Hotărârea nr. 361/2011

privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind instituirea taxei hoteliere pe anul 2012

Analizând raportul de specialitate nr. 114121 din data de 12.05.2011, întocmit de către Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea instituirea taxei hoteliere pentru anul 2012,

Ținând cont de prevederile art.278 alin.1 și art.279 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulteriore și pct.185 alin.1 și 2 din H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4),lit.c) și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2201 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se instituie taxa hotelieră pentru anul 2012 care se determină pe baza cotei de 3% aplicată la tarifele de cazare practicate de unitățile hoteliere.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■  Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■  Primarul Municipiului Oradea

  • ■  Direcția economică

  • ■  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 361


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila