Hotărârea nr. 368/2011

privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 la Regia Autonoma de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la Regia Autonoma de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 122579 din data de 25.06.2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu-delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 la RAPAS Oradea,

Luând în considerare adresa nr. 2887/23.05.2011, înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 119964/23.05.2011, prin care RAPAS Oradea solicită modificarea listei de investiții pe 2011,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 94/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții pe anul 2011 pentru Regia Autonoma Piețe Agrement și Salubritate Oradea,

În conformitate cu prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.a), b), d), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a), pct.14, art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă modificarea Listei cu obiectivele de investiții pe anul 2011 la Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -  Direcția Economică

  • -   Direcția Tehnica

  • -  Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 368


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr. 1 la H.C.L. 368/2011

PROPUNERI INVESTII ANUL 2011

R.A.P.A.S

Mii lei

Nr.

crt

Denumire obiectiv

faza

HCL

Valoare totala

Valoare

2011

Surse finantare

Buget

Surse proprii si altele

TOTAL

11471.10

1100.00

800.00

300.00

B.Lucrari noi

7022.10

516.00

516.00

-

Parcelare desecare si amenajare

Ex

836/28.09.2009

6432.00

316.00

316.00

-

1

teren de 10 ha in cimitir

2

Retea canalizare Piata Obor

Ex

807/30.11.2010

500.44

100.00

100.00

-

3

Reparatii gard Piata Obor

Ex

806/30.11.2010

89.66

100.00

100.00

-

C.Alte cheltuieli de investiții

4449.00

584.00

284.00

300.00

1

Reparatii gard in cimitir

Pr+ex

-

130.00

100.00

100.00

-

2

Mod.Piata Obor -spatii comerciale

Pr+ex

-

400.00

20.00

20.00

-

3

Mod.Piata Decebal -invelitoare

Pr+ex

-

400.00

20.00

20.00

-

4

Mod.Piata Rogerius-invelitoare

Pr+ex

-

600.00

20.00

20.00

-

5

Mod.Piata Cetate-acoperire platforma + hala legume

Pr+ex

-

2500.00

20.00

20.00

-

6

Reparatii acoperiș Capela Rhedey

Pr+ex

-

35.00

20.00

20.00

-

Dotari

-

94.00

94.00

84.00

10.00

-masina electrica cimitir buc 2 -dotari in capela orseneasca

40.00

40.00

40.00

7

(masa catafalcare,suporti lumanari, etc),

20.00

20.00

20.00

-sistem amplificare piete buc 5

20.00

20.00

20.00

-masina numarat bani buc 2

4.00

4.00

4.00

-tractor -gazon -1 buc

10.00

10.00

10.00

8

Modernizare piața Obor

Pr+ex

-

258.00

258.00

-

258.00

9

Motocoase 6 buc.

24.00

24.00

-

24.00

10

Cabina poarta cimitir - 1 buc.

8.00

8.00

-

8.00