Hotărârea nr. 36/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei totale de 2.607 mp. teren situat în Oradea, B-dul Dacia intersecţie cu str. Eroul Necunoscut

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței totale de 2.607 mp. teren situat în Oradea, B-dul Dacia intersecție cu str. Eroul Necunoscut,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40650 din data de 14.01.2011, prin care Serviciul Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței totale de 2.607 mp. teren situat în Oradea, B-dul Dacia intersecție cu str. Eroul Necunoscut,

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 758/08.11.2010 s-a aprobat transmiterea în administrarea S.C. Compania de apă Oradea S.A., a suprafeței totale de 2.607 mp. teren public identificat cu nr. cadastrale 5568 și 5569 Oradea, în vederea amenajării unui parc de agrement, situat în Oradea b-dul Dacia intersecție cu str. Eroul Necunoscut,

Conform C.F. 5115 NDF și C.F. 5116 NDF, nr. cadastrale 5568, respectiv 5569 cu suprafața totală de

2.607 mp. sunt proprietatea Municipiului Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 2.582 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5568 înscris în C.F. 5115 ndf Oradea și schimbarea categoriei de folosință în “teren public”.

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5569 înscris în C.F. 5116 ndf Oradea și schimbarea categoriei de folosință în “teren public”.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Primăria Municipiului Oradea - Direcția Tehnică

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil - A.I.O.

  • •  S.C. COMPANIADEAPAORADEA

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 14 ianuarie 2011

Nr. 36

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.