Hotărârea nr. 362/2011

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Pieţe, Agrement şi Salubritate Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.113.210/11.05.2011, întocmit de Direcția Economică Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea R.A.P.A.S. Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune,

Având în vedere solicitarea înaintată de Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea sub nr. 99839/29.04.2011,

Luând în considerare prevederile art.10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu prevederile art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c) alin. (5) lit. a), b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în administrarea R.A.P.A.S. Oradea, a căror valoare totală este de 64.090,78 lei, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune/casarea activelor fixe menționate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe scoase din funcțiune, sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art.4. După scoaterea din funcțiune/casarea activelor fixe cuprinse în anexă, atât municipiul Oradea cât și R.A.P.A.S. Oradea își vor actualiza corespunzător evidențele contabile /extracontabile aferente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și R.A.P.A.S. Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o o o o


Oradea, 26 mai 2011

Nr. 362


Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Direcția Economică

R.A.P.A.S. Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ORADEA

LISTA Mijloacelor fixe din evidenta Luna APRILIE Anul 2011

Strict locul de folosința: GRADINA ZOOLOGICA

Grupa: 1.

Domeniul: PUBLIC

Inclusiv Mijloacele Fixe INTRATE in luna curenta Exclusiv Mijloacele Fixe IEȘITE in luna curenta Inclusiv Mijloacele Fixe COMPLET AMORTIZATE

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1

Parc Zoo - Vespasian

11011

1.3.18.

01/12/1968

600

20000.00

2

Vol.sch.teava, beton pentru ris

12306

1.2.2.

10/09/2002

120

0.92

3

CAMERA DE FRIG

100001

1.2.2.

30/09/2001

300

9000.00

4

Voi.5x3x2 țeava,plasa vulpi si lupi

100298

1.2.2.

01/01/1990

120

0.22

5

Grajd pentru cai

101259

1.2.1.

31/12/1972

360

0.78

6

Șopron inchis

101260

1.2.1.

31/12/1972

360

0.57

7

Clădire casierie+infirmerie

101261

1.6.4.

30/09/1986

600

35000.00

8

Gradina Zoo. - Clădire pentru iernat

101262

1.2.1.

31/12/1972

360

0.07

9

Clădire depozitat carne

101263

1.5.8.

31/12/1972

300

0.11

10

Adăpost mic 4/4 pfl

102030

1.2.2.

01/01/1990

120

0.10

11

Adăpost animale

102244

1.2.7.

31/12/1972

300

4.32

12

Adăpost iernat strut

102245

1.2.7.

31/12/1972

300

0.33

13

Adăpost iernat animale

102246

1.2.7.

31/12/1972

300

5.61

14

Adăpost gard sirma-teava

102247

1.2.2.

01/01/1990

120

0.29

15

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102248

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

16

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102249

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

17

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102250

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

18

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102251

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

19

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102252

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

20

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102253

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

21

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102254

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

22

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102255

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

23

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102256

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

24

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102257

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

25

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102258

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

26

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102259

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

27

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102260

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

28

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102261

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

29

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102262

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

30

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102263

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

31

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102264

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

32

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102265

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

33

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102266

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

34

Voliere schelet lemn+plasa sirma

102267

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

35

Voliere plasa cu adapost scânduri.

102268

1.2.2.

01/01/1990

120

0.20

36

Voliere plasa cu adapost scânduri.

102269

1.2.2.

01/01/1990

120

0.20

37

Voliere plasa cu adapost scânduri.

102270

1.2.2.

01/01/1990

120

0.20

38

Voliere sarma cu adapost scânduri

102271

1.2.2.

01/01/1990

120

0.07

39

Voliere sarma cu adapost scânduri

102272

1.2.2.

01/01/1990

120

0.07

40

Voliere sarma cu adapost scânduri

102273

1.2.2.

01/01/1990

120

0.07

41

Voliere sarma cu adapost scânduri

102275

1.2.2.

01/01/1990

120

0.19

42

Voliere sarma cu adapost scânduri

102276

1.2.2.

01/01/1990

120

0.19

43

Voliere sarma cu adapost scânduri

102277

1.2.2.

01/01/1990

120

0.19

44

Voi.schelet fier adapost,loziu beton pt.mistret

102278

1.2.7.

31/12/1972

300

2.50

45

Voliere schelet,plasa sarma lup de pădure

102279

1.2.2.

01/01/1990

120

1.34

46

Voi.schelet fier plasa+adapost

102280

1.2.2.

01/01/1990

120

0.27

47

Vol.schelet fier plasa+adapost zid

102281

1.2.7.

31/12/1972

300

0.56

48

Vol.schelet fier,plasa adapost zidărie

102282

1.2.7.

31/12/1972

300

0.28

49

Vol.schelet fier,plasa adapost placi

102283

1.2.7.

31/12/1972

300

0.11

50

Vol.schelet țeava si plasa

102284

1.2.2.

01/01/1990

120

1.31

51

Vol.schelet fier plasa si adapost beton

102285

1.2.7.

31/12/1972

300

0.06

52

Vol.schelet fier,plasa si adapost scânduri

102286

1.2.7.

31/12/1972

300

1.90

53

Voliera lemn, plasa sarma

102287

1.2.2.

01/01/1990

120

0.58

54

Voi.fier,țeava pt.porumbei

102288

1.2.2.

01/01/1990

120

1.29

55

Adapost voliera pfl

102289

1.2.2.

01/01/1990

120

1.48

56

Gard țeava, plasa sarma

102290

1.2.2.

01/01/1990

120

0.41

57

Adapost, voi.pfl cerb lopatar

102291

1.2.2.

01/01/1990

120

2.06

58

Gard cu stâlpi teava-cerb lopatar

102292

1.2.2.

01/01/1990

120

2.33

59

Gard cu stâlpi teava-cerb lopatar

102293

1.2.2.

01/01/1990

120

0.30

60

Gard despărțitor țeava 40 ml

102294

1.2.2.

01/01/1990

120

0.79

61

Lac pt.păsări balta

102295

1.2.8.

31/12/1972

360

1.50

62

Gard stâlp țeava plasa sarma-pasari

102296

1.2.2.

01/01/1990

120

0.42

63

Gard țeava, plasa sarma capre camerun

102297

1.2.2.

01/01/1990

120

0.25

64

Voliera 3x3x3 țeava,plasa pisica salbatica

102298

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

65

Voi.5x3x2 țeava,plasa vulpi si lupi

102299

1.2.2.

01/01/1990

120

0.22

66

Voliera scânduri -adapost animale

102300

1.2.2.

01/01/1990

120

0.10

67

Voliera scânduri -adapost animale

102301

1.2.2.

01/01/1990

120

0.10

68

Voi.țeava plasa sarma pi.cerbi lopatar

102302

1.2.2.

01/01/1990

120

0.40

Nr. crt.

Denumire

Nr. de inv

Clasificare

Data darii in folosința

Durata

Valoare

69

Adăpost 3x2-60z2ml cerbi carpatini.

102303

1.2.2.

01/01/1990

120

0.18

70

Adăpost lemn,schelet fier - plasa dihor

102304

1.2.2.

01/01/1990

120

0.08

71

Voi.sch.teava,plasa sarma-adapost șacali

102305

1.2.2.

01/01/1990

120

0.22

72

Voliere scânduri plasa sarma pt.nurci

102307

1.2.2.

01/01/1990

120

0.06

73

Voi.sch.fier,bazin plasa pt.ursi

102308

1.2.2.

01/01/1990

120

4.35

74

Voliera lemn, plasa sarma

102309

1.2.2.

01/01/1990

120

0.16

75

Gard cu stâlpi,fier,plasa sarma antilope

102310

1.2.2.

01/01/1990

120

0.25

76

Adăpost zid platforma pentru lei

102311

1.2.1.

31/12/1972

360

5.67

77

Grilaj exterior fier si plasa pt. lei

102312

1.2.2.

01/01/1990

120

4.72

78

Lanț pe stâlp 1640 ml

102313

1.2.2.

01/01/1990

120

6.87

79

Gard exterior cu stâlpi (720x2ml)

102314

1.2.2.

01/01/1990

120

14.32

80

Gard cu stâlpi din sarma plasa

102315

1.2.2.

01/01/1990

120

2.33

81

Adăpost din zid pt.strut.lama

102316

1.2.1.

31/12/1972

360

1.93

82

Adăpost din zid pt.strut.lama

102317

1.2.1.

31/12/1972

360

1.93

83

Cuști metal - cutii

102318

1.2.2.

01/01/1990

120

0.14

84

Cuști metal - cutii

102319

1.2.2.

01/01/1990

120

0.14

85

Cuști metal - cutii

102320

1.2.2.

01/01/1990

120

0.14

86

Cuști metal - cutii

102321

1.2.2.

01/01/1990

120

0.14

87

Cuști metal - cutii

102322

1.2.2.

01/01/1990

120

0.14

88

Cuști metal - cutii

102323

1.2.2.

01/01/1990

120

0.14

89

Cuști metal duble pt.vulpi

102324

1.2.2.

01/01/1990

120

0.25

90

Cuști metal duble pt.vulpi

102325

1.2.2.

01/01/1990

120

0.25

91

Cuști metal duble pt.vulpi

102326

1.2.2.

01/01/1990

120

0.25

92

Adăpost pt.cămile si lame

102327

1.2.1.

31/12/1972

360

2.50

93

Construcții de cărămidă

102328

1.2.1.

31/12/1972

360

1.70

94

Adăpost cărămidă pt. antilope

102329

1.2.1.

31/12/1972

360

2.88

TOTAL GENERAL                                                                         64090.78

Comisia de recepție


Sef birou administrativ,