Hotărârea nr. 359/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ASIGURARE ACCES P-TA. CAZARMII –STR.RETEZATULUI” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilului cu suprafaţa de 167 mp, reprezentând teren cu construcţii din nr. cadastral 661 înscris în C.F. 254 NDF Oradea şi a imobilului reprezentând teren cu suprafaţa de 25 mp. din nr. cadastral 662 înscris în C.F. 255 NDF Oradea, situat in Oradea P-ţ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ASIGURARE ACCES P-TA. CAZARMII -STR.RETEZATULUI” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilului cu suprafața de 167 mp, reprezentând teren cu construcții din nr. cadastral 661 înscris în C.F. 254 NDF Oradea și a imobilului reprezentând teren cu suprafața de 25 mp. din nr. cadastral 662 înscris în C.F. 255 NDF Oradea, situat in Oradea P-ța Cazărmii nr.17

Analizând Raportul de specialitate nr. 122498/25.05.2011 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ASIGURARE ACCES P-TA. CAZARMII - STR.RETEZATULUI” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilului cu suprafața de 167 mp, reprezentând teren cu construcții din nr. cadastral 661 înscris în C.F. 254 NDF Oradea și a imobilului reprezentând teren cu suprafața de 25 mp. din nr. cadastral 662 înscris în C.F. 255 NDF Oradea, situat în Oradea P-ța Cazărmii nr.17, pentru care SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4.) a elaborat studiul de fezabilitate,

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b”, „c”, alin. (4 ) lit. „d”, alin. (5) lit. „a” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ASIGURARE ACCES P-TA CAZARMII -STR. RETEZATULUI” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului cu suprafața de 167 mp, reprezentând teren cu construcții din nr. cadastral 661 înscris în C.F. 254 NDF Oradea și a imobilului reprezentând teren cu suprafața de 25 mp. din nr. cadastral 662 înscris în C.F. 255 NDF Oradea, situat in Oradea P-ța Cazărmii nr.17

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar............................................. municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 438.968,56lei=103.092,66EU

din care:

- construcții-montaj (C+M): 402.478,59lei =94.522,92 EU

(în prețuri - la cursul valutar 4,258 lei/ EURO in data de 07. 01. 2011),

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anulI:438.968,56lei/402.478,59lei

Durata de realizare (luni): 2 luni

Capacități (în unități fizice și valorice):

. Lungimea totală drumuri

135 m

. Lățime parte carosabilă

6,00 m

. Lățime trotuare

1,50 m

. canalizare meteorică Dn315 mm

135,0 m

. Spații verzi

120 mp

. Iluminat public

0,3 km


Art.2. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiție care se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art.3. Se aprobă coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local : “Asigurare acces P-ta Cazărmii - str. Retezatului (prelungire str. Retezatului)” - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 29480/16.05.2011.

Art.4. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a suprafeței de 192 mp. -teren și 253 mp. - construcții, situate în Oradea P-ta Cazărmii - str. Retezatului, proprietatea SC Master Car SRL înscrisă în C.F. NDF 254 Oradea și C.F. NDF 255 Oradea.

Art.5. Se aprobă lista cuprinzând imobilele care se află pe coridorul de expropriere aprobat la art. 3 și de asemenea proprietarul și cotele de proprietate afectate de expropriere și valoarea individuală a despăgubirilor conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru proprietatea imobiliară situată în Oradea str. Piața Cazărmii, identificată cu nr. cadastral 661=Lot 1 și 662 - Lot 2, Oradea.

Art.7. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 126.438,00 lei fără TVA, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor din anexa 1 la prezenta hotărâre pentru suprafața totală de 192 mp teren și 253 mp construcții supuse exproprierii.

Art.8. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilului expropriat, conform Planului de situație de la art. 6, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren cu destinație drum.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor,

- Primarul municipiului Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea

- Serviciul Terenuri

  • - Direcția JuridicăOrade

  • - Direcția Tehnică

  • - Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

- Birou Drumuri Publice

  • - Direcția Economică

- O.C.P.I.

- S.C. Master Car SRL, prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 359


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi ,,pentru”, 4 voturi “abținere”, 0 voturi “împotrivă”