Hotărârea nr. 353/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere reţea secundară de termoficare pe str. General Traian Moşoiu – PT 702 ”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea

secundară de termoficare pe str. General Traian Moșoiu - PT 702 ”

Analizând Raportul de specialitate nr. 112521/10.05.2011 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Extindere rețea secundară de termoficare pe str. General Traian Moșoiu - PT 702 ”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. a) și lit. d), art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Extindere rețea secundară de termoficare pe str. General Traian Moșoiu - PT 702 ”cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...........................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:...........................................................................................SC Electrocentrale Oradea SA

INDICATORII TEHNICO- ECONOMICI

1 euro = 4,1140 lei la data de 14.04.2011

Valoarea totală a investiției 1879,44 mii lei / 456,84 mii euro (inclusiv TVA)

din care C+M :                         1496,95 mii lei / 363,87mii euro (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I                                 1879,44 mii lei / 1496,95 mii lei (inclusiv TVA)

456,84 mii euro / 363,87 mii euro (inclusiv TVA)

Capacități :

  • - lungime coloană de distribuție                             292 m

  • - lungime racorduri                                         182 m

  • - racorduri cu diametru între Dn 32-80 mm                  22 buc

Durata de realizare a investiției :                                            4 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI


Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC Electrocentrale Oradea SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Direcția Economică

  • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • -   SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Adriana Aurora Lipoveanu

Oradea, 26 mai 2011

Nr. 353


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.