Hotărârea nr. 358/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare căi de acces rutier şi spaţii aferente străzii Corniţelului (tronson cuprins între strada H.Ibsen şi strada Lalelelor)” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa de 152 mp, teren identificat cu nr. topo 1925/1 Sintandrei şi 88 mp teren identificat cu nr. cadastral 20104 Oradea, respectiv suprafaţa de 176 mp, ter

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amenajare căi de acces rutier și spații aferente străzii Cornițelului (tronson cuprins între strada H.Ibsen și strada Lalelelor)” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața de 152 mp, teren identificat cu nr. topo 1925/1 Sintandrei și 88 mp teren identificat cu nr. cadastral 20104 Oradea, respectiv suprafața de 176 mp, teren identificat cu nr. topo 1925/6 Sintandrei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 122493/25.05.2011 prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Amenajare căi de acces rutier și spatii aferente străzii Cornițelului (tronson cuprins între strada H.Ibsen și strada Lalelelor)” situat în municipiul Oradea,

Având în vedere că, drumul de legătură nou creat din str. Lalelelor spre str. Cornițelului, va ușura accesul locatarilor din zonă la parcările aferente blocurilor situate pe str. H. Ibsen și Calea Aradului și a mașinilor de intervenție în caz de nevoie,

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b”, lit. „c”, alin. (4 ) lit. „d”, alin (5) lit. „a” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție : “Amenajare căi de acces rutier și spatii aferente străzii Cornitelului (tronson cuprins între strada H.Ibsen si strada Lalelelor)

Ordonatorul principal de credite :..............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:................................................................Municipiul Oradea

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totală este de 974.700,06 leisi 228.910,30 euro, inclusiv TVA, din care C+M 787.431,75 lei si 184.929,96 euro, inclusivTVA.

(lacursuldin07ianuarie2011- 4.258RON/1EURO)

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anulI:974.700,06lei/787.431,75lei

Durata de realizare (luni): 3 luni

Lungimea totală drumuri

223 m

Lățime parte carosabila

6,00 m

Lățime trotuare

1,50 m

Spații verzi

530 mp

Art.2. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiție care

se va realiza din sursele bugetului local al Primăriei


municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală

de la buget.

Art.3. Se aprobă coridorul de expropriere I a lucrării de utilitate publică de interes local : “ Amenajare căi de acces rutier și spații aferente străzii Cornițelului (tronson cuprins între strada H.Ibsen și strada Lalelelor)” - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 31665/25.05.2011.

Art.4. Se aprobă coridorul de expropriere II a lucrării de utilitate publică de interes local : “ Amenajare cai de acces rutier și spatii aferente străzii Cornițelului (tronson cuprins între strada H.Ibsen si strada Lalelelor)” - din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 31657/25.05.2011.

Art.5. Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a suprafeței totale de 416 mp, teren situat în Oradea tronson cuprins între strada H.Ibsen și strada Lalelelor, proprietatea persoanelor fizice identificate în CF 2475 Sintandrei, CF 161212 Oradea, respectiv CF543Sintandrei.

Art.6. Se aprobă lista cuprinzând proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere I și II aprobat la art. 3 și art.4, și de asemenea cotele de proprietate afectate de expropriere și valoarea individuală a despăgubirilor conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.7. Se însușește Raportul de evaluare întocmit de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. pentru proprietatea imobiliară situată în Oradea str. Cornițelului, înscrisă in CF 2475 Sintandrei cu nr. topo 1925/1 și CF 161212 Oradea nr. cadastral 20104, respectiv CF 543 Sintandrei cu nr. topo 1925/6.

Art.8. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 64.896,00 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor ce se vor acorda către proprietarii ai căror terenuri se află pe coridorul de expropriere aprobat la art. 3 și art. 4.

Art.9. Se aprobă înscrierea, după perfectarea operațiunilor legale, într-o nouă coală de Carte funciară a imobilelor expropriate, conform Planului de situație de la art.3 și art.4, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Administrația Imobiliară Oradea, Direcția Economică.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

- Primarul municipiului Oradea

  • - Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

- Serviciul Financiar Contabil

- Serviciul Terenuri

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Juridică

  • - Compartiment Investiții și Avizare

  • - OCPI Bihor, Serviciul Carte Funciară

  • - Berindan Traian, prin grija Direcției Tehnice

  • - Paina Laura Luciana, prin grija Direcției Tehnice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 358


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi ,,pentru”, 4 voturi “abținere”, 0 voturi “împotrivă”