Hotărârea nr. 366/2011

privind modificarea organigramei la Regia Autonomă de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea începând cu 01.06.2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea organigramei la Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea începând cu

01.06.2011

Analizând raportul de specialitate nr.119337 din data de 23.05.2011, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu-delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Organigramei Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea cu valabilitate de la 01.06.2011,

Ținând seama de adresa RAPAS nr. 2754/17.05.2011 înregistrată la Primăria Oradea sub nr. 11706/17.05.2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.a), alin. (3) lit. b) și c), art. 45 alin (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e

Art.1. Se aprobă Organigrama Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea valabilă de la 01.06.2011- conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Piețe, agrement și Salubritate Oradea să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare conform noii structuri organizatorice.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea

  • -  Prefectul Județului Bihor

  • -  Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

  • -  Direcția Economică PMO

  • -   Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 366


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Total personal: 194

conducere:    4

execuție: 190


ORGANIGRAMA

Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate ORADEA


Valabil de la 01.06.2011