Hotărârea nr. 356/2011

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Realizare căi de acces în cartierul Nufărul - Şoseaua de centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - ETAPA

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

Realizare cai de acces in cartierul Nufarul - Soseaua de centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilitati aferente - ETAPA I

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

1/2010

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2010

Lucrarea : Realizare cai de acces in cartierul Nufarul - Soseaua de centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilitati aferente - ETAPA I

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc.

1:

2.000

PLS

Plan de situatie

sc.

1:

500

TIP1

Profil transversal TIP1

sc.

1:

50

TIP2

Profile transversale TIP2 SI TIP3

sc.

1:

50

1/Ac

Plan de situatie - Retele apa-canal

sc.

1

: 1.000

1/E

Plan de situatie - Completari iluminat public

sc.

1:

500

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2010

Lucrarea : Realizare cai de acces in cartierul Nufarul - Soseaua de centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilitati aferente - ETAPA I

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții: Realizare cai de acces in cartierul Nufarul-Soseaua de centura a Municipiului Oradea,inclusiv utilitati aferente-etapa I "

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea, cartier Salca

 • 3. Titularul investiției;: Primaria Municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Nufarul I al acestuia, conform planului general de ansamblu și a planului de încadrare.

Necesitatea investiției

Tema de proiectare in Etapa I este reamenajarea, reabilitarea zonei de locuinte situat de o parte si alta a paraul Adona, intre confluenta acestuia cu piriul Peta si strada Nojoridului. Oportunitatea investitiei este generata de promovarea lucrarilor de regularizare/intubare a paraului Adona. Lucrarile de regularizare constau in intubarea paraului intr-o caseta din beton armat. Proiectul trateaza amenajarea unui nou acces in zona de blocuri delimitata de paraul Adona si B-dul Nufarului, crearea de noi locuri de parcare, zone verzi etc.

Trebuie menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■       creșterea poluării.

Lipsa unor amenajări corespunzatoare si adaptate din intersecțiile zonei studiate a avut ca efect reducerea vitezei de tranzit pe direcțiile principale de circulație. Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Creșterea traficului cât și sporirea siguranței în circulația rutieră impun eliminarea punctelor periculoase situate pe aceste străzi din intravilanul municipiului Oradea, respectiv in zona studiata, prin lucrări de consolidare a sistemului rutier, lucrări pentru amenajare de locuri de parcare, lucrări pentru asigurarea colectării și evacuării apelor de suprafață, amenajarea trotuarelor ,iluminat public etc.

În prezent, traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi, partea carosabila si trotuarele sunt degradate, cu multe gropi, datorită degradării avansate a sistemului rutier, a pătrunderii apei în straturile de fundație, trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale, dispozitivele pentru colectarea și evacuarea apelor funcționează deficitar sau lipsesc în totalitate. Locurile de parcare sunt insuficiente raportate la numarul de automobile proprietate personala, fapt ce obliga proprietarii autovehiculelor, rezidenti in aceasta zona, sa parcheze pe spatiile verzi, pe trotuare, sau pe benzile curente de circulatie ale carosabilului.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, canalizare pluvială, trotuare, parcari, spații verzi, amenajare accese, etc.), amenajări care vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     reducerea numărului de accidente;

 • ■     îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

 • ■      asigurarea unui numar sporit de locuri de parcare

 • ■      imbunatatire substantiala a continutului urbanistic si de dotari urbane.

Necesitatea investiției rezultă din caracteristicile tehnice de exploatare a străzilor, care nu mai corespund normelor în vigoare, datorită degradarilor, circulația autovehiculelor desfășurându-se foarte greu, mai ales în anotimpurile mai umede (toamna, iarna, începutul primăverii) datorită apei pluviale care nu are asigurată scurgerea de pe suprafața străzilor, aleilor si parcarilor, fapt care creează, în plus, disconfort locuitorilor acestor străzi.

Scopul obiectivului de investiții este descongestionarea și fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră, asigurarea de locuri de parcare suficiente.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, accesul nou din strada Nojoridului se încadrează în categoria III - colectoare - preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie.

Stare actuală:

Necesitatea realizarii unui nou acces, a reabilitării carosabilului, trotuarelor, sistematizarea circulației in zona, crearea de noi locuri de parcare este impusă de condițiile existente din teren.

Zona studiata se află în municipiul Oradea, cartierul Salca si Nufarul.

Accesul actual se prezinta ca o artera de acces a riveranilor la imobile. Sistemul rutier pe carosabil este nemodernizat, se prezintă intr-o stare de degradare avansată, cu denivelări accentuate, scurgerea apelor se realizează deficitar, deoarece lipsesc elementele pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Spatiile de parcare amenajate sunt insuficiente, asa incat pe linga cele existente sunt zone verzi utilizate in prezent in acest scop ca parcari pentru autoturisme, sub forma unor suprafete pietruite sumar, sau betonate haotic, in forma unor initiative private. Spatiile de parcare amenajate se prezintă intr-o stare de degradare avansată, cu denivelări accentuate, scurgerea apelor se realizează deficitar, deoarece lipsesc elementele pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale.

Descrierea investiției:

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare asigurarii condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort, crearea sau reabilitarea spatiilor de parcare din zona blocurilor de locuinte, amenajarea de alei carosabile care sa asigure accesul la aceste spatii, care sa imbunatateasca trama retelei de circulatie in zona, reamenajarea aleilor pietonale din zona supusa transformarilor, asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice in retelele edilitare subterane existente, reabilitarea si extinderea iluminatului public.

 • a) Scenariu tehnico- economic

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • ■      Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • ■     Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

 • ■     Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • ■     La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea auto și pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului rutier, rezistența la îngheț-dezgheț.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

DIRECTOR:


ing. Petru Unita


SEF PROIECT:


ing. Petru Unita


- Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

- Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

- Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

- Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

- Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -   Traficul trebuie adaptat la execuție - circulație numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -  Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

Aleea de acces in cvartalul de blocuri incepe din strada Nojoridului, pe locul actualului acces si continua pe amplasamentul paraului Adona, deasupra casetei de intubare a acestuia, pe o lungime de 165m.

Din acest nou drum de acces cu doua benzi de circulatie se accede in cvartalul de locuinte prin doua bretele de acces, ambele cu doua benzi de circulatie, una situata la mijlocul lungimii drumului, iar cealalta pe capat, ce vor subtraversa conductele magistrale de termoficare apartinand Electrocentrale pe sub lirele de dilatare verticale existente.

Acest fapt aduce o imbunatatire substantiala a situatiei actuale, in care patrunderea autovehiculelor pana la locul de parcare se face pe trasee sinuoase, cu o singura banda de circulatie, iar conducatorii auto sunt obligati sa faca slalom printre vehiculele parcate in neoranduiala.

Adiacent aleii de acces se vor amenaja 46 locuri de parcare dispuse la 90o fata de axul drumului, pe partea strazii dinspre cvartalul de locuinte.

Aleea de acces va fi incadrata pe partea stanga de un trotuar de serviciu cu latimea de 1,00m, destinat circulatiei conducatorilor auto care parcheaza pe alee, iar pe partea dreapta de un trotuar de promenada, cu latimea de 1,50m.

Aleile din cvartalul de blocuri care sunt modernizate au fost pastrate in noul proiect, insa s-a procedat la largirea acestora, pentru a se putea amenaja locuri de parcare in lungul acestora. In acest caz se doreste pastrarea structurii existente si executarea unor casete de largire pe ambele parti ale aleilor, pentru a face loc, in paralel cu aleile carosabile existente, unor parcari in lungul strazii. In final intreaga suprafata se va acoperi cu un covor asfaltic nou.

Exista si trei platforme de parcare actuale, una la exteremitatea nord-vestica, spre aleea Salca, care in prezent e partial asfaltata, a doua in extremitatea sud-vestica, intre paraul Salca si Punctul termic, in prezent betonata si o a treia platforma pietruita, in spatele Punctului termic. Aceste platforme vor fi reparate, refacuta structura rutiera unde este cazul si largite pentru a putea gazdui un numar cat mai mare de autoturisme. In final intreaga suprafata se va acoperi cu un covor asfaltic nou.

 • •    Modernizarea sistemului rutier, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

o se aplica pe partea carosabila a strazilor noi, sau al strazilor al caror traseu se deviaza

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

o se va executa un complex rutier semirigid, avand partea carosabila cu îmbrăcăminte bituminoasă;

o se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal ale străzilor

o partea carosabilă se va încadra cu borduri; la marginea parti carosabile se vor executa rigole deschise realizate din elemente prefabricate din beton, cu panta transversala de 10%;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții;

o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare.

 • •    Parcari

o se aplica la amenajarea noilor platforme destinate spatiilor de parcare

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic usor, destinatia parcarilor fiind autovehiculele usoare pana la 3,5to; alcatuirea structurii va trebui sa suporte si stationarea accidentala a vehiculelor grele, fara aparitia de cedari;

o grosimea totala a complexului rutier va fi dimensionata pentru a preveni degradarile din inghet - dezgheț, in condițiile unei scurgeri deficitare a apelor meteorice;

o se va executa un complex rutier semirigid, avand partea carosabila cu îmbrăcăminte bituminoasă; s-a ales aceasta solutie datorita posibilitatilor de compactare a stratului de baza (balast stabilizat) fara utilizarea vibrarii, necesare in varianta pietrei sparte; situarea aleilor foarte aproape de blocurile de locuinte nu permite utilizarea compactarii cu vibrare.

o partea carosabilă se va încadra cu borduri mici „prietenoase”, cu o denivelare de 10-12cm fata de carosabil, prin care sa se evite lovirea componentelor joase ale autoturismelor; la marginea parti carosabile se vor executa rigole deschise realizate din elemente prefabricate din beton, cu panta transversala de 10%.;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare.

•    Trotuare

 • -   se vor proiecta trotuare noi unde acestea lipsesc, sau unde, din ratiuni de sistematizare (creare de noi spatii de parcare, devieri de traseu ale strazilor), trotuarele existente trebuiesc relocate, la noua margine proiectata a partii carosabile

 • -  se vor moderniza sau se vor reabilita trotuarele existente unde este cazul

 • -  se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni

 • -  trotuarele vor avea o structura semirigida, cu îmbrăcăminte bituminoasă; s-a ales aceasta solutie datorita posibilitatilor de compactare a stratului de baza (balast stabilizat) fara utilizarea vibrarii, necesare in varianta pietrei sparte; situarea aleilor foarte aproape de blocurile de locuinte nu permite utilizarea compactarii cu vibrare.

 • -  spre zona verde trotuarele se vor incadra cu borduri din beton mici ingropate

 • -  spre partea carosabila trotuarele se vor incadra cu borduri mari, pe fundatie din beton

 • •    Accese carosabile, accese blocuri, spatii verzi

 • -  se vor moderniza accesele carosabile existente spre intrarile in incintele rezidentilor, acolo unde este cazul

 • -  se vor moderniza sau se vor reabilita accesele existente unde este cazul

 • -  se vor proiecta accese noi unde acestea lipsesc, sau unde, din ratiuni de sistematizare (creare de noi spatii de parcare, devieri de traseu ale strazilor), accesele existente trebuiesc relocate

 • -  se vor amenaja spatiile verzi existente

 • •     Utilitati:

 • -  se va proiecta preluarea apelor meteorice in sistemul de canalizare existent

 • -  se va extinde iluminatul public pentru a acoperi si aleea de acces noua, precum si zonele de parcari nou create

Amenajarile propuse:

In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa

S-a pastrat traseul existent al aleilor, acolo unde acestea exista, iar traseul aleii noi de acces urmeaza traseului casetei de intubare a paraului Peta.

S-au amenajat sectoare noi de strada, pentru a se asigura accesul la noi spatii de parcare ce se doresc a fi realizate .

 • •      In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural, la strazile noi sau care se modernizeaza (strada noua, breteaua de acces in strada Nojoridului). S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor si racordurile cu strazile laterale existente, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,06 % si 1,81 %, caracteristice zonei de ses. Declivitati sub cea recomandata de standard (0,2%) s-au utilizat pe sectoare foarte scurte, pe aleile existente, unde interventia proiectata consta doar din asternerea unui covor asfaltic peste imbracamintea existenta. Pe 90% din lungimea aleilor proiectate valorile declivitatilor se inscriu in intervalul 0,2% - 1,0%. Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arce de cerc de raza 500m - 2000m, in punctele in care diferenta intre declivitatile succesive se situeaza peste pragul de 0,5%, fapt prin care se respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strazile de categoria a III-a, cu doua benzi de circulatie are latimea partii carosabile de 6,00m si trotuare adiacente carosabilului, cu latimea de 1,00 -1,5,0 m. Fac exceptie o parte dintre aleile existente din interiorul cvartalului de blocuri, unde, din ratiuni de conservare a spatiilor verzi, de reducere a cheltuielilor si de trafic foarte redus, s-au adoptat latimi reduse la 5,50m si chiar la 5,00m.

Sectiunea caracteristica adoptata pentru aleile de categoria a IV-a, cu o singura banda de circulatie are latimea partii carosabile de 3.00 - 3.50m si eventual trotuare adiacente carosabilului, cu latimea variabila, 0,75 - 1,0 m. Fac exceptie aleile longitudinale, paralele blocurilor, unde nu s-au prevazut trotuare, din cauza traficului extrem de redus, atat pietonal cat si auto.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144 - 3/91 , care specifica obligatia ca pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%.

Partea carosabila a strazilor se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15-18cm fata de suprafata carosabila. Parcarile vor fi incadrate cu borduri mici de trotuar, denivelate cu 10-12cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Pentru a usura si a grabi colectarea apelor meteorice la gurile de scurgere, la marginea imbracamintii bituminoase se vor executa rigole pe ambele parti ale strazii de forma unor dale prefabricate din beton cu latimea de 30cm si panta transversla de 10%, montate pe acelasi pat de beton cu bordura de incadrare.

Complexul rutier proiectat va fi de tip semirigid, cu strat de baza din balast stabilizat si imbracaminte bituminoasa, avand urmatoarele caracteristici:

Complex rutier pentru trafic mediu la alee de acces noua:

Strat de uzura BA16 4 cm

Strat de legatura BAD25 6 cm

Strat baza din balast stabilizat cu ciment           15 cm

Strat fundatie din balast 30 cm

Complex rutier pentru trafic usor la casetele de largire ale aleilor existente:

Strat de legatura BAD25 6 cm

Strat baza din balast stabilizat cu ciment           12 cm

Strat fundatie din balast 25 cm

Se va aplica un strat de îmbrăcăminte - uzura cu beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime pe toata suprafata aleilor si parcarilor existente, sub forma unui covor de regenerare, refacere a planeitatii, consolidare, ranforsare, etc.

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie, STOP, CEDEAZA TRECEREA, etc.), conform STAS 1848/1 -7-86.

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri prefabricate 20x25cm montate la marginea părții carosabile, sau 10x15cm spre zonele verzi sau parcari

 • ■  Trotuarele existente se vor reabilita cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime asternut peste structura existenta

 • ■  Trotuarele noi se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime, un strat de baza din piatra sparta de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Parcari

Intrucit se resimte acut lipsa spatiilor de parcare, prezenta documentatie trateaza amenajarea unor noi locuri de parcare. Parcarile amenajate sunt suprapopulate, iar aleile actuale e sunt amenajate ca strazi cu doua benzi de circulatie, in realitate mai au o sectiune disponibila de o banda, deoarece una este blocata in permanenta de masinile parcate de o parte si alta a strazii.

In functie de locatiile disponibile, s-au identificat mai multe suprafete care se pot reamenaja ca spatii de parcare, principala problema careia au trebuit sa raspunda amplasamentele propuse fiind un acces facil in strazile adiacente.Se vor realiza 21 1 locuri de parcare.

Complexul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

Complex rutier pentru trafic usor:

Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu ciment

Strat fundatie din balast

Se va aplica un strat de imbracaminte - uzura cu beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime pe toata suprafata aleilor si parcarilor existente, sub forma unui covor de regenerare, refacere a planeitatii, consolidare, ranforsare, etc.

Accese

 • •  Accese pietonale la blocuri

La proiectarea acceselor pietonale la blocurile de locuinte se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale. Accesele existente se vor reabilita cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime asternut peste structura existenta. Accesele noi, care se executa din cauza relocarii dictate de amenajarea spatiilor de parcare, vor avea aceeasi structura rutiera ca si cea adoptata la trotuarele noi

 • •  Spatii verzi

Pe spatiile verzi existente si nou create se vor indeparta corpurile straine se va asterne pamantul vegetal in grosime uniforma de 10cm, se va efectua sfaramarea sumara a bulgarilor si compactarea usoara si nivela suprafa.

Se va trece la semnanarea gazonului prin imprastierea cu mana, ingropatul acestuia cu grebla si tasarea solului semanat cu tavalugul de mana si udarea suprafetei cu furtunul.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului si parcarilor spre gurile de scurgere care vor le vor conduce prin racorduri spre colectorul stradal existent sau proiectat.Colectoare noi se vor realiza in vederea asigurarii preluarii apelor meteoricede de pe carosabil si parcari si vor fi realizate din tuburi PVC 315 mm.cu descarcare in colectoarele existente, in lungime de 650,0 m. Racordurile gurilor de scurgere noi la colectoarele meteorice se vor realize din tuburi PVC 160mm, prin intermediul caminelor de vizitare existente sau nou proiectate. S-au ales tuburi PVC datorita faptului ca pot fi imbinate etans, eliminind posibilitatea exfiltratiilor.Tuburile vor fi pozate in transee.

Retelele de canalizare din PVC se combina cu camine de vizitare din beton. Caminul de vizitare din beton se executa conform STAS 2448/82 din elemente obisnuite, prefabricate, cu partea inferioara din beton monolit. Partea superioara este prevazuta cu rama si capac din fonta. Fundatia elementului de baza il reprezinta fundul santului, compactat curatat de pietre.La montaj se va urmari asigurarea verticalitatii. Dupa montarea caminului se va trece la umplerea si compactarea pamintului.

In paralel cu executia modernizarii carosabilului si a parcarilor se vor ridica la cota proiectata a capacelor caminelor de vizitare existente de pe colectoarele menajere si meteorice,cutii de hidranti subterani si vane de linie.

Iluminatul public

Prezenta parte a documentatiei tehnice trateaza solutiile de realizare a instalatiilor electrice de iluminat pentru parcarile ce se vor amenaja .

Circuitele electrice se vor realiza in cabluri tip ACYABY montate in sant pe pat de nisip. Cablurile se vor proteja in tevi in PVC tip G la subtraversarea strazilor si in tevi din PVC tip pe portiunile inglobate in beton ( fundatii stalpi de iluminat).

Corpurile de iluminat folosite sunt pentru lampi cu vapori de sodiu de 100W pentru stalpii inalti, respectiv de 70W pentru stalpii metalici ornamentali tip SP3W.

Pe fiecare nou stalp de iluminat se va monta cate o cutie (cofret) etans tip CDLUX3 cu echipamentul de protectie si de derivatie a circuitului electric. Corpurile de iluminat prevazute sunt echipate cu aparatura de amorsare si compensarea factorului de putere.

Protectia impotriva socurilor electrice (electrocutarii) se va realiza prin legarea la pamant. Pentru fiecare zona se vor realiza prize de impamantare din banda OLZn cu diametrul de 2 Rezistenta de dispersie ce trebuie realizata este de sub 1 ohm. Toate piesele metalice care accidental pot ajunge sub tensiune se vor lega la priza de impamantare. prizele de impamantare aflate pe o raza de 10m se vor lega intre ele. Instalatiile electrice prezentate se vor executa cu personal calificat si autorizat cu respectarea prevederilor specifice in vigoare, inclusiv pentru securitatea muncii si de prevenirea si stingerea incendiilor.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartier Salca si Nufarului.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind in totalitate domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare si reabilitare se vor desfășura in cea mai mare parte a traseului în limitele tramei actuale a aleilor.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 13.710 mp, reprezentind teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate : suprafata carosabila, trotuare, accese la proprietati, zone verzi.

d) Studii de teren

Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului. Concluziile studiilor geotehnice puse la dispozitie de catre beneficiar

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - tipul climatic I

 • - tipul litologic - pamant tip P3 - nisip fin/mare argilos maroniu cu elemente de pietriș si humus 1-2%, consolidat

 • - regimul hidrologic al complexului rutier este defavorabil

 • - apele subterane sunt cantonate la adancimi de 1,50 - 2,20m

 • - adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: zona de calcul E, perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • - terenul la efectuarea săpăturilor se încadrează conform indicatorului Ts/81 la Teren Foarte Tare până la adâncimea de 0,50 m și la Teren mijlociu între adâncimea de 0,50 și 1,30 m, iar stratul de pietriș în situ, se încadrează la Teren Foarte Tare.

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

  Clasa tehnica III

  Lungimea totala drumuri

  240 m

  Latime parte carosabila

  6,00 / 5,50 / 5,00 m

  Latime trotuare

  1,00 - 1,50m

  Spatii de parcare

  211 locuri

  Complex rutier partea carosabila

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza piatra sparta

  15 cm

  Strat de fundatie balast

  30 cm

  Complex rutier alei - casete largire

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza piatra sparta

  12 cm

  Strat de fundatie balast

  25 cm

  Retele canalizare meteorica Dn315 mm

  650,0 m.

f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retea de apa potabila, canalizare menajera si pluviala

Colectoarele stradale pentru evacuarea apelor meteorica trebuiesc extinse pe zonele noi care se propun pentru amenajare.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • -  poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operații / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

Organizare licitatie pentru executia

lucrarilor

Execuția lucrărilor

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.727.413,84 lei si 640.538,71 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.947.009,56 lei si 457.259,17 euro, inclusiv TVA.

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA lei

Valoare (cu TVA)

lei

EURO

lei

EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

311.533,00

73.164,16

74.767,92

386.300,92

90.723,56

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOLUL 1

311.533,00

73.164,16

74.767,92

386.300,92

90.723,56

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii

1.000,00

234,85

240,00

1.240,00

291,22

3.3.

Proiectare si inginerie

67.022,00

15.740,25

16.085,28

83.107,28

19.517,91

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

3.5.

Consultanta

3.6.

Asistenta tehnica

18.817,00

4.419,21

4.516,08

23.333,08

5.479,82

TOTAL CAPITOL 3

86.839,00

20.394,32

20.841,36

107.680,36

25.288,95

CAPITOLUL 4

Cheltuieli privind investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

1.570.169,00

368.757,40

376.840,56

1.947.009,56

457.259,17

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotari

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1.570.169,00

368.757,40

376.840,56

1.947.009,56

457.259,17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

15.701,69

3.687,57

3.768,41

19.470,10

4.572,59

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

15.701,69

3.687,57

3.768,41

19.470,10

4.572,59

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

20.412,20

4.793,85

4.898,93

25.311,12

5.944,37

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute

10%

194.872,40

45.766,18

46.769,38

241.641,78

56.750,06

TOTAL CAPITOL 5

230.986,29

54.247,60

55.436,71

286.423,00

67.267,03

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL

2.199.527,29

516.563,48

527.886,55

2.727.413,84

640.538,71

Din care C+M

1.897.403,69

368.757,40

376.840,56

1.947.009,56

457.259,17

PARTEA A II-A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului

PARTEA A III-A

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL

2.199.527,29

516.563,48

527.886,55

2.727.413,84

640.538,71

Din care C+M

1.897.403,69

368.757,40

376.840,56

1.947.009,56

457.259,17

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

  Operatii / Luni

  1

  2

  3

  4

  5

  Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

  83.107,28

  Organizare licitatie pentru executia lucrarilor

  Executia lucrarilor

  649.003,186

  649.003,186

  649.003,186

  TOTAL

  83.107,28

  649.003,186

  649.003,186

  649.003,186

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 20

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 2.727.413,84 lei = 640.538,71 EU

(în prețuri - la cursul valutar 4,258 lei/ EURO in data de 07.01.2011 ), din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 1.947.009,56 lei = 457.259,17EU

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 2.727.413,84 lei / 1.947.009,56 lei

  3. durata de realizare (luni): 3 luni

  4. capacități (în unități fizice și valorice):

  Lungimea totala drumuri

  240 m

  Latime parte carosabila

  6,00 / 5,50 / 5,00 m

  Latime trotuare

  1,00 - 1,50m

  Spatii de parcare

  211 locuri

  Complex rutier partea carosabila

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza piatra sparta

  15 cm

  Strat de fundatie balast

  30 cm

  Complex rutier alei - casete largire

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza piatra sparta

  12 cm

  Strat de fundatie balast

  25 cm

  Retele canalizare meteorica Dn315 mm

  650,0 m.

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent nr. 1/2010

Lucrarea „Realizare cai de acces in cartierul Nufarul-Soseaua de centura a Municipiului Orade,inclusiv utilitati aferente-etapa I”

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. - Obținerea terenului

- exproprieri (conf.raport evaluare)           =

 • 1.2. - Amenajarea terenului

  - sistematizare pe verticala cf.anexa

  311.533,,0lei

1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

- spatii verzi cf.anexa

- lei

Total cap.1 (fara TVA)

311.533,00 lei

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obținerea de avize .acorduri si autorizații               1.000,00 lei

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

  Strada      603.980,0x2% =

  Parcari    1.277.722,0x4,3%=

  12.080,00 lei

  54.942,00 lei

  Total proiectare

  67.022,00 lei

  Total 3.3.

  67.022,00 lei

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

inspector șantier - 1% din C+M

Total 3.6.

RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Construcții -

4.1.1. Obiect nr.2 - Alee noua

1. - Lucrări pregătitoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

 • 2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Lucrări accesorii

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Lucrari anexe

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

 • 6 - Realocare retea termoficare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 6

 • 7 - Iluminat public

 • - Conf. calculatie anexa

Total.7

Total cap.4.1.1. (fara TVA)

4.1.2. Obiect nr.3 - Parcari

1. - Lucrari pregatitoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

  18.817,02 lei

  18.817,02 lei


  1.000,0 lei

  67.022,00 lei


  18.817,00 lei

  86.839,00 lei


  29.254,0 lei

  29.254,0 lei


  236.751,0 lei

  236.751,0 lei


  7.899,0 lei

  7.899,0 lei


  39.488,0 lei

  39.488,0 lei


  52.398,0 lei

  52.398,0 lei


  124.280,0 lei

  124.280,0 lei


  70.900,0 lei

  70.900,0 lei

  560.970,0 lei


  68.493,0 lei

  68.493,0 lei


  470.443,0 lei

  470.443,0 lei


3 - Lucrări accesorii

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Lucrări anexe

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

 • 6 - Spatii verzi

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 6

 • 7 - Iluminat public

 • - Conf. calculatie anexa

Total.7


5.740,0 lei

5.740,0 lei


37.825,0 lei

37.825,0 lei


50.073,0 lei

50.073,0 lei


128.115,0 lei

128.115,0 lei


105.500,0 lei

105.500,0 lei


Total cap.4.1.2. (fara TVA)


866.189,0 lei


4.1.3. Obiect nr.4 - Canalizare meteorica

1. - Sapatura 0-1,5

- Conf. calculatie anexa

Total. 1


21.060,0 lei

21.060,0 lei


2 - Conducta canalizare Dn315mm

- Conf. calculatie anexa

Total.2


89.700,0 lei

89.700,0 lei


3 - Camine de vizitare

- Conf. calculatie anexa

Total. 3


32.950,0 lei

32.950,0 lei


Total cap.4.1.3. (fara TVA)

143.710,0 lei

RECAPITULATIE CAP.4


 • 4.1.1. - Obiect 2

 • 4.1.2. - Obiect 3

 • 4.1.3. - Obiect 4

Total cap.4 (fara TVA)

560.270,0 lei

866.189,0 lei

143.710,0 lei

1.570.169,0 lei

Capitolul 5 - Alte cheltuieli


5.1. - Organizare șantier

15.701,69 lei

5.1.1. -Lucrari de constructii aferente organizarii desantier

15.701,69 lei

5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de șantier


5.2. - Comisioane, taxe

20.412,20lei


5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

RECAPITULATIE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2.- Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

RECAPITULATIE

191.310,54 lei


15.701,69 lei

20.412,20 lei

191.310,54 lei

227.424,43 lei


Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

-

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

86.839,00 lei

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

1.570.169,00 lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli

227.424,43 lei

T O T A L (fara TVA)

2.199.527,29 lei

Din care C + M

1.897.403,69 lei

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Denumirea capitolelor pe cheltuieli

Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA

Din care C+M

Lei

Euro

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

6

1.2.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala - Obiect 01 Sistematizare pe verticala

311.533,0

4

Investitia de baza

4.1.

Constructii

4.1.1.

Obiect 02 Alee Noua

560.270,0

4.1.2.

Obiect 03 Parcari

866.189,0

4.1.3.

Obiect 04 Canalizare

143.710,0

5.1.

Organizare de santier

5.1.1.

Lucrari de constructii

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier

Total valoare ( exclusiv TVA)

1.881.702,00

TVA

451.608,48

Total Valoare (Inclusiv TVA)

2.333.310,48

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 1: Sistematizare pe verticala

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Sistematizare pe verticala,spatii verzi

311.533,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

311.533,0

Taxa pe valoarea adaugata

74.767,92

TOTAL VALOARE:

386.300,92

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul 1: Sistematizare pe verticala

Categoria de lucrări: Sistematizare pe verticala,spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINAN

[CIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

3.320

24,82

82.402,0

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

7.600

2,13

16.188,0

3

Umpluturi

mc

6.650

31,20

207.480,0

4

Spargere betoane

mc

18

101,00

1.818,0

5

Aducere la cota a caminelor

buc

5

729,00

3.645,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

311.533,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor: I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

26


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 2: Alee noua

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

29.254,0

3

2

Sistem rutier

236.751,0

4

3

Lucrari accesorii

7.899,0

5

4

Trotuare

39.488,0

6

5

Lucrari anexe

52.398,0

7

6

Realocare retea termoficare

124.280,0

8

7

Iluminat public

70.900,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

560.270,0

Taxa pe valoarea adaugata

134.632,8

TOTAL VALOARE:

694.902,8

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

28


LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t

Transport (3 x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

940

24,82

23.330,0

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

1710

2,13

688,0

3

Spargere betoane

mc

28

101,00

2.828,0

4

Demolare borduri

ml

280

8,6

2.408,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

29.254,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

IANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

257

221,00

56.797,0

2

BAD25

to

246

238,00

58.548,0

3

BA16

to

164

281,00

46.084,0

4

Dala prefabricata beton

ml

420

44,00

18.480,0

5

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

420

44,00

18.480,0

6

Balast

mc

513

49,78

25.537,0

7

Geotextil

mp

1.710

7,50

12.825,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

236.751,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x4c)

t Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

79

49,78

3.933,0

2

BA 8 trotuar

to

50

268,00

13.400,0

3

Balast stabilizat

mc

63

221,00

13.923,0

4

Bordura 10 x 15 x 500

ml

420

19,60

8.232,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

39.488,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t

Transport (3 x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINA

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

0,29

691,61

201,0

2

Marcaj rutier transversal

mp

75

22,40

1.650,0

3

Indicatoare noi

buc

32

189,00

6.048,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

7.899,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FI

[NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

28

729,00

20.412,0

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

5

31,30

156,0

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

4

31,30

125,0

4

Ridicarea la cota a gurilor de scurgere

buc

15

62,0

930,0

5

Guri de scurgere noi

buc

32

501,73

16.055,0

6

Racord guri de scurgere

ml

160

92,0

14.720,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

52.398,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Realocare retea termoficare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINA

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

70

10,72

750,0

2

Teava preizolata Dn300mm

ml

70

1.399,0

97.930,0

3

Coturi Dn300mm

buc

8

3.200,0

25.600,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

124.280,0

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Semnificația coloanelor:I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Iluminat public

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINAN

ICIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Stalpi iluminat metalici octogonali

buc

7

3.700,0

25.900,0

3

Cablu de alimentare

km

0.3

150.000,0

45.000,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

70.900,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 3: Parcari

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

68.493,0

3

2

Sistem rutier

470.443,0

4

3

Lucrari accesorii

5.740,0

5

4

Trotuare

37.825,0

6

5

Spatii verzi

128.115,0

7

6

Lucrari anexe

50.073,0

8

7

Iluminat public

105.500,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

866.189,0

Taxa pe valoarea adaugata

207.885,36

TOTAL VALOARE:

1.074.074,36

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

48


36


LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

1429

24,82

35.479,0

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

2590

2,13

5.517,0

3

Spargere betoane

mc

245

101,00

24.745,0

4

Demolare borduri

ml

320

8,6

2.752,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

68.493,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

IANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

311

221,0

68.731,0

2

BAD25

to

373

238,00

88.774,0

3

BA16

to

521

281,00

146.401,0

4

Dala prefabricata beton

ml

1.335

44,00

58.740,0

5

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

1.335

44,00

58.740,0

6

Balast

mc

648

49,78

32.257,0

7

Geotextil

mp

2.590

7,5

16.800,0

8

Geocompozit

mp

1.200

14

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

470.443,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x4b )

U Utilaj ( 3 x4c)

t

Transport ( 3 x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

22

49,78

1.095,0

2

BA 8 trotuar

to

53

268,00

14.279,0

3

Balast stabilizat

mc

67

221,00

14.807,0

4

Bordura 10 x 15 x 500

ml

390

19,60

7.644,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

37.825,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

6.570

12,00

78.840,0

2

Inierbare spatii verzi

mp

6570

7,5

49.275,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

128.115,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINA

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier transversal

mp

155

22,40

3.472,0

2

Indicatoare noi

buc

12

189,00

2.268,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

5.740,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x4b )

U Utilaj ( 3 x4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FI

[NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

12

729,00

8.748,0

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

4

31,30

125,0

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

2

31,30

63,0

4

Ridicarea la cota a gurilor de scurgere

buc

12

62,0

744,0

5

Guri de scurgere noi

buc

42

501,73

21.073,0

6

Racord guri de scurgere

ml

210

92,0

19.320,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

50.073,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Semnificația coloanelor:I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Iluminat public

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t

Transport (3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINAN

ICIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stalpi ornamentali

buc

45

1.500,0

67.500,0

2

Stalpi iluminat metalici octogonali

buc

5

3.700,0

18.500,0

3

Cablu de alimentare

km

0,13

150.000,0

19.500,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

105.500,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

44


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr.4: Canalizare meteorica

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Canalizare

143.710,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

46


Obiectul : Modernizare strada Navigatorilor in Municipiul Oradea

Categoria de lucrări: Canalizare pluviala

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x4b )

U Utilaj ( 3 x4c)

t Transport ( 3 x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE Fn

NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura 0 - 1.5m

mc

780

27,00

21.060,0

2

Conducta canalizare Dn315mm

ml

650

138,0

89.700,0

3

Camine de vizitare

buc

27

1.220,15

32.950,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

143.710,0

Semnificatia coloanelor:                                                                                                      Proiectant

I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport                               S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

48


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor


FOAIE DE CAPAT

Lucrare:

Realizare cai de acces in cartierul Nufarul - Soseaua de centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilitati aferente - ETAPA I

Beneficiar:

MUNICIPIUL ORADEA

Proiectant general:

S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Contract subsecvent :

1/2010

Faza:

STUDIU DE FEZABILITATE

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2010

Lucrarea : Realizare cai de acces in cartierul Nufarul - Soseaua de centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilitati aferente - ETAPA I

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

BORDEROU

A/ PIESE SCRISE

Foaie de capăt

Borderou

Certificat de urbanism Studiu de fezabilitate Evaluarea lucrărilor Anexe evaluare

B/ PIESE DESENATE

PIZ

Plan de incadrare in zona

sc.

1:

2.000

PLS

Plan de situatie

sc.

1:

500

TIP1

Profil transversal TIP1

sc.

1:

50

TIP2

Profile transversale TIP2 SI TIP3

sc.

1:

50

1/Ac

Plan de situatie - Retele apa-canal

sc.

1

: 1.000

1/E

Plan de situatie - Completari iluminat public

sc.

1:

500

S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent : 1/2010

Lucrarea : Realizare cai de acces in cartierul Nufarul - Soseaua de centura a Municipiului Oradea, inclusiv utilitati aferente - ETAPA I

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

STUDIU DE FEZABILITATE

Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investiții: Realizare cai de acces in cartierul Nufarul-Soseaua de centura a Municipiului Oradea,inclusiv utilitati aferente-etapa I "

 • 2. Amplasamentul : județul Bihor, Municipiul Oradea, cartier Salca

 • 3. Titularul investiției;: Primaria Municipiului Oradea

 • 4. Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

 • 5. Elaboratorul studiului: S.C. AQUACONS S.R.L. Oradea

Informații generale privind proiectul

1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Obiectivul este situat în Municipiul Oradea, in cartierul Nufarul I al acestuia, conform planului general de ansamblu și a planului de încadrare.

Necesitatea investiției

Tema de proiectare in Etapa I este reamenajarea, reabilitarea zonei de locuinte situat de o parte si alta a paraul Adona, intre confluenta acestuia cu piriul Peta si strada Nojoridului. Oportunitatea investitiei este generata de promovarea lucrarilor de regularizare/intubare a paraului Adona. Lucrarile de regularizare constau in intubarea paraului intr-o caseta din beton armat. Proiectul trateaza amenajarea unui nou acces in zona de blocuri delimitata de paraul Adona si B-dul Nufarului, crearea de noi locuri de parcare, zone verzi etc.

Trebuie menționat că sustenabilitatea proiectului este asigurată de faptul că, străzile fiind publice, întreținerea lor se va face în mod profesional de către servicul specializat al Primăriei Oradea și aducand o contribuție mai mult decât proporțională cu valoarea investiției la fluidizarea traficului, la scurtarea timpului de transport, la reducerea poluării aerului și la îmbunătățirea siguranței circulației în municipiul Oradea.

Infrastructura rutieră din municipiul Oradea nu a putut ține pasul cu intensificarea traficului, numărul de mașini crescand dramatic. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile, prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier, ceea ce cauzează:

 • ■       disconfortul utilizatorilor;

 • ■      reducerea vitezei de circulație;

 • ■      creșterea cheltuielilor cu carburanți și piese de schimb;

 • ■      creșterea cheltuielilor de întreținere a drumului;

 • ■       creșterea poluării.

Lipsa unor amenajări corespunzatoare si adaptate din intersecțiile zonei studiate a avut ca efect reducerea vitezei de tranzit pe direcțiile principale de circulație. Toate acestea au rezultat în condiții de siguranță a traficului mai scăzute, cu o creștere corespunzătoare a numărului de incidente în trafic.

Creșterea traficului cât și sporirea siguranței în circulația rutieră impun eliminarea punctelor periculoase situate pe aceste străzi din intravilanul municipiului Oradea, respectiv in zona studiata, prin lucrări de consolidare a sistemului rutier, lucrări pentru amenajare de locuri de parcare, lucrări pentru asigurarea colectării și evacuării apelor de suprafață, amenajarea trotuarelor ,iluminat public etc.

În prezent, traficul rutier și pietonal se desfășoară greoi, partea carosabila si trotuarele sunt degradate, cu multe gropi, datorită degradării avansate a sistemului rutier, a pătrunderii apei în straturile de fundație, trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale, dispozitivele pentru colectarea și evacuarea apelor funcționează deficitar sau lipsesc în totalitate. Locurile de parcare sunt insuficiente raportate la numarul de automobile proprietate personala, fapt ce obliga proprietarii autovehiculelor, rezidenti in aceasta zona, sa parcheze pe spatiile verzi, pe trotuare, sau pe benzile curente de circulatie ale carosabilului.

Oportunitatea investiției derivă din nevoia eliminării acestor incoveniente, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor (carosabil delimitat cu borduri, îmbrăcăminte bituminoasă sau din beton de ciment, canalizare pluvială, trotuare, parcari, spații verzi, amenajare accese, etc.), amenajări care vor conduce la:

 • ■      sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;

 • ■      eliminarea ștrangulărilor din fluxul de trafic;

 • ■      scurtarea duratei medii de călătorie reducerea costurilor de călătorie cauzate de uzură și consum de combustibil prin eliminarea staționării nenecesare în trafic și a utilizării excesive a motoarelor la ralanti;

 • ■      realizarea unui confort pentru participanții la trafic - autovehicule și pietoni;

 • ■      mărirea siguranței circulației;

 • ■     reducerea numărului de accidente;

 • ■     îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore;

 • ■      creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

 • ■      asigurarea unui numar sporit de locuri de parcare

 • ■      imbunatatire substantiala a continutului urbanistic si de dotari urbane.

Necesitatea investiției rezultă din caracteristicile tehnice de exploatare a străzilor, care nu mai corespund normelor în vigoare, datorită degradarilor, circulația autovehiculelor desfășurându-se foarte greu, mai ales în anotimpurile mai umede (toamna, iarna, începutul primăverii) datorită apei pluviale care nu are asigurată scurgerea de pe suprafața străzilor, aleilor si parcarilor, fapt care creează, în plus, disconfort locuitorilor acestor străzi.

Scopul obiectivului de investiții este descongestionarea și fluidizarea traficului rutier local prin eliminarea blocajelor de circulație datorate creșterii traficului cât și necesitatea sporirii siguranței în circulația rutieră, asigurarea de locuri de parcare suficiente.

Raportat la intensitatea traficului și la funcțiile pe care le îndeplinește, accesul nou din strada Nojoridului se încadrează în categoria III - colectoare - preia fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie.

Stare actuală:

Necesitatea realizarii unui nou acces, a reabilitării carosabilului, trotuarelor, sistematizarea circulației in zona, crearea de noi locuri de parcare este impusă de condițiile existente din teren.

Zona studiata se află în municipiul Oradea, cartierul Salca si Nufarul.

Accesul actual se prezinta ca o artera de acces a riveranilor la imobile. Sistemul rutier pe carosabil este nemodernizat, se prezintă intr-o stare de degradare avansată, cu denivelări accentuate, scurgerea apelor se realizează deficitar, deoarece lipsesc elementele pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Spatiile de parcare amenajate sunt insuficiente, asa incat pe linga cele existente sunt zone verzi utilizate in prezent in acest scop ca parcari pentru autoturisme, sub forma unor suprafete pietruite sumar, sau betonate haotic, in forma unor initiative private. Spatiile de parcare amenajate se prezintă intr-o stare de degradare avansată, cu denivelări accentuate, scurgerea apelor se realizează deficitar, deoarece lipsesc elementele pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Trotuarele nu au continuitate și nu sunt corelate cu celelalte elemente stradale.

Descrierea investiției:

Prezentul proiect trateaza lucrarile necesare asigurarii condițiilor tehnice corespunzătoare desfășurării circulației rutiere în condiții de siguranță și confort, crearea sau reabilitarea spatiilor de parcare din zona blocurilor de locuinte, amenajarea de alei carosabile care sa asigure accesul la aceste spatii, care sa imbunatateasca trama retelei de circulatie in zona, reamenajarea aleilor pietonale din zona supusa transformarilor, asigurarea colectarii si evacuarii apelor meteorice in retelele edilitare subterane existente, reabilitarea si extinderea iluminatului public.

 • a) Scenariu tehnico- economic

În elaborarea, analiza și selecția alternativelor optime, proiectantul a ținut cont de următoarele:

 • ■      Proiectarea obiectivelor s-a făcut în conformitate cu Tema de proiectare și Caietul de sarcini prevăzute în documentația de licitație, prevederile Legii nr. 82/1997 pentru aprobarea O.G. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor și Normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea și exploatarea drumurilor publice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcții și instalații, H.G. 766/1997 modificată de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanță a construcției, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane și în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene;

 • ■     Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice și private asupra mediului, transpuse în legislația românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată și completată prin O.U.G. nr. 91/2002.;

 • ■     Directiva cadru privind deșeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

 • ■     La elaborarea studiului de fezabilitate s-au avut de asemenea în vedere standardele românesti în vigoare cu privire la proiectarea elementelor geometrice în plan și pe verticală, capacitatea auto și pietonală, determinarea capacității portante și dimensionarea sistemului rutier, rezistența la îngheț-dezgheț.

S-au luat in considerare doua variante de alcatuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evalure, dupa cum urmeaza in tablelul de mai jos:

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selectie alternative

Structura rutiera rigida (Imbracaminte din beton de ciment)

Structura rutiera elastica (Imbracaminti asfaltice)

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

4

2

2

Raport Pret Investitie initiala / Trafic satisfacut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare / Aliniament sau Curba da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura / Trafic mare/mic

5

2

6

Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluarea in executie nu/da (5/1)

4

2

8

Poluarea in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu

3

3

11

Necesita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mica / mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1)

1

5

13

Necesita executia si intretinerea atenta rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)

1

5

15

Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de executie (5/1)

2

5

17

Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1)

1

5

19

Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1)

1

5

20

Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1)

3

2

TOTAL

57

79

Punctaj realizat :

 • -   Structuri rutiere rigide - 57 pct.

 • -   Structuri rutiere elastice - 79 pct.

Fata de puctajul maxim - minim, care este 125 si respectiv 25, structurile rutiere elastice se califica avand 79 puncte, fata de structurile rutiere rigide ce au obtinut 57 puncte.

DIRECTOR:


ing. Petru Unita


SEF PROIECT:


ing. Petru Unita


- Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.

- Se recomanda a se folosii la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze mari ce nu necesita supralargiri.

- Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.

- Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate.

- Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila).

- Necesita cheltuieli sensibil mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice.

- Betonul nu este poluant atat in executie cat si-n exploatare.

- Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.

Dezavantajele imbracamintii de beton de ciment

- Necesita utilaje specializate pentru executie ce trebuiesc sa fie mentinute in stare buna de functionare.

 • -   Traficul trebuie adaptat la execuție - circulație numai pe o banda.

 • -  Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de zile, fata de cateva ore la asfalt.

 • -  Se folosesc numai pana la declivitati de pana la 7%.

 • -  Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).

 • -  Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare.

Avantajele imbracamintii bituminoase

 • -   Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

 • -  Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.

 • -  Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment.

 • -  Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor).

 • -   Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea cu curenta si calea in curba.

 • -  Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori de 7-9%.

Dezavantajele imbracamintii bituminoase

 • -  Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani).

 • -  La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului.

 • -  Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil.

 • -  Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment.

 • -  Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.

Solutia aleasa este imbracamintea bituminoasa, care este mai avantajoasa din punct de vedere economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de trafic, sau modificare a tipului de trafic, imbracamintea elastica permite sporiri de capacitate portanta cu costuri relativ reduse, in comparatie cu imbracamintea din beton de ciment. Un alt avantaj major, care trebuie luat in considerare, data fiind situarea strazii intr-o zona rezidentiala, este silentiozitatea acestui tip de imbracaminte, la viteze moderate de circulatie.

b) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:

- respectarea temei de proiectare la cererea stricta a beneficiarului

- respectarea normelor tehnice in vigoare.

Aleea de acces in cvartalul de blocuri incepe din strada Nojoridului, pe locul actualului acces si continua pe amplasamentul paraului Adona, deasupra casetei de intubare a acestuia, pe o lungime de 165m.

Din acest nou drum de acces cu doua benzi de circulatie se accede in cvartalul de locuinte prin doua bretele de acces, ambele cu doua benzi de circulatie, una situata la mijlocul lungimii drumului, iar cealalta pe capat, ce vor subtraversa conductele magistrale de termoficare apartinand Electrocentrale pe sub lirele de dilatare verticale existente.

Acest fapt aduce o imbunatatire substantiala a situatiei actuale, in care patrunderea autovehiculelor pana la locul de parcare se face pe trasee sinuoase, cu o singura banda de circulatie, iar conducatorii auto sunt obligati sa faca slalom printre vehiculele parcate in neoranduiala.

Adiacent aleii de acces se vor amenaja 46 locuri de parcare dispuse la 90o fata de axul drumului, pe partea strazii dinspre cvartalul de locuinte.

Aleea de acces va fi incadrata pe partea stanga de un trotuar de serviciu cu latimea de 1,00m, destinat circulatiei conducatorilor auto care parcheaza pe alee, iar pe partea dreapta de un trotuar de promenada, cu latimea de 1,50m.

Aleile din cvartalul de blocuri care sunt modernizate au fost pastrate in noul proiect, insa s-a procedat la largirea acestora, pentru a se putea amenaja locuri de parcare in lungul acestora. In acest caz se doreste pastrarea structurii existente si executarea unor casete de largire pe ambele parti ale aleilor, pentru a face loc, in paralel cu aleile carosabile existente, unor parcari in lungul strazii. In final intreaga suprafata se va acoperi cu un covor asfaltic nou.

Exista si trei platforme de parcare actuale, una la exteremitatea nord-vestica, spre aleea Salca, care in prezent e partial asfaltata, a doua in extremitatea sud-vestica, intre paraul Salca si Punctul termic, in prezent betonata si o a treia platforma pietruita, in spatele Punctului termic. Aceste platforme vor fi reparate, refacuta structura rutiera unde este cazul si largite pentru a putea gazdui un numar cat mai mare de autoturisme. In final intreaga suprafata se va acoperi cu un covor asfaltic nou.

 • •    Modernizarea sistemului rutier, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor:

o se aplica pe partea carosabila a strazilor noi, sau al strazilor al caror traseu se deviaza

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu;

o se va executa un complex rutier semirigid, avand partea carosabila cu îmbrăcăminte bituminoasă;

o se vor aduce îmbunătățiri ale configurației geometrice în plan, profil longitudinal și profil transversal ale străzilor

o partea carosabilă se va încadra cu borduri; la marginea parti carosabile se vor executa rigole deschise realizate din elemente prefabricate din beton, cu panta transversala de 10%;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni și în intersecții;

o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare.

 • •    Parcari

o se aplica la amenajarea noilor platforme destinate spatiilor de parcare

o structura rutieră se va proiecta pentru un trafic usor, destinatia parcarilor fiind autovehiculele usoare pana la 3,5to; alcatuirea structurii va trebui sa suporte si stationarea accidentala a vehiculelor grele, fara aparitia de cedari;

o grosimea totala a complexului rutier va fi dimensionata pentru a preveni degradarile din inghet - dezgheț, in condițiile unei scurgeri deficitare a apelor meteorice;

o se va executa un complex rutier semirigid, avand partea carosabila cu îmbrăcăminte bituminoasă; s-a ales aceasta solutie datorita posibilitatilor de compactare a stratului de baza (balast stabilizat) fara utilizarea vibrarii, necesare in varianta pietrei sparte; situarea aleilor foarte aproape de blocurile de locuinte nu permite utilizarea compactarii cu vibrare.

o partea carosabilă se va încadra cu borduri mici „prietenoase”, cu o denivelare de 10-12cm fata de carosabil, prin care sa se evite lovirea componentelor joase ale autoturismelor; la marginea parti carosabile se vor executa rigole deschise realizate din elemente prefabricate din beton, cu panta transversala de 10%.;

o se va asigura accesul riveranilor prin corelarea cotelor proiectate la carosabil cu cotele existente către proprietăți;

o se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală și pe orizontală, conform standardelor în vigoare.

•    Trotuare

 • -   se vor proiecta trotuare noi unde acestea lipsesc, sau unde, din ratiuni de sistematizare (creare de noi spatii de parcare, devieri de traseu ale strazilor), trotuarele existente trebuiesc relocate, la noua margine proiectata a partii carosabile

 • -  se vor moderniza sau se vor reabilita trotuarele existente unde este cazul

 • -  se vor monta borduri înclinate la trecerile de pietoni

 • -  trotuarele vor avea o structura semirigida, cu îmbrăcăminte bituminoasă; s-a ales aceasta solutie datorita posibilitatilor de compactare a stratului de baza (balast stabilizat) fara utilizarea vibrarii, necesare in varianta pietrei sparte; situarea aleilor foarte aproape de blocurile de locuinte nu permite utilizarea compactarii cu vibrare.

 • -  spre zona verde trotuarele se vor incadra cu borduri din beton mici ingropate

 • -  spre partea carosabila trotuarele se vor incadra cu borduri mari, pe fundatie din beton

 • •    Accese carosabile, accese blocuri, spatii verzi

 • -  se vor moderniza accesele carosabile existente spre intrarile in incintele rezidentilor, acolo unde este cazul

 • -  se vor moderniza sau se vor reabilita accesele existente unde este cazul

 • -  se vor proiecta accese noi unde acestea lipsesc, sau unde, din ratiuni de sistematizare (creare de noi spatii de parcare, devieri de traseu ale strazilor), accesele existente trebuiesc relocate

 • -  se vor amenaja spatiile verzi existente

 • •     Utilitati:

 • -  se va proiecta preluarea apelor meteorice in sistemul de canalizare existent

 • -  se va extinde iluminatul public pentru a acoperi si aleea de acces noua, precum si zonele de parcari nou create

Amenajarile propuse:

In plan de situatie:

In functie de configuratia existenta, sistematizarea zonei s-a facut prin proiectarea elementelor geometrice, astfel incat acestea sa indeplinesca conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa

S-a pastrat traseul existent al aleilor, acolo unde acestea exista, iar traseul aleii noi de acces urmeaza traseului casetei de intubare a paraului Peta.

S-au amenajat sectoare noi de strada, pentru a se asigura accesul la noi spatii de parcare ce se doresc a fi realizate .

 • •      In profil longitudinal:

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, urmarindu-se pastrarea liniei rosii cat mai apropiate de profilul terenului natural, la strazile noi sau care se modernizeaza (strada noua, breteaua de acces in strada Nojoridului). S-a tinut in special seama de racordurile la capetele traseelor si racordurile cu strazile laterale existente, care reprezinta puncte de cota obligata, asigurarea racordurilor la accesele riveranilor si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari.

Tinand seama de aceste considerente, s-a proiectat linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0,06 % si 1,81 %, caracteristice zonei de ses. Declivitati sub cea recomandata de standard (0,2%) s-au utilizat pe sectoare foarte scurte, pe aleile existente, unde interventia proiectata consta doar din asternerea unui covor asfaltic peste imbracamintea existenta. Pe 90% din lungimea aleilor proiectate valorile declivitatilor se inscriu in intervalul 0,2% - 1,0%. Elementele de profil longitudinal s-au racordat in plan vertical cu arce de cerc de raza 500m - 2000m, in punctele in care diferenta intre declivitatile succesive se situeaza peste pragul de 0,5%, fapt prin care se respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in clasa tehnica si privind viteza de proiectare, pentru asigurarea desfasurarii circulatiei in conditii de deplina siguranta si confort.

 • •      In profil transversal:

Sectiunea caracteristica adoptata pentru strazile de categoria a III-a, cu doua benzi de circulatie are latimea partii carosabile de 6,00m si trotuare adiacente carosabilului, cu latimea de 1,00 -1,5,0 m. Fac exceptie o parte dintre aleile existente din interiorul cvartalului de blocuri, unde, din ratiuni de conservare a spatiilor verzi, de reducere a cheltuielilor si de trafic foarte redus, s-au adoptat latimi reduse la 5,50m si chiar la 5,00m.

Sectiunea caracteristica adoptata pentru aleile de categoria a IV-a, cu o singura banda de circulatie are latimea partii carosabile de 3.00 - 3.50m si eventual trotuare adiacente carosabilului, cu latimea variabila, 0,75 - 1,0 m. Fac exceptie aleile longitudinale, paralele blocurilor, unde nu s-au prevazut trotuare, din cauza traficului extrem de redus, atat pietonal cat si auto.

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si STAS 10144 - 3/91 , care specifica obligatia ca pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil, iar pentru trotuare de 2%.

Partea carosabila a strazilor se va incadra cu borduri inalte de trotuar cu sectiunea de 20x25cm, denivelate cu 15-18cm fata de suprafata carosabila. Parcarile vor fi incadrate cu borduri mici de trotuar, denivelate cu 10-12cm fata de suprafata carosabila.

Prin pantele transversale si longitudinale proiectate ale suprafetei carosabile, apa de pe carosabil se va scurge in canalizarea meteorica proiectata, urmand a fi colectata prin gurile de scurgere proiectate.

Pentru a usura si a grabi colectarea apelor meteorice la gurile de scurgere, la marginea imbracamintii bituminoase se vor executa rigole pe ambele parti ale strazii de forma unor dale prefabricate din beton cu latimea de 30cm si panta transversla de 10%, montate pe acelasi pat de beton cu bordura de incadrare.

Complexul rutier proiectat va fi de tip semirigid, cu strat de baza din balast stabilizat si imbracaminte bituminoasa, avand urmatoarele caracteristici:

Complex rutier pentru trafic mediu la alee de acces noua:

Strat de uzura BA16 4 cm

Strat de legatura BAD25 6 cm

Strat baza din balast stabilizat cu ciment           15 cm

Strat fundatie din balast 30 cm

Complex rutier pentru trafic usor la casetele de largire ale aleilor existente:

Strat de legatura BAD25 6 cm

Strat baza din balast stabilizat cu ciment           12 cm

Strat fundatie din balast 25 cm

Se va aplica un strat de îmbrăcăminte - uzura cu beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime pe toata suprafata aleilor si parcarilor existente, sub forma unui covor de regenerare, refacere a planeitatii, consolidare, ranforsare, etc.

Semnalizarea verticala si orizontala

Se vor monta indicatoarele rutiere in baza unui plan de semnalizare rutiera avizat de Politia rutiera. Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial, de presemnalizare si orientare) si transversale (treceri pentru pietoni - la fiecare intersectie, STOP, CEDEAZA TRECEREA, etc.), conform STAS 1848/1 -7-86.

Trotuare

La sistematizarea, proiectarea și realizarea trotuarelor se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranța circulației și pentru dirijarea fluxurilor de pietoni, respectând STAS 10144/2-79.

Astfel, la proiectarea trotuarelor se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale.

 • ■  Trotuarele se vor încadra cu borduri prefabricate 20x25cm montate la marginea părții carosabile, sau 10x15cm spre zonele verzi sau parcari

 • ■  Trotuarele existente se vor reabilita cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime asternut peste structura existenta

 • ■  Trotuarele noi se vor executa cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime, un strat de baza din piatra sparta de 10cm grosime si un strat de fundatie de 15 cm din balast

Pentru persoanele cu dezabilități locomotorii se vor realiza rampe de acces (borduri înclinate), in dreptul trecerilor de pietoni.

Parcari

Intrucit se resimte acut lipsa spatiilor de parcare, prezenta documentatie trateaza amenajarea unor noi locuri de parcare. Parcarile amenajate sunt suprapopulate, iar aleile actuale e sunt amenajate ca strazi cu doua benzi de circulatie, in realitate mai au o sectiune disponibila de o banda, deoarece una este blocata in permanenta de masinile parcate de o parte si alta a strazii.

In functie de locatiile disponibile, s-au identificat mai multe suprafete care se pot reamenaja ca spatii de parcare, principala problema careia au trebuit sa raspunda amplasamentele propuse fiind un acces facil in strazile adiacente.Se vor realiza 21 1 locuri de parcare.

Complexul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

Complex rutier pentru trafic usor:

Strat de legatura BAD25

Strat baza din balast stabilizat cu ciment

Strat fundatie din balast

Se va aplica un strat de imbracaminte - uzura cu beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime pe toata suprafata aleilor si parcarilor existente, sub forma unui covor de regenerare, refacere a planeitatii, consolidare, ranforsare, etc.

Accese

 • •  Accese pietonale la blocuri

La proiectarea acceselor pietonale la blocurile de locuinte se vor prevedea zone de continuitate între acestea și celelalte zone pietonale. Accesele existente se vor reabilita cu o structura usoara, alcatuita dintr-o imbracaminte din beton asfaltic tip BA8 de 4cm grosime asternut peste structura existenta. Accesele noi, care se executa din cauza relocarii dictate de amenajarea spatiilor de parcare, vor avea aceeasi structura rutiera ca si cea adoptata la trotuarele noi

 • •  Spatii verzi

Pe spatiile verzi existente si nou create se vor indeparta corpurile straine se va asterne pamantul vegetal in grosime uniforma de 10cm, se va efectua sfaramarea sumara a bulgarilor si compactarea usoara si nivela suprafa.

Se va trece la semnanarea gazonului prin imprastierea cu mana, ingropatul acestuia cu grebla si tasarea solului semanat cu tavalugul de mana si udarea suprafetei cu furtunul.

Utilitati

Canalizare meteorica

Colectarea apelor meteorice va fi asigurată prin pante longitudinale și transversale ale platformei drumului si parcarilor spre gurile de scurgere care vor le vor conduce prin racorduri spre colectorul stradal existent sau proiectat.Colectoare noi se vor realiza in vederea asigurarii preluarii apelor meteoricede de pe carosabil si parcari si vor fi realizate din tuburi PVC 315 mm.cu descarcare in colectoarele existente, in lungime de 650,0 m. Racordurile gurilor de scurgere noi la colectoarele meteorice se vor realize din tuburi PVC 160mm, prin intermediul caminelor de vizitare existente sau nou proiectate. S-au ales tuburi PVC datorita faptului ca pot fi imbinate etans, eliminind posibilitatea exfiltratiilor.Tuburile vor fi pozate in transee.

Retelele de canalizare din PVC se combina cu camine de vizitare din beton. Caminul de vizitare din beton se executa conform STAS 2448/82 din elemente obisnuite, prefabricate, cu partea inferioara din beton monolit. Partea superioara este prevazuta cu rama si capac din fonta. Fundatia elementului de baza il reprezinta fundul santului, compactat curatat de pietre.La montaj se va urmari asigurarea verticalitatii. Dupa montarea caminului se va trece la umplerea si compactarea pamintului.

In paralel cu executia modernizarii carosabilului si a parcarilor se vor ridica la cota proiectata a capacelor caminelor de vizitare existente de pe colectoarele menajere si meteorice,cutii de hidranti subterani si vane de linie.

Iluminatul public

Prezenta parte a documentatiei tehnice trateaza solutiile de realizare a instalatiilor electrice de iluminat pentru parcarile ce se vor amenaja .

Circuitele electrice se vor realiza in cabluri tip ACYABY montate in sant pe pat de nisip. Cablurile se vor proteja in tevi in PVC tip G la subtraversarea strazilor si in tevi din PVC tip pe portiunile inglobate in beton ( fundatii stalpi de iluminat).

Corpurile de iluminat folosite sunt pentru lampi cu vapori de sodiu de 100W pentru stalpii inalti, respectiv de 70W pentru stalpii metalici ornamentali tip SP3W.

Pe fiecare nou stalp de iluminat se va monta cate o cutie (cofret) etans tip CDLUX3 cu echipamentul de protectie si de derivatie a circuitului electric. Corpurile de iluminat prevazute sunt echipate cu aparatura de amorsare si compensarea factorului de putere.

Protectia impotriva socurilor electrice (electrocutarii) se va realiza prin legarea la pamant. Pentru fiecare zona se vor realiza prize de impamantare din banda OLZn cu diametrul de 2 Rezistenta de dispersie ce trebuie realizata este de sub 1 ohm. Toate piesele metalice care accidental pot ajunge sub tensiune se vor lega la priza de impamantare. prizele de impamantare aflate pe o raza de 10m se vor lega intre ele. Instalatiile electrice prezentate se vor executa cu personal calificat si autorizat cu respectarea prevederilor specifice in vigoare, inclusiv pentru securitatea muncii si de prevenirea si stingerea incendiilor.

Documente de referinta

 • > Ordonanța de urgenta privind circulația pe drumurile publice nr. 195/2002

 • > Regulamentul de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (publicat in Monitorul Oficial nr. 58/31.01.2003);

 • > Legea 413/26.06.2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimuldrumurilor;

 • > Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea executarii de lucrarii in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinulul comun MI-MTnr. 1112/411 (publicat in Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000);

 • >  Standardele de Stat nr. 1848/1,2,3 si 7/1986 din colectia" Siguranta Circulatiei", Normele specifice de Protectia Muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor elaborate de MMSS nr.79/2001;

 • > Ordinul 44 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

 • > Ordinul 45 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

 • > Ordinul 46 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind clasei tehnologice a drumurilor publice

 • > Ordinul 47 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

 • > Ordinul 49 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane

 • > Ordinul 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale.

3.Date tehnice ale investiției:

a) Zona și amplasamentul

Obiectivul este situat în municipiul Oradea, cartier Salca si Nufarului.

 • b) Statutul juridic al terenului

Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate este situat în intravilanul municipiului Oradea, aparținind in totalitate domeniului public, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Lucrările propuse de modernizare si reabilitare se vor desfășura in cea mai mare parte a traseului în limitele tramei actuale a aleilor.

Pentru fabricarea mixturilor sau a altor materiale se vor folosi organizările de șantier ale constructorilor, si nu este necesara ocuparea unor suprafete suplimentare din domeniul public.

 • c) Situatia ocuparilor definitive de teren

Suprafata de teren ocupata definitiv de obiectiv este de 13.710 mp, reprezentind teren intravilan, ocupat de lucrarile rutiere proiectate : suprafata carosabila, trotuare, accese la proprietati, zone verzi.

d) Studii de teren

Studii topografice

Pentru zona studiata, fost intocmit un studiu topografic prin metoda radierii din punctele retelei de ridicare determinate in sistemul de proiectie Stereo 70 prin drumuire si materializate cu cuie topografice metalice, in toate statiile drumuirii, in baza carora se poate reface in orice moment trasarea necesara la executie.

Studii geotehnice

S-au efectuat investigații geotehnice necesare prin sondaje de mică adâncime amplasate în platforma drumului. Concluziile studiilor geotehnice puse la dispozitie de catre beneficiar

Caracteristicile geofizice ale terenului de fundație sunt:

 • - tipul climatic I

 • - tipul litologic - pamant tip P3 - nisip fin/mare argilos maroniu cu elemente de pietriș si humus 1-2%, consolidat

 • - regimul hidrologic al complexului rutier este defavorabil

 • - apele subterane sunt cantonate la adancimi de 1,50 - 2,20m

 • - adâncimea de îngheț-dezgheț după STAS 6054/77 este la 0,80 m;

 • - parametrii geofizici după normativul P100 - 2006 sunt urmatorii: zona de calcul E, perioada de colt Tc = 0,7, acceleratia gravitationala ag IMR=100ani = 0,12g; conform STAS 11100/1-93 caracteristicile geofizice corespund gradului 7 al intensitatii cutremurelor, dupa scara MSK

 • - terenul la efectuarea săpăturilor se încadrează conform indicatorului Ts/81 la Teren Foarte Tare până la adâncimea de 0,50 m și la Teren mijlociu între adâncimea de 0,50 și 1,30 m, iar stratul de pietriș în situ, se încadrează la Teren Foarte Tare.

 • e) Caracteristicile principale ale constructiilor

  Clasa tehnica III

  Lungimea totala drumuri

  240 m

  Latime parte carosabila

  6,00 / 5,50 / 5,00 m

  Latime trotuare

  1,00 - 1,50m

  Spatii de parcare

  211 locuri

  Complex rutier partea carosabila

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza piatra sparta

  15 cm

  Strat de fundatie balast

  30 cm

  Complex rutier alei - casete largire

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza piatra sparta

  12 cm

  Strat de fundatie balast

  25 cm

  Retele canalizare meteorica Dn315 mm

  650,0 m.

f) Situatia existenta a utilitatilor

Din punct de vedere a utilitatilor zona studiata este echipata cu retea de apa potabila, canalizare menajera si pluviala

Colectoarele stradale pentru evacuarea apelor meteorica trebuiesc extinse pe zonele noi care se propun pentru amenajare.

 • g) Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

In urma analizei impactului asupra mediului s-au constatat urmatoarele:

 • -  starea precara a tronsonului de strada ce face obiectul prezentului studiu determina poluare fonica si un numar ridicat de microparticule de praf;

 • -  poluare cu noxe provenite din arderea combustibilior peste valorile normale;

4.Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Durata prognozata de realizare a investitiei este de 5 luni, din care C+M de 3 luni

Operații / Luni

1

2

3

4

5

Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

Organizare licitatie pentru executia

lucrarilor

Execuția lucrărilor

TOTAL

5. Costurile estimative ale investiției

 • 1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.727.413,84 lei si 640.538,71 euro, inclusiv TVA, din care C+M 1.947.009,56 lei si 457.259,17 euro, inclusiv TVA.

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA lei

Valoare (cu TVA)

lei

EURO

lei

EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

311.533,00

73.164,16

74.767,92

386.300,92

90.723,56

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOLUL 1

311.533,00

73.164,16

74.767,92

386.300,92

90.723,56

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize , acorduri si autorizatii

1.000,00

234,85

240,00

1.240,00

291,22

3.3.

Proiectare si inginerie

67.022,00

15.740,25

16.085,28

83.107,28

19.517,91

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

3.5.

Consultanta

3.6.

Asistenta tehnica

18.817,00

4.419,21

4.516,08

23.333,08

5.479,82

TOTAL CAPITOL 3

86.839,00

20.394,32

20.841,36

107.680,36

25.288,95

CAPITOLUL 4

Cheltuieli privind investitia de baza

4.1.

Constructii si instalatii

1.570.169,00

368.757,40

376.840,56

1.947.009,56

457.259,17

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotari

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

1.570.169,00

368.757,40

376.840,56

1.947.009,56

457.259,17

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

15.701,69

3.687,57

3.768,41

19.470,10

4.572,59

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

15.701,69

3.687,57

3.768,41

19.470,10

4.572,59

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

20.412,20

4.793,85

4.898,93

25.311,12

5.944,37

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute

10%

194.872,40

45.766,18

46.769,38

241.641,78

56.750,06

TOTAL CAPITOL 5

230.986,29

54.247,60

55.436,71

286.423,00

67.267,03

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL

2.199.527,29

516.563,48

527.886,55

2.727.413,84

640.538,71

Din care C+M

1.897.403,69

368.757,40

376.840,56

1.947.009,56

457.259,17

PARTEA A II-A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului

PARTEA A III-A

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie

TOTAL

2.199.527,29

516.563,48

527.886,55

2.727.413,84

640.538,71

Din care C+M

1.897.403,69

368.757,40

376.840,56

1.947.009,56

457.259,17

 • 2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

  Operatii / Luni

  1

  2

  3

  4

  5

  Intocmire proiect tehnic, intocmirea proiectului pentru autorizatie de constructie, detalii de executie, obtinere autorizatia de construire

  83.107,28

  Organizare licitatie pentru executia lucrarilor

  Executia lucrarilor

  649.003,186

  649.003,186

  649.003,186

  TOTAL

  83.107,28

  649.003,186

  649.003,186

  649.003,186

6. Sursele de finanțare a investiției

Avand in vedere faptul ca investitia in modernizarea propusa se incadreaza in categoria de proiecte de utilitate publica, negeneratoare de profit, finantarea lui se va face integral cu sprijinul comunitar si national.

7. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 20

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare: nu e cazul.

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA = 2.727.413,84 lei = 640.538,71 EU

(în prețuri - la cursul valutar 4,258 lei/ EURO in data de 07.01.2011 ), din care:

 • - construcții-montaj (C+M): 1.947.009,56 lei = 457.259,17EU

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I: 2.727.413,84 lei / 1.947.009,56 lei

  3. durata de realizare (luni): 3 luni

  4. capacități (în unități fizice și valorice):

  Lungimea totala drumuri

  240 m

  Latime parte carosabila

  6,00 / 5,50 / 5,00 m

  Latime trotuare

  1,00 - 1,50m

  Spatii de parcare

  211 locuri

  Complex rutier partea carosabila

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza piatra sparta

  15 cm

  Strat de fundatie balast

  30 cm

  Complex rutier alei - casete largire

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legatura BAD25

  6 cm

  Strat de baza piatra sparta

  12 cm

  Strat de fundatie balast

  25 cm

  Retele canalizare meteorica Dn315 mm

  650,0 m.

5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția. Nu este cazul.

9.Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. acordul de mediu;

4. alte avize și acorduri de principiu specifice.


S. C. AQUACONS S. R. L.

Inregistrat la Registrul comertului : J/05/428/1993

Cod unic de inregistrare : R 3458780

Adresa sediului central: str. Berzei nr. 4 - Oradea, jud. Bihor

Contract subsecvent nr. 1/2010

Lucrarea „Realizare cai de acces in cartierul Nufarul-Soseaua de centura a Municipiului Orade,inclusiv utilitati aferente-etapa I”

Beneficiar : Municipiul Oradea

Faza: S.F

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1. - Obținerea terenului

- exproprieri (conf.raport evaluare)           =

 • 1.2. - Amenajarea terenului

  - sistematizare pe verticala cf.anexa

  311.533,,0lei

1.3. - Amenajarea pentru protectia mediului

- spatii verzi cf.anexa

- lei

Total cap.1 (fara TVA)

311.533,00 lei

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • 3.1- Studii de teren

 • 3.2- Taxe pentru obținerea de avize .acorduri si autorizații               1.000,00 lei

 • 3.3. - Proiectare si inginerie:

  Strada      603.980,0x2% =

  Parcari    1.277.722,0x4,3%=

  12.080,00 lei

  54.942,00 lei

  Total proiectare

  67.022,00 lei

  Total 3.3.

  67.022,00 lei

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achzitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

inspector șantier - 1% din C+M

Total 3.6.

RECAPITULATIE CAP.3

 • 3.1. - Studii de teren

 • 3.2. - Taxe pentru obtierea de avize, acorduri si autorizatii

 • 3.3. - Proiectare si inginerie

 • 3.4. - Organizarea procedurilor de achizitie

 • 3.5. - Consultanta

 • 3.6. - Asistenta tehnica

Total cap.3 (fara TVA)

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

 • 4.1. - Construcții -

4.1.1. Obiect nr.2 - Alee noua

1. - Lucrări pregătitoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

 • 2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

Total.2

 • 3 - Lucrări accesorii

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Lucrari anexe

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

 • 6 - Realocare retea termoficare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 6

 • 7 - Iluminat public

 • - Conf. calculatie anexa

Total.7

Total cap.4.1.1. (fara TVA)

4.1.2. Obiect nr.3 - Parcari

1. - Lucrari pregatitoare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 1

2 - Sistem rutier

 • - Conf. calculatie anexa

  18.817,02 lei

  18.817,02 lei


  1.000,0 lei

  67.022,00 lei


  18.817,00 lei

  86.839,00 lei


  29.254,0 lei

  29.254,0 lei


  236.751,0 lei

  236.751,0 lei


  7.899,0 lei

  7.899,0 lei


  39.488,0 lei

  39.488,0 lei


  52.398,0 lei

  52.398,0 lei


  124.280,0 lei

  124.280,0 lei


  70.900,0 lei

  70.900,0 lei

  560.970,0 lei


  68.493,0 lei

  68.493,0 lei


  470.443,0 lei

  470.443,0 lei


3 - Lucrări accesorii

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 3

 • 4 - Trotuare

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 4

 • 5 - Lucrări anexe

 • - Conf. calculatie anexa

Total.5

 • 6 - Spatii verzi

 • - Conf. calculatie anexa

Total. 6

 • 7 - Iluminat public

 • - Conf. calculatie anexa

Total.7


5.740,0 lei

5.740,0 lei


37.825,0 lei

37.825,0 lei


50.073,0 lei

50.073,0 lei


128.115,0 lei

128.115,0 lei


105.500,0 lei

105.500,0 lei


Total cap.4.1.2. (fara TVA)


866.189,0 lei


4.1.3. Obiect nr.4 - Canalizare meteorica

1. - Sapatura 0-1,5

- Conf. calculatie anexa

Total. 1


21.060,0 lei

21.060,0 lei


2 - Conducta canalizare Dn315mm

- Conf. calculatie anexa

Total.2


89.700,0 lei

89.700,0 lei


3 - Camine de vizitare

- Conf. calculatie anexa

Total. 3


32.950,0 lei

32.950,0 lei


Total cap.4.1.3. (fara TVA)

143.710,0 lei

RECAPITULATIE CAP.4


 • 4.1.1. - Obiect 2

 • 4.1.2. - Obiect 3

 • 4.1.3. - Obiect 4

Total cap.4 (fara TVA)

560.270,0 lei

866.189,0lei

143.710,0lei

1.570.169,0 lei

Capitolul 5 - Alte cheltuieli


5.1. - Organizare șantier

15.701,69lei

5.1.1. - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier

15.701,69lei

5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de șantier


5.2. - Comisioane, taxe

20.412,20lei


5.3. - Cheltuieli diverse si neprevăzute

RECAPITULATIE - Capitol 5

Pct. 5.1. - Organizare santier

Pct. 5.2.- Comisioane, taxe

Pct. 5.3. - Chelt.diverse si neprevăzute

TOTAL Cap. 5 (fara TVA)

RECAPITULATIE

191.310,54 lei


15.701,69 lei

20.412,20 lei

191.310,54 lei

227.424,43 lei


Cap. 1 - Chelt.pt.obtinerea si amenajarea terenului

-

Cap. 2 - Chelt.pt.asigurarea utilitatilor

-

Cap. 3 - Chelt.pt.proiectare si asistenta tehnica

86.839,00 lei

Cap. 4 - Chelt.pt.investiția de baza

1.570.169,00 lei

Cap. 5 - Alte cheltuieli

227.424,43 lei

T O T A L (fara TVA)

2.199.527,29 lei

Din care C + M

1.897.403,69 lei

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Denumirea capitolelor pe cheltuieli

Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA

Din care C+M

Lei

Euro

Lei

Euro

0

1

2

3

4

5

6

1.2.

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea lui la starea initiala - Obiect 01 Sistematizare pe verticala

311.533,0

4

Investitia de baza

4.1.

Constructii

4.1.1.

Obiect 02 Alee Noua

560.270,0

4.1.2.

Obiect 03 Parcari

866.189,0

4.1.3.

Obiect 04 Canalizare

143.710,0

5.1.

Organizare de santier

5.1.1.

Lucrari de constructii

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier

Total valoare ( exclusiv TVA)

1.881.702,00

TVA

451.608,48

Total Valoare (Inclusiv TVA)

2.333.310,48

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 1: Sistematizare pe verticala

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Sistematizare pe verticala,spatii verzi

311.533,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

311.533,0

Taxa pe valoarea adaugata

74.767,92

TOTAL VALOARE:

386.300,92

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul 1: Sistematizare pe verticala

Categoria de lucrări: Sistematizare pe verticala,spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINAN

[CIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

3.320

24,82

82.402,0

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

7.600

2,13

16.188,0

3

Umpluturi

mc

6.650

31,20

207.480,0

4

Spargere betoane

mc

18

101,00

1.818,0

5

Aducere la cota a caminelor

buc

5

729,00

3.645,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

311.533,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificația coloanelor: I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

26


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 2: Alee noua

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

29.254,0

3

2

Sistem rutier

236.751,0

4

3

Lucrari accesorii

7.899,0

5

4

Trotuare

39.488,0

6

5

Lucrari anexe

52.398,0

7

6

Realocare retea termoficare

124.280,0

8

7

Iluminat public

70.900,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

560.270,0

Taxa pe valoarea adaugata

134.632,8

TOTAL VALOARE:

694.902,8

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

28


LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t

Transport (3 x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

940

24,82

23.330,0

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

1710

2,13

688,0

3

Spargere betoane

mc

28

101,00

2.828,0

4

Demolare borduri

ml

280

8,6

2.408,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

29.254,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera ( 3 x 4b )

U Utilaj ( 3 x4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

IANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

257

221,00

56.797,0

2

BAD25

to

246

238,00

58.548,0

3

BA16

to

164

281,00

46.084,0

4

Dala prefabricata beton

ml

420

44,00

18.480,0

5

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

420

44,00

18.480,0

6

Balast

mc

513

49,78

25.537,0

7

Geotextil

mp

1.710

7,50

12.825,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

236.751,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

79

49,78

3.933,0

2

BA 8 trotuar

to

50

268,00

13.400,0

3

Balast stabilizat

mc

63

221,00

13.923,0

4

Bordura 10 x 15 x 500

ml

420

19,60

8.232,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

39.488,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t

Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINA

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier longitudinal

km

0,29

691,61

201,0

2

Marcaj rutier transversal

mp

75

22,40

1.650,0

3

Indicatoare noi

buc

32

189,00

6.048,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

7.899,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3 x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FI

[NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

28

729,00

20.412,0

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

5

31,30

156,0

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

4

31,30

125,0

4

Ridicarea la cota a gurilor de scurgere

buc

15

62,0

930,0

5

Guri de scurgere noi

buc

32

501,73

16.055,0

6

Racord guri de scurgere

ml

160

92,0

14.720,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

52.398,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Realocare retea termoficare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t Transport ( 3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINA

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

70

10,72

750,0

2

Teava preizolata Dn300mm

ml

70

1.399,0

97.930,0

3

Coturi Dn300mm

buc

8

3.200,0

25.600,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -  somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

124.280,0

Proiectant : S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Semnificația coloanelor:I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


Obiectul nr. 2: Alee noua

Categoria de lucrări: Iluminat public

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINAN

ICIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

Stalpi iluminat metalici octogonali

buc

7

3.700,0

25.900,0

3

Cablu de alimentare

km

0.3

150.000,0

45.000,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

70.900,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr. 3: Parcari

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Lucrari pregatitoare

68.493,0

3

2

Sistem rutier

470.443,0

4

3

Lucrari accesorii

5.740,0

5

4

Trotuare

37.825,0

6

5

Spatii verzi

128.115,0

7

6

Lucrari anexe

50.073,0

8

7

Iluminat public

105.500,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

866.189,0

Taxa pe valoarea adaugata

207.885,36

TOTAL VALOARE:

1.074.074,36

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

48


36


LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Lucrări pregătitoare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura

mc

1429

24,82

35.479,0

2

Profilarea si compactarea platformei

mp

2590

2,13

5.517,0

3

Spargere betoane

mc

245

101,00

24.745,0

4

Demolare borduri

ml

320

8,6

2.752,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

68.493,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Sistem rutier

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FIN

IANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast stabilizat

mc

311

221,0

68.731,0

2

BAD25

to

373

238,00

88.774,0

3

BA16

to

521

281,00

146.401,0

4

Dala prefabricata beton

ml

1.335

44,00

58.740,0

5

Bordura mare 20 x 25 x 330

ml

1.335

44,00

58.740,0

6

Balast

mc

648

49,78

32.257,0

7

Geotextil

mp

2.590

7,5

16.800,0

8

Geocompozit

mp

1.200

14

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

470.443,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Trotuare

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera (3x4b)

U Utilaj (3 x4c)

t Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Balast trotuare

mc

22

49,78

1.095,0

2

BA 8 trotuar

to

53

268,00

14.279,0

3

Balast stabilizat

mc

67

221,00

14.807,0

4

Bordura 10 x 15 x 500

ml

390

19,60

7.644,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

37.825,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Spatii verzi

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Strat vegetal

mp

6.570

12,00

78.840,0

2

Inierbare spatii verzi

mp

6570

7,5

49.275,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

128.115,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Lucrări accesorii

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera

(3 x4b )

U Utilaj ( 3 x4c)

t Transport ( 3 x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINA

NCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Marcaj rutier transversal

mp

155

22,40

3.472,0

2

Indicatoare noi

buc

12

189,00

2.268,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

5.740,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Lucrări anexe

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FI

[NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Ridicarea la cota a caminelor

buc

12

729,00

8.748,0

2

Ridicarea la cota a hidrantilor subterani

buc

4

31,30

125,0

3

Ridicarea la cota a vanelor

buc

2

31,30

63,0

4

Ridicarea la cota a gurilor de scurgere

buc

12

62,0

744,0

5

Guri de scurgere noi

buc

42

501,73

21.073,0

6

Racord guri de scurgere

ml

210

92,0

19.320,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

50.073,0

Proiectant S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

Semnificatia coloanelor:

 • I - cantitate

 • II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport

LISTA

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Semnificația coloanelor:I - cantitate II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport


Obiectul nr. 3: Parcari

Categoria de lucrări: Iluminat public

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M

Manopera ( 3 x4b )

U Utilaj ( 3 x 4c)

t

Transport ( 3 x 4c)

Total

(3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINAN

ICIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Stalpi ornamentali

buc

45

1.500,0

67.500,0

2

Stalpi iluminat metalici octogonali

buc

5

3.700,0

18.500,0

3

Cablu de alimentare

km

0,13

150.000,0

19.500,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

105.500,0

Proiectant

S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

44


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiect nr.4: Canalizare meteorica

Nr. crt.

Nr. cap/subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

Lei

Euro

0

1

2

3

4

1

I

Lucrari de construcții

2

1

Canalizare

143.710,0

Total I

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Total II

III

Procurare

Utilaje si echipamente tehnologice

Utilaje si echipamente de transport

Dotari

Total III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

46


Obiectul : Modernizare strada Navigatorilor in Municipiul Oradea

Categoria de lucrări: Canalizare pluviala

Nr. crt.

Capitolul de lucrari

U.M.

I

II

M Materiale (3 x 4a)

M Manopera (3x4b)

U Utilaj (3x4c)

t Transport (3x4c)

Total (3x4)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE Fn

NANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sapatura 0 - 1.5m

mc

780

27,00

21.060,0

2

Conducta canalizare Dn315mm

ml

650

138,0

89.700,0

3

Camine de vizitare

buc

27

1.220,15

32.950,0

Cheltuieli directe

M

m

U

t

T

Alte cheltuieli directe

 • -  CAS

 • -   somaj

 • -   fond de risc

 • -   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

M0

m0

U0

t0

T0

Cheltuieli indirecte = T0 x %

I0

Profit = (T0 + I0) x %

P0

TOTAL GENERAL

143.710,0

Semnificatia coloanelor:                                                                                                      Proiectant

I - cantitate; II - pretul unitar a) materiale, b) manopera c) utilaj de transport                               S.C. Aquacons S.R.L. Oradea

48