Hotărârea nr. 363/2011

privind aprobarea rectificării bugetului Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, pentru anul 2011

ROMANA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea rectificării bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115.785 din 16.05.2011, prin care Direcția Economică solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 69/15.04.2011cu privire la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale a cotei de 20% corespunzătoare sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (21%) precum și a sumelor rezultate din gradul de necolectare, pe anul 2011,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.194 privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 100.000 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2011,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

Ținând cont de prevederile art. 7 alin 3) și 4), art.37, art.38 și art. 39 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36, alin (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a) alin (6) lit. a) pct. 10 și ale art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se rectifică bugetul Fundației pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor, pentru anul 2011, conform activităților prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Economică

o Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 363


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr.1 la H.C.L.363/2011

Municipiul Oradea

Bugetul Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și activitățile derulate de către aceasta în anul 2011

lei

Nr.

crt

Activitate

Total

general sume alocate

Sumă alocată BL

Suma alocata din cote def. din

TVA cf. HCJ

69/2011

Suma alocata din cote IVG cf. HCJ 69/2011

1.

Proiect educațional de mediatizare a

Monumentelor Istorice

20.000

10.000

10.000

2.

A

Întocmire de documentații tehnice pentru două clădiri

78.000

48.000

30.000

3.

Proiect arhitectura vernaculară

20.000

-

20.000

4.

Salarii personal cu contract de muncă

38.990

30.500

8.490

5.

Contracte civile personal-activități

15.000

-

15.000

6.

Servicii    de    administrare-management

activități

14.000

8.000

6.000

7.

Cheltuieli administrative sediu

3.500

3.500

TOTAL

189.490

100.000

59.490

30.000