.3l!

-1.757.311

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-i.793.700

-1.793.700

-36.389

-36.389

-36.389

9802

EXCEDENT             /

-41.54S.550

-26.268.540

64.769.947

-64.769.947

Conducătorul instituției,


Conducătorul compartimentul ui


financiar-contabîl


Pag. 1         - Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa l

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

s

6

7=5-6

S

5006

CREDITE EXTERNE

20.691.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

17.200.000

50

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

17.200.000

8406

TRANSPORTURI

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

03

Transport rutier

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

02

Transport in comun

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

11C-

toi

graf

Titlu

col

at


56

01

56

01

01

56

01

03


(inclusiv reparații capitale)
Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

2

3

4

5

6

20.60t.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

17.200,000

17,200.000

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.49!.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

17.200.000

17.200.000

17.200.000

17.200.000

15.S60.000

1.340.000

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491,560

3.491.560

3.491.560

3.491,560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

'l \3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

3.491.560

A n gaj a mente


Conducătorul compartimentului fmanciar-contabil


legale de plătit


Cheltuieli


efectivePag. 1         - Iei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

8

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

21.000.000

21.000.000

21.000.000

5.0S2.740

1.665.441

3.417.209

S407

TRANSPORTURI

21.000.000

21.000.000

21.000.000

5.0S2.740

1.665.44!

3.417.299

03

Transport rutier

21.000.000

21.000.000

21.000.000

5.0S2.740

1.665.441

3.417.299

03

Străzi

21.000.000

21.000.000

21.000.000

5.OS 2.740

1.665.441

3.417.299

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii'

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5007

CREDITE INTERNE

2!.000.000

21.000.000

21.000.000

5.082.740

1.665.441

3.417,209

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.000.000

21.000.000

21,000.000

5.082.740

1.665.441

3.417.299

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2 i.000.000

21.000.000

21.000.000

5.082.740

1.665.441

3.417.299

8407

TRANSPORTURI

21.000.000

21,000.000

21.000.000

5.082.740

1.665.441

3,417.299

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.000.000

21.000.000

21,000.000

5.082.740

1.665.441

3.417.299

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

21.000.000

21.000.000

21.000.000

5.082.740

1.665.441

3.417.299

71

01

Active fixe

21.000.000

21.000.000

21.000.000

5.082.740

1.665,441

3.417.299

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

21.000.000

21.000.000

21.000.000

5.082.740

1.665.441

3.417.299

BIHOR

Pag. 1      - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

. bugetare trimestriale cumulate

Drepturi coustatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasa*

Total, din care:

din anii prccedenti

din anul curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

10

TOTAL VENITURI-VENITURI

229.267.230

58.621.920

80.939.806

30.519.835

50.419.971

43.325.547

585

37.613.674

0002

[.VENITURI CURENTE

196.048.100

53.997.150

73.634.228

30.537.432

43.096.796

39.201.692

34.432.536

2900

O. VENITURI NEFISCALE

196,048.100

53.997.150

73.634.228

30.537.432

43.096.796

39.201.692

34.432.536

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.03S.240

281.050

197.336

29.771

167.565

195.501

1.835

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.038.24(1

281.050

197.336

29.771

167.565

195.501

1.835

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

772.480

175.290

159.709

29.771

129.938

157.874

1.835

09

Venituri din utilizarea pășunilor

comunale

99.760

99.760

10.700

10.700

10.700

3010

50

Alte venituri din proprietate

166.000

6,000

26.927

26.927

26.927

3300

10

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

195.009.860

53.716.100

73,436.892

30.507.661

42.929.231

39.006,191

34.430.701

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIViTATI

194.352.120

53.239.460

72.967.295

30.507.661

42.459.634

38.520.S85

34.446.410

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

1.484.110

440.810

378,170

29.948

348.222

378.170

08

Venituri din prestări de servicii

2.745.820

791.850

819.556

209.371

610.185

585.904

233.652

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

2.747.750

765.600

651.535

67.427

584.108

651.535

3310

17

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfecționare

228.S60

47.360

16.923

850

16.073

16.923

3310

19

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

170.000

20.000

14.431

14.431

14.431

3310

21

Venituri din contractele încheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

149.446.420

40.196.470

63.700.453

30.049.086

33.651.367

30,221.740

33.478.713

3310

30

Venituri din contractele inchciatc cu

direcțiile de sanatate publica din sume

Pag. 2 -lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

alocate de al bugetul de stat

19.750.S00

5.871.150

4.378.853

4.378.853

4.378.853

3310

31

Venituri din contracte te incit etate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

6.144.000

1.828.000

35.000

35.000

35.000

3310

32

Venituri din contractele incheiatc cu

instituțiile de medicina legala

2.700.000

810.000

580.246

5S0.246

580,246

3310

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

8.934360

2.468.220

2.392.128

150.979

2.241.149

1.658.083

734.045

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

657.740

476.640

469.597

469.597

4S5.306

-15.709

3710

01

Donații si sponsorizări

657.740

476.640

469.597

469.597

485.306

-15.709

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-342.500

-130.000

3710

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

342.500

130.000

3900

10

11. VENITURI DIN CAPITAL

318.000

104.000

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

318.000

104.000

50

Alte venituri din valoarea unor bunuri

318.000

104.000

4100

10

IV. SUBVENȚII

32.766.630

4.386.270

7,223.086

-17.597

7.240.683

4.123.855

585

3.098.646

4210

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

23.250

23.250

-1.354

-17.597

16.243

-1.354

39

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice Finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte

23.250

23.250

-1.354

-17.597

16.243

-1.354

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

32.743.380

4.363.020

7.224.440

7.224.440

4.123.855

585

.3.100.000


I instituției,


Conducătorul compartimentului


financiar-contabil       rA                            B

4310

09

10

Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

8.165.200

so.ooo

4310

14

Subvenții din bugetele locale pentru

Onantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

972.! 80

4310

16

Sume din bugetul de stat către bugetele

locale pentru finanțarea investițiilor

in sanatate

22.256.000

4310

16

01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

10.450.000

4310

16

02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

10.381.000

4310

16

03

Stime din bugetul de stat către bugetele

locale pentru finanțarea altor inves

tiții in sanatate

1.425.000

4310

17

Sume din veniturile proprii ale Minis

terului Sanatatii către bugetele locale

pentru finanțarea investițiilor in

sanatate

1,270,000

4310

17

01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

î


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

coi

ai


Prevederî bugetare trimestriale cumulate


Drepturi constatate

Total,            din anii

din care:         prccedenti


din anul curent


Incasari realizate


Stingeri pe alte cai decât incasari


Drepturi constatate de incasat


2           3=4+5           4


5             6               7


8=3-6-7


2.946.020

5.807.440

80.000

80.000

67.000

67.000


1.270.000


1.270.000


5.807.440

2.707.441

80.000

80.000

67.000

67.000


1.270.000


1.260.415


505


3.100.000


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi . bugetare trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care;

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3-4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

pentru finanțarea aparaturii medicale si echipa montelor de comunicații in urgenta in sanatate

1.270.000

1.270.000

1.270.000

1.270.000

1.269.415

585

4510

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

134.500

134.500

82.492

82.492

82.492

4510

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

134.500

134.500

82.492

82.492

82.492

01

Sume primite in contul plătitor

efectuate in anul curent

14.400

14.400

4510

01

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

y 120.100

120.100

82.492

S2.492

S2.492

!donbucatorul instituției,Conducătorul compartimentului fina iar-contabilBIHOR

Pag. 1-lei-

Capital

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

23K.OX2.9XO

66.K2X.9X0

155.965.046

60.137,350

45.700.457

14.436.893

45.613.057

5510

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

6.000

2.000

2.000

S3

83

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.267.100

983.580

506,771

506.771

506.771

592.219

03

Ordine publica

2,267,100

9X3.580

506.771

506.771

506.771

592.219

04

Politia comunitara

2.267.! 00

983.580

506.771

506.771

506,771

592.219

6510

INVATAMANT

15.474.260

4.548.370

2.209.002

2.209.002

2.209.002

2.248.109

03

Invatamant preșcolar si primar

6.89S.790

1.946.690

1.132.336

1.132.336

1.132.336

1.120.335

01

Invatainant preșcolar

6.898.790

1.946.690

1.132.336

1.132.336

1.132.336

1.120.335

04

Invatamant secundar

2,792.180

750.720

274.916

274.916

274.916

251.072

01

Invatamant secundar inferior

518.380

137,150

32.635

32.635

32.635

3.528

02

Invatamant secundar superior

2.273.800

613.570

242.281

242.281

242.281

247.544

05

Invatamant post liceal

1.879.770

662.920

159.679

159.679

159.679

333.119

11

Servicii auxiliare pentru educație

3.903.520

l. IXX.O4O

642.071

642.071

642.071

543.583

03

Intentate si cantine pentru elevi

3.243.520

1.023.040

510.553

510,553

5)0,553

414.852

30

Alte servicii auxiliare

660.000

165.000

131.518

131.518

131.518

128.731

6610

SANATATE

213.054.240

58.559.350

150.616.051

54.790,272

40.5X5.662

14.204.610

42.707.730

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

213.054.240

58.559,350

150.616,051

54.790.272

40.585.662

14.204.610

42.707.730

6610 06

01

Spitale generale

213.054.240

58.559.350

150.616.051

54.790.272

40.5X5.662

14.204.610

42.707.730

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

7,1X1.380

2.635.680

2.631.222

2.631.222

2.398.939

232.283

64.999

03

Sctvicii culturale

958.640

67.440

62 982

62.9X2

62.982

64.999

06

Case de cultura

958.640

67.440

62.982

62.982

62.982

64.999

05

Servicii recreative si sportive

6.222.740

2.568,240

2.568 240

2.568.240

2.335.957

232.283

01

Sport

6.222.740

2.568.240

2.568.240

2.568.2401

2.335.957

232.2S3

1

Pag. 2        - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ticol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA.

SI VANATOARE

100.000

100.000

831C

03

Agricultura

100.000

100.000

30

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

100.000

100.000

9810

EXCEDENT

-S.S 15.750

-S.207.060

-2.374.910

2,374.910

BIHOR

Pag. 3        - lei-

Capitol

Subcapi

tol

Para-graf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

238.082.980

66.828.980

155.965.046

60.137.350

45.700.457

14.436.893

45.613.057

01

CHELTUIELI CURENTE

210.516.910

63.810.590

145.498.797

58.516.883

44.230.749

14.286.134

43.894.031

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

120.549.610

34.991.450

86.039.678

28.366.805

28.217.617

149.188

27.244.693

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

89.7S7.550

28.652.390

59,299.369

30.135.604

15.998.658

14.136.946

16.633.970

30

TITLUL III DOBÂNZI

6.000

2.000

2.000

83

83

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

157.750

157.750

157.750

14,391

14.391

15.359

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

16.000

7,000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.566.070

3.018.390

10.466.249

1.620.467

1.469.708

150.759

1.719.026

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

27.566.070

3.018.390

10.466.249

1.620.467

1.469.708

150.759

1.719.026

5510

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

6.000

2.000

2.000

83

83

0]

CHELTUIELI CURENTE

6.000

2.000

2.000

83

83

30

TITLULUI DOBÂNZI

6.000

2.000

2.000

83

83

30

03

Alte dobânzi

6.000

2.000

2.000

83

83

30

03

05

Dobânzi Ia operațiunile de leasing

6.000

2.000

2.000

83

83

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

2.267.100

983.580

506.771

506.771

506.771

592.219

01

CHELTUIELI CURENTE

2.167.100

883.580

506.771

506.771

506.771

553.988

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.367.100

492,850

291.044

291.044

291.044

338.711

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

1.071.650

401.650

231.813

231.813

231.813

269.328

10

01

01

Salari: de baza

846.840

320.650

195.545

195.545

195.545

241.704

10

01

06

Alte sporuri

160.890

55.000

12.256

12.256

12.256

1.899

10

01

13

Indemnizații de delegare

2.000

1.000

52

52

52

52

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

61.920

25.000

23.960

23.960

23.960

25.673

Pag. 4

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

Contribuții

295.450

91.200

59.23!

59.231

59.231

69.383

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

222.470

65.000

46.443

46.443

46.443

54.055

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

5.340

2.500

1.020

1.020

1.020

1.202

10

03

03

Contribuții dc asigurări sociale dc

sanatatc

55.620

20.000

11.129

11.129

11.129

13.378

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.930

1.000

639

639

639

748

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9.090

2.700

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

800.000

390.730

215.727

215.727

215.727

215.277

20

01

Bunuri si servicii

249.780

117,810

82.23!

82.231

82.231

84.565

20

01

01

Furnituri de birou

12.200

6.200

5.787

5.787

5.787

2.326

20

01

02

Materiale pentru curățenie

840

840

827

827

827

368

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

34.000

13.800

13.800

13.800

13.800

13.800

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.720

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

intemet

81.620

28.440

15.499

15.499

15.499

14,964

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

4.590

4.590

602

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

112.810

62.640

45.018

45.018

45.018

51.205

20

02

Reparații curente

L709

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

7.630

7.630

4,718

4.718

4.718

-44

20

05

01

Uniforme si echipament

1.600

1.600

20

05

30

Alte obiecte de inventar

6.030

6.030

4,718

4,718

4.718

-44

Pag. 5

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

S

20

06

Deplasări, detasari, transferări

800

800

407

407

407

407

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

SGO

800

407

407

407

407

20

14

Protecția nit meii

J00

100

20

30

Alte cheltuieli

541.690

264.390

128.371

128.371

128.371

128.640

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

541.690

264.390

128.371

128.371

128.371

128.640

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

100.000

100.0(10

38.231

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

100.000

100.000

38.231

71

01

Active fixe

100,000

100,000

38.23!

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace do

transport

33.132

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica sî alte

active corporale

4.053

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

100.000

100.000

1.046

6510

INVATAMANT

15,474.260

4.548.370

2.209.002

2.209.002

2.209.002

2.248.109

01

CHELTUIELI CURENTE

15.231.760

4.518.370

2.207.002

2,207.002

2.207.002

2.240.594

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.691,960

450.530

143.778

143.778

143.778

173.473

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.275.650

336.650

113.466

1 13.466

113.466

136.002

10

01

01

Salarii de baza

392.420

96.800

43.385

43.385

43.385

42.305

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

79.500

21.000

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

405.230

106.SOO

42.883

42.SS3

42,883

69.295

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara un haiti

299,500

85.000

20.594

20.594

20.594

19.168

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

99.000

27.050

6.604

6.604

6.604

5.234

10

03

Contribuții

416.310

113.880

30.312

30.312

30.312

37.471

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

Pag. 6

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

stat

270.500

74.600

23.086

23.086

23.086

28,299

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

18.110

5.890

55]

551

551

666

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatatc

82.550

21.420

5.789

5.789

5.789

7.080

10

03

04

Contribuții dc asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

16.270

5.320

259

259

259

302

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

I9.8S0

6.650

627

627

627

1,124

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.523.S00

4.060.840

2.063.224

2.063.224

2.063.224

2.067.121

20

01

Bunuri si servicii

2.543.600

808.800

252.506

252.506

252.506

223.566

20

01

01

Furnituri de birou

57.600

18.400

2.076

2.076

2.076

2.086

20

01

02

Materiale pentru curățenie

148.600

46.450

3.581

3.581

3.581

5.193

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

59.000

18.000

20

01

04

Apa, canal si salubritate

31.000

7.500

2.000

2.000

2.000

2.504

20

01

05

Carburanți st lubrifiant!

5.000

722

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

62.900

18.400

6.372

6.372

6.372

6.174

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcționai

106.420

28.800

6.752

6.752

6.752

6.757

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.073.080

671.250

231.725

231.725

231.725

200.130

20

02

Reparații curente

15,000

10.000

20

03

Hrana

9.506.770

2.761.690

1.688,986

1.688.986

1.688.986

1.600.077

20

03

01

Hrana pentru oameni

9.506.770

2.761.690

1.688.986

1.688.986

1.688.986

1.600.077

20

04

Medicamente si materiale sanitare

29.500

7.750

20

04

01

Medicamente

29.500

7.750

Pag. 7

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

795.850

310.420

66.295

66.295

66,295

2.890

20

05

01

Uniforme si echipament

30.300

17.000

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

92.000

17.000

5.000

5.000

5.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

673,550

276.420

61.295

61.295

61.295

2.890

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

5.000

1,500

343

343

343

343

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

5.000

1.500

343

343

343

343

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

28.500

5.500

436

436

436

20

13

Pregătire profesionala

23.000

6.700

20

14

Protecția muncii

6.000

500

20

30

Alte cheltuieli

570.580

147.980

54.658

54,658

54.658

240.245

20

30

02

Protocol si reprezentare

10.000

10.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

560.580

137.9S0

54.658

54.658

54.658

240.245

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

16.000

7.000

59

01

Burse

16.000

7.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

242.500

30.000

2.000

2.000

2.000

7.515

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

242.500

30.000

2.000

2.000

2.000

7.515

71

01

Active fixe

242.500

30.000

2.000

2.000

2.000

7.515

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

40.000

5.000

2.000

2.000

2.000

521

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

15.000

6.879

71

01

30

Alic active fixe

(inclusiv reparații capitale)

187.500

25.000

115

6610

SANATATE

213.054.240

58.559.350

150.616.051

54.790.272

40.585.662

14.204.610

42,707.730

01

CHELTUIELI CURENTE

185.390.670

55.670.960

140.151.802

53.171.805

39.1 17 954

14.053.S51

41.034.450

Pag. 8

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1J 6.0S3.550

33.906.880

85.466.615

27.793.742

27.683.539

110.203

26.714,300

10

01

Cheltuieli salariate in bani

86.040.210

25.152.700

63.367,100

20.558.636

20.558.636

19.750.220

10

01

01

Salarii de baza

57.913.760

17.230.700

42.S73.639

14.189.672

14.189.672

13.480.994

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

ll.2Sl.610

3.017.000

7.840.412

2.542.396

2.542.396

2.794.748

10

01

06

Alte sporuri

7.092.000

2.141.000

4.406. HI

1.805.303

1.805.303

1.518.125

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

3.000.760

896.000

2.249.899

468.820

468.820

427.032

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

4.320.430

1.251.001)

3.603.172

948.157

948.157

929.770

10

01

13

indemnizații de delegare

38.000

11.000

26.221

364

364

364

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

2.393.650

606.000

2.367.646

603.924

603.924

599.187

10

02

Cheltuieli salariate in natura

5.914.270

1.590.980

3.903.725

1.245.471

1.135.268

110.203

1.287.343

10

02

01

Tichete de masa

5.914.270

1.590.980

3.903.725

1.245.471

1.135.268

110.203

1.287.343

10

03

Contribuții

25.029.070

7.163.200

18.195.790

5,989.635

5.989.635

5.676.737

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

18.S84.440

5.373.500

13.681.460

4,564.841

4.564.841

4.327,995

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

454.160

130.200

334.207

103.852

103.852

98.410

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4.664.560

1.364.000

3.424.794

1.083.702

1.083.702

1.026.992

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

258.300

75,000

186.729

58,500

58.500

55.474

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

767.610

220.500

56S.600

178.740

178.740

167.866

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.749.370

21.606.330

54.527.437

25.363.672

11.420.024

13.943.648

14.304,791

20

01

Bunuri si servicii

18.232.100

5.653 000

13.758.437

6.394,597

4.378.371

2.016.226

4.565.769

20

01

01

Furnituri de birou

287.300

85.000

207.949

84.109

40.575

43.534

71.834

20

0]

02

Materiale pentru curățenie

63S.I70

179.000

464.041

265.752

82.754

182.998

153.195

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

5.729.000

1.970.000

4.031.089

2.I27.0S9

1.846.270

280.819

2.067.575

Pag. 9        - lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

?

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

04

Apa, cana! si salubritate

!.378.320

387.000

927.068

448.787

350,99!

97.796

305.009

20

01

05

Carburanți si htbrifianti

219.170

67.000

164.720

40.958

32.208

8,750

51.699

20

01

06

Piese de schimb

114.170

43.000

91.705

14.801

8.818

5.983

5.142

20

01

07

Transport

233.970

64.000

181.642

38.973

21.436

17,537

27.92!

20

01

OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

396.540

106.000

276.480

100.077

83.923

16.154

88.332

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.293.550

1.859.000

5.371.536

1.971.490

1.127,487

844.003

1.008.269

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.941.910

893.000

2.042.207

1.302.561

783.909

518.652

786.793

20

02

Reparații curente

745.990

242.000

682.377

261.626

193,504

68.122

107.169

20

03

Hrana

5.082.520

1.303.000

3.350.311

1.723.436

950.907

772.529

1.102.322

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.082.520

1.303.000

3.350.311

1.723.436

950,907

772.529

1.102.322

20

04

Medicamente si materiale sanitare

41.039.650

13.283.000

33.672.740

16.263.821

5.489.919

10.773.902

8.061.046

20

04

01

Medicamente

27.043.200

8.910.000

21.864.554

11.882.488

3.465.373

8.417.115

5.418.495

20

04

02

Materiale sanitare

7.4S3.030

2.263.000

6.451.765

2.316.696

948.606

1.368,090

1.407.192

20

04

03

Reactivi

5.278.830

1.758,000

4.294.683

1.745.571

935.674

809.897

1.019.067

20

04

04

Dezinfectând

1.234.590

352.000

1.061.738

319.066

140.266

178.800

216.292

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.085.350

319.330

727.505

304.557

202.024

102.533

95.287

20

05

01

Uniforme si echipament

138.420

37.000

123.420

16.893

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pal

159.510

33.000

119,510

44.974

21.514

23.460

35.789

20

05

30

Alte obiecte de inventar

787.420

249.330

484.575

259.583

180.510

79.073

42.605

20

06

Deplasări, detasari, transferări

94.620

20.000

63.890

7.581

7.581

11.881

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

71.250

13.000

40.520

7.525

7.525

11.825

20

06

02

Deplasați in străinătate

23.370

7.000

23.370

56

56

56

20

09

Materiale de laborator

379.370

1 11.000

314.796

82.837

32.568

50,2691

51.962

Pag. 10

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

11.420

2.000

1.670

250

250

20

12

Consultanta si expertiza

40.340

12.000

40.340

10.306

8.000

2.306

15.056

20

13

Pregătire profesionala

78.220

18.000

57.220

33.908

15.308

18.600

34.840

20

14

Protecția muncii

70.540

20.000

55.540

27.373

15.703

11.670

17.366

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legate

2.010

1.000

2.010

100

100

100

20

30

Alte cheltuieli

1.S87.240

622.000

1.S00.601

253.280

125.789

127.491

241.993

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

103.770

32.000

103.770

4.220

4.220

4.220

20

30

04

Chirii

865.970

270.000

842.294

198.S76

84.679

114.197

139.572

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

917.500

320.000

854.537

50.184

36.S90

13.294

98.201

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

157.750

157.750

157.750

14.391

14.39]

15.359

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

157.750

157.750

157.750

14.391

14.391

15.359

56

01

01

Finanțarea naționala*)

23.250

23.250

23.250

14.391

14.39!

15.359

56

01

02

Finanțarea externa nerambtirsabila

134.500

134.500

134.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.163.570

2.888.390

10.464.249

1.618.467

1.467.708

150.759

1,673.280

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

27.163.570

2.888.390

10.464.249

1.618.467

1.467.708

150.759

1.673.280

71

01

Active fixe

15.271.140

2 588.390

1.652.549

1.590.800

1.467.708

123.092

l 594.292

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

13.312.000

2 225.500

1.600.510

1.538.761

1.460.641

78.120

1.558.965

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

I

Pag. 11

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

active corporale

140.000

40,000

7.067

7.067

7.067

22.772

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.819.140

322.890

44.972

44.972

44.972

12.555

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

11.892.430

300.000

8,811.700

27.667

27.667

78.988

6710

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

7.181,380

2.635.680

2 A31.222

2.631.222

2.398.939

232.283

64.999

01

CHELTUIELI CURENTE

7,121,380

2.635.680

2.631.222

2.631.222

2.398.939

232.283

64.999

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

507.000

141.190

138.241

138.241

99.256

38.985

18.209

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

398.500

105.200

102.728

102.728

77,895

24.S33

14.262

10

01

01

Salarii de baza

303,300

78.000

77.728

77.728

61.395

16.333

10.538

10

01

06

Alte sporuri

9.000

3.000

3.000

3.000

2.144

856

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

52.000

14,000

14.000

14.000

12.247

1.753

10

01

13

Indemnizații de delegare

4.500

2.500

2.000

2.000

2.000

10

01

30

Alte drepturi salarialc in bani

29.700

7.700

6.000

6.000

2.109

3.891

3.724

10

03

Contribuții

108.500

35.990

35.513

35.513

21.361

14.152

3.947

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

82.650

25.000

24,647

24.647

16.262

8.385

2.967

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2.280

1.070

1.064

1.064

389

675

72

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

19.920

7.750

7.663

7.663

4.065

3.598

741

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,170

1.050

l 031

1.031

129

902

47

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2.480

1.120

1.108

1.108

516

592

120

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.614,380

2.494.490

2.492,981

2.492.981

2.299.683

193.298

46,790

Pag. 12

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

5.579.340

2.394.490

2.393.323

2.393.323

2.22S.984

164.339

12.043

20

01

01

Furnituri de birou

7.000

2.500

2.194

2.194

971

1.223

153

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1,000

500

9

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

19.400

7.000

7.000

7.000

5.315

1.685

5.000

20

01

04

Apa, cana! si salubritate

8.750

3.750

3.750

3.750

1.826

1.924

1.750

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

42.350

12.000

11.923

11,923

7.628

4.295

1.938

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,091.740

2.246.240

2.246.240

2.246,240

2.094,027

152.213

1.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

409,100

122.500

122.216

122.216

119.217

2.999

2.193

20

02

Reparații curente

52.540

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

47.000

2.000

2.000

2.000

2.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

47.000

2.000

2.000

2,000

2.000

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

27.000

10.000

10.000

10.000

2.000

8.000

2.000

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

22.000

8.000

8.000

8.000

2.000

6.000

2.000

20

06

02

Deplasări in străinătate

5.000

2.000

2.000

2.000

2.000

20

13

Pregătire profesionala

11.000

6.000

6.000

6.000

3,000

3.000

3.000

20

30

Alte cheltuieli

897.500

82.000

81.658

81.658

65.699

15,959

29.747

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

897,500

82.000

81.658

81.658

65,699

15.959

29.747

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

60,000

71

01

Active fixe

60.000

71

01

01

Construcții

60.000

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

100,000

100.000

-lei-


- lei-


- lei-


- lei-


- lei-


- lei-


- lei-


- lei-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


9810


01

20

20 01

20 01


30


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL O BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii


Alte bunuri si servicii pentru întreținere st funcționare


EXCEDENT


/

Condu;CatoruN(nstitutiei,


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

l

2

3

4

5

6

100.000

100.000

i 00.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-8.815.750

-8.207.060

-2.374.910

Angajamente legale de plătit


Cheltuieli

efective


7=5-6             8